Gezondheidsmonitor
5 Psychische gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft het risico op een angststoornis of depressie van de inwoners van Westland. De inhoud is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder). Hierin zijn tien vragen gesteld over het voorkomen van depressieve en/of angstklachten (de zogeheten K10; Kessler Psychological Distress Scale). Met deze tien vragen is het risico op een angststoornis of depressie vastgesteld. Het gaat hierbij om het risico, niet om het daadwerkelijke voorkomen van een angststoornis of depressie.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Vier op de tien inwoners van Westland heeft risico op een angststoornis of depressie

Eén op de drie inwoners van Westland van 19 jaar en ouder heeft een matig risico op een angststoornis of depressie (34%).4 Een op de veertien inwoners, 7%, heeft een hoog risico op een angststoornis of depressie (figuur 1). Zes op de tien inwoners heeft dus geen risico op een angststoornis of depressie.

Figuur 1. Percentage inwoners dat geen, een matig of een hoog risico op een angststoornis of depressie heeft. Westland 2016.
Westland_5.4_Risico_op_angststoornis_of_depressie_F1.PNG

Tussen 2009 en 2016 is het percentage inwoners (van 19 tot en met 64 jaar) met een hoog risico op een angststoornis of depressie gestegen van 3% in 2009 naar 8% in 2016.4 Het percentage met een hoog risico bij de 65-plussers is echter gezakt van 6% in 2008 naar 3% in 2016. Bij inwoners met een matig risico op een angststoornis of depressie zijn er wel verschillen te zien, maar deze zijn niet statistisch significant. Dit zelfde geldt voor 65-plussers (figuur 2).

Figuur 2. Percentage inwoners met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Westland, 2008-2016.
Westland_5.4_Risico_op_angststoornis_of_depressie_F2.PNG

Het percentage inwoners met een matig risico of een totaal verhoogd risico op een angststoornis of depressie is in Westland lager dan in Zuid-Holland West en Haaglanden (tabel 1).4 Het percentage inwoners met een hoog risico is lager in vergelijking met Haaglanden maar verschilt niet van dat in Zuid-Holland West.

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie. Westland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Westland_5.4_Risico_op_angststoornis_of_depressie_T1.PNG

Hoger percentage inwoners met risico op een angststoornis of depressie bij inwoners van niet-westerse afkomst

De etnische afkomst van de inwoners van Haaglanden hangt samen met het risico op een angststoornis of depressie. Zo hebben autochtone inwoners 43% kans op een angststoornis of depressie, en is dit 63% bij inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond (tabel 2).4 Deze verschillen zijn zowel zichtbaar voor een matig als een hoog risico.

Als gekeken wordt naar geslacht zijn er meer vrouwen dan mannen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie. Bij de mensen die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn er meer inwoners met zowel een matig als hoog risico dan bij de gehuwden of samenwonenden. In de verschillende leeftijdscategorieën valt op dat er bij 19 tot 34-jarigen en 75-plussers een hoger percentage mensen is met een matig risico op een angststoornis of depressie. Bij 35- tot 64-jarigen is er een hoger percentage mensen met een hoog risico op een angststoornis of depressie.

 

Ook bij inwoners met een lage sociaaleconomische status is er een hoger percentage met risico op een angststoornis of depressie

Het percentage inwoners met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie is hoger bij de inwoners met een lagere sociaaleconomische status (lager opleidingsniveau, lager inkomen) en bij de inwoners die moeite hebben met rondkomen. In de groep met een laag inkomen heeft bijna een kwart (23%) van de inwoners een hoog risico op een angststoornis of depressie, bij de hogere inkomensgroep is dit 7%.4

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie. Haaglanden 2016.
Westland_5.4_Risico_op_angststoornis_of_depressie_T2.PNG (1)
  • Opleiding
  • Etnische afkomst
  • Huishoudinkomen

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Lichamelijke en Psychosociale Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

  1. De Graaf R, Ten Have M, van Dorsselaer S. De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking: NEMESIS-2 Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos Instituut; 2010.
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) - Volksgezondheidenzorg.info. Ziektelast in DALY's. [Online]. (bezocht op 02 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/ziektelast-nederland#node-ziektelast-naar-afzonderlijke-ziekten.
  3. Van Marwijk HWJ, Grundmeijer HGML, Bijl D, Van Gelderen MG, De Haan M, Van Weel-Baumgarten EM, et al. NHG-Standaard Depressieve stoornis (depressie). In: Wiersma T, Boukes FS, Geijer RMM, Goudswaard AN (eds). NHG-Standaarden 2009. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2009.
  4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties