Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft hoe school beleefd wordt door jongeren uit Wassenaar en het percentage jongeren dat in een periode van vier weken voorafgaand aan het invullen van de enquête ziek thuis is geweest van school of heeft gespijbeld. Het gaat om jongeren die in Wassenaar wonen. Deze informatie is gebaseerd op de Jongerenpeiling 2019. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het percentage jongeren (12- tot en met 22-jarigen) dat school voortijdig heeft verlaten. Deze informatie is afkomstig van Onderwijs in Cijfers. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek, Dienst Uitvoering Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

HAVO/VWO

Ruim vier op de tien jongeren (4 havo/vwo) bleven in de laatste vier weken ziek thuis.

Bijna de helft van de jongeren (46%) bleef in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen thuis van school, in Zuid-Holland West is dit 35%. Eén op de zes jongeren (16%) in Wassenaar heeft in de laatste vier schoolweken wel eens één of meer uren gespijbeld (Tabel 1).7

Tabel 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en dat één of meer uur spijbelde. Wassenaar, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_Schoolverzuimenbeleving_T1.jpg

Van de jongens verzuimde bijna de helft (48%) in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school en 43% van de meisjes. Respectievelijk 25% en 8% van de meisjes en jongens heeft in de afgelopen vier weken wel eens één uur of meer uren gespijbeld (Figuur 1). Onder de jongeren met havo is het ziekteverzuim 58%, met het vwo is dit 37%. Eén op de vijf (19%) jongeren op de havo spijbelde wel eens één of meerdere uren in de afgelopen vier weken. Op het vwo geldt dit voor 13% van de jongeren. Het ziekteverzuim onder jongeren van Nederlandse afkomst is 46%; 15% spijbelde in de afgelopen periode. Van jongeren van niet-Nederlandse achtergrond verzuimde vier op de tien (44%) één of meerdere schooldagen en 17% spijbelde in de afgelopen vier schoolweken.

Figuur 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat één of meer uur spijbelde, naar achtergrondkenmerken. Wassenaar, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_Schoolverzuimenbeleving_F1.jpg

Bijna zes op de tien van de jongeren (4 havo/vwo) vinden het (hartstikke) leuk op school.

Aan jongeren in Wassenaar is gevraagd hoe ze het vinden op school. Bijna zes van de tien van de jongeren (59%) vinden het (hartstikke) leuk, 36% vinden het wel gaan en 6% vinden het niet leuk/vreselijk op school. In Zuid-Holland West vindt 63% van de jongeren het (hartstikke) leuk op school (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk. Wassenaar, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_Schoolverzuimenbeleving_T2.jpg

Van de jongens vindt 49% het (hartstikke) leuk op school en 67% van de meisjes; respectievelijk 42% en 31% van de jongens en meisjes vindt dat het wel gaat. Onder jongeren op de havo heeft de helft het (hartstikke) leuk en vindt 42% het wel gaan, op het vwo heeft twee derde het (harstikke) leuk en geeft 31% aan dat het wel gaat. Ruim de helft van de jongeren van Nederlandse afkomst noemt school hartstikke leuk, net als jongeren van niet-Nederlandse afkomst (beide 59%). Vier op de tien jongeren van Nederlandse afkomst geeft aan dat school wel gaat. Onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst geldt dit voor een kwart (26%). Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor schoolbeleving de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk, naar achtergrondkenmerken. Wassenaar, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_Schoolverzuimenbeleving_F2.jpg

Jongeren (12 tot en met 22 jaar)

Twee procent van de jongeren in Wassenaar verlaat school voortijdig

Van de jongeren (12 tot en met 22 jaar) in Wassenaar die aan het begin van het schooljaar 2017/2018 ingeschreven stonden in het onderwijs (onderwijsdeelnemers, n=1844) heeft 2% voortijdig de school verlaten (Tabel 3).8 Na een daling van het aantal vsv'ers in het  schooljaar 2014-2015, is er sinds 2015-2016 een lichte stijging te zien die zich heeft doorgezet in 2017-2018. Landelijk lag het percentage voortijdig schoolverlaters in 2017/2018 op 1,9%.

Tabel 3. Percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) dat school voortijdig heeft verlaten, naar schooljaar. Wassenaar en Nederland, schooljaar 2013/2014 tot en met 2017/2018.
W Schoolverzuimenbeleving T5
  1. Wanders FHK. The contribution of schools to societal participation of young adults. The role of teachers, parents, and friends in stimulating societal interest and societal involvement during adolescents [proefschrift]. Amsterdam; 2019.
  2. Rijksoverheid. Geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen. [Online]. (bezocht op 13 dec 2019); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen
  3. Weerman FM, Van der Laan PH. Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit. Justitiële Verkenningen; Den Haag 4:6. 39-53; 2006.
  4. Kearney CA. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 28:3. 451-471; 2008.
  5. Ministerie van OCW. VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval. [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); Beschikbaar op URL: vsvverkenner.nl
  6. Ministerie OCW. Kamerbrief over de stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten, van 8 mei 2017 [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/05/08/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten.pdf
  7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
  8. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onderwijs in Cijfers [Online]. (bezocht op 27 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten/vsv-in-de-gemeenten
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties