Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft voor de volksgezondheid relevante kerncijfers over de bevolking in Rijswijk. Allereerst wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners en de verdeling daarvan naar leeftijd en geslacht. Vervolgens komt de verdeling naar etnische afkomst aan de orde. Deze informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inwoners (alle leeftijden)

Ruim 53.000 inwoners in Rijswijk

Op 1 januari 2019 telde Rijswijk 53.467 inwoners: 25.632 mannen en 27.835 vrouwen (tabel 1).2

Tabel 1. Aantal inwoners, groene en grijze druk. Rijswijk, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2019.
Rijswijk_1.1_Bevolkingsomvang_T1.png
  • Groene en grijze druk

Figuur 1 geeft het percentage inwoners in 2019 weer naar leeftijd, in leeftijdsklassen van vijf jaar, en geslacht.2 Te zien is dat de leeftijdsgroep 25- tot en met 69-jarigen in Rijswijk het grootst is. Hoewel Rijswijk in totaal iets meer vrouwelijke dan mannelijke bewoners heeft, zijn er bij jeugdigen van 0 tot en met 24 jaar meer jongens dan meisjes. Vrouwen zijn in Rijswijk vooral bij 85-plussers oververtegenwoordigd; 67% van deze leeftijdsgroep is vrouw.

Figuur 1. Percentage inwoners naar leeftijd en geslacht. Rijswijk en Nederland, 1 januari 2019.
Rijswijk_1.1_Bevolkingsomvang_F1.png

Grijze druk in Rijswijk hoog ten opzichte van Nederland

Vergeleken met de landelijke bevolking heeft Rijswijk wat meer 0- tot en met 4-jarigen en wat minder 10- tot en met 24-jarigen. De groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) in Rijswijk is vergelijkbaar met die van Nederland: deze is 36% in Rijswijk versus 37% in Nederland (tabel 1, figuur 1).2 Het percentage 75-plussers is in Rijswijk iets hoger dan in Nederland. Dit vertaalt zich in een relatief hoge grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen): 39% in Rijswijk versus 33% in Nederland. Ten opzichte van regio Zuid-Holland West en Haaglanden kent Rijswijk een (iets) lagere groene en een hoge grijze druk.

Percentage jeugdigen en ouderen niet gelijkmatig verdeeld tussen de wijken

Jeugdigen (0- tot en met 14 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) wonen niet gelijkmatig verdeeld over Rijswijk (figuur 2).3,a. In wijk 10 wonen relatief gezien de meeste jeugdigen (28% ), in wijk 06 en wijk 08 de minste (respectievelijk 12 en 13%). In wijk 09 en wijk 06 wonen relatief de meeste inwoners van 65 jaar en ouder (respectievelijk 32% en 29%). In wijk 10 daarentegen is maar 6% van de inwoners ouder dan 65 jaar.

a Op wijkniveau worden de percentages 0 t/m 14-jarigen gepresenteerd in plaats van de percentages 0 t/m 19-jarigen. Reden hiervoor is dat via CBS Statline geen gegevens over 0 t/m 19-jarigen op wijkniveau beschikbaar zijn.

Figuur 2. Percentage inwoners, naar wijk en leeftijd. Rijswijk, 1 januari 2018.
Rijswijk_1.1_Bevolkingsomvang_F2.png

Ruim een derde van de inwoners van Rijswijk is van niet-Nederlandse afkomst

Op 1 januari 2019 was ruim een derde van de inwoners van Rijswijk (36%) van niet-Nederlandse afkomst: 15% van de inwoners had een overig-westerse (niet-Nederlandse) en 21% een niet-westerse afkomst. Het percentage inwoners met een niet-Nederlandse afkomst in Rijswijk is hoger dan in Zuid-Holland West en Nederland, maar lager dan in Haaglanden (tabel 2).4

Tabel 2. Inwoners naar etnische afkomst. Rijswijk, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2019.
Rijswijk_1.1_Bevolkingsomvang_T2.png
  • Etnische afkomst
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Drijvende krachten. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Een gezonder Nederland. [Online]. (bezocht op 26 jul 2019); Beschikbaar op URL: https://www.vtv2018.nl/toekomstige-ontwikkelingen.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 10 jul 2019); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Kerncijfers wijken en buurten. [Online]. (bezocht op 6 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari. [Online]. (bezocht op 6 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties