Gezondheidsmonitor

Alle inwoners zouden gelijke kansen moeten hebben op een goede gezondheid. Er zijn echter verschillen in de gezondheid tussen groepen inwoners. Om deze effectief aan te pakken zijn een langetermijnaanpak en een integrale benadering nodig.

Beleidsadviezen van GGD Haaglanden geven gemeenten een handvat hoe zij de gezondheidssituatie van hun inwoners kunnen verbeteren, nu en in de toekomst.

Een leven lang gezond meedoen

Iedere inwoner kan zijn leven lang gezond meedoen in de samenleving, dat is het streven. Vanaf het begin van de zwangerschap tot 100 jaar en eventueel nog ouder. Lichamelijk gezond en mentaal gezond. Een vroege start van een gezonde leefstijl loont.

Om gezondheidsverschillen op lange termijn daadwerkelijk te verkleinen, is het nodig om op de juiste momenten in de levenslijn interventies te plegen. Wie jong bepaalde vaardigheden aanleert, heeft daar zijn/haar leven lang profijt van. Daarom is het van belang de gezondheid in de verschillende levensfasen in samenhang te benaderen.

De vier levensfasen van de levenslijn lopen in elkaar over:

 1. Gezonde start
 2. Gezond opgroeien
 3. Gezond blijven
 4. Vitaal oud zijn

Een integrale aanpak

Effectief gezondheidsbeleid komt tot stand wanneer gezondheid ook een rol speelt bij de beleidsvorming op andere beleidsterreinen. Dit beleid is gericht op vaardigheden en gedrag, op de fysieke en sociale (leef)omgeving van de inwoners en op de toegankelijkheid van zorg-/gemeentelijke voorzieningen.

Dit vraagt om een brede visie op gezondheid in alle sectoren. Hierdoor is het mogelijk om bij beleidsbeslissingen vanuit iedere sector bewust ook de effecten van beleid op de gezondheid van de inwoners te betrekken. Van zorg tot werk & inkomen, van jeugd tot ruimtelijke ordening, en vele andere beleidsterreinen.

Dit vraagt om een langdurige en brede aanpak op gemeentelijk niveau, in wijken en buurten. Een cultuursensitieve aanpak die rekening houdt met inwoners met beperkte gezondheidsvaardigheden en inwoners met een slechte(re) gezondheid.

Op een vernieuwende manier kijken naar uitdagingen en met lef het eens over een andere boeg gooien. Samenwerking in de keten betekent dat partijen gezamenlijk de gezondheid van inwoners verbeteren: gemeente, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, scholen, vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen, GGD.

Een positieve kijk op gezondheid

Gezondheid is mede bepalend voor de ontwikkeling en bloei van elk mens in zijn hele levensloop. Het gaat over de mogelijkheiden die mensen hebben om met ziekten, beperkingen en tegenslagen om te gaan.

Zitten zij lekker in hun vel?

Kunnen zij meedoen in de samenleving?

Hebben zij de regie over hun leven en zijn zij zelfredzaam?

Zijn er voldoende ondersteuningsmomenten/-mogelijkheden in hun omgeving?

Door gezondheid ook te zien als middel om andere doelen te bereiken, kan de gemeente kansen benutten voor individuele inwoners en voor de samenleving als geheel.

Meer lezen over positieve gezondheid? Institute of Positive Health

Voortzetting landelijke speerpunten en doelen

Het gaat de goede kant op met de gezondheid in Nederland. Omdat de uitdagingen nog altijd groot zijn, blijven de landelijke speerpunten en doelen uit de vorige landelijke nota “Gezondheid dichtbij” van kracht. Lees meer in de Kamerbrief over Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019

Landelijke doelen

Doelen uit het ingezette gezondheidsbeleid:

 • De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven.
 • Preventie een prominente plaats geven in de gezondheidszorg.
 • Gezondheidsbescherming op peil houden en nieuwe bedreigingen het hoofd bieden.
 • Stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.

Landelijke ­speerpunten

Verbeteren van trends voor:

 • Roken
 • Overmatig alcoholgebruik
 • (Ernstig) overgewicht
 • Bewegen
 • Depressie
 • Diabetes