Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft hoe school beleefd wordt door jongeren uit Midden-Delfland en het percentage jongeren dat in een periode van vier weken voorafgaand aan het invullen van de enquête ziek thuis is geweest van school of heeft gespijbeld. Het gaat om jongeren die in Midden-Delfland wonen. Deze informatie is gebaseerd op de Jongerenpeiling 2019. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het percentage jongeren (12- tot en met 22-jarigen) dat school voortijdig heeft verlaten. Deze informatie is afkomstig van Onderwijs in Cijfers. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek, Dienst Uitvoering Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

HAVO/VWO

Ruim een vijfde van de jongeren (4 havo/vwo) bleef in de laatste vier weken ziek thuis.

Eén vijfde van de jongeren (21%) is in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen thuisgebleven van school, in Zuid-Holland West is dit 35%. Eén tiende van de jongeren in Midden-Delfland heeft in de laatste vier schoolweken wel eens één of meer uren gespijbeld (Tabel 1).7

Tabel 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat één of meer uur spijbelde. Midden-Delfland, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Midden-Delfland_Schoolverzuimenbeleving_T1.jpg

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het voor jongeren (4 havo/vwo) uit Midden-Delfland niet mogelijk om voor schoolverzuim en spijbelen de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken weer te geven. Daarom presenteren we deze uitsplitsingen voor jongeren (4 havo/vwo) uit de regio Zuid-Holland West.

Van de jongens verzuimde 30% in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school, terwijl 40% van de meisjes verzuimde wegens ziekte. Respectievelijk 17% en 13% van de jongens en meisjes heeft in de afgelopen vier weken wel eens één uur of meer gespijbeld (Figuur 1). Onder de jongeren op de havo is het ziekteverzuim 39%, bij vmbo-overig is dit 31%. Op de havo spijbelde een op de zeven jongeren één uur of meer in de laatste 4 schoolweken, op het vwo een op de tien. Onder jongeren van Nederlandse afkomst is het ziekteverzuim 33% en spijbelde 15%. Van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst verzuimde 44% één of meerdere schooldagen in de afgelopen vier schoolweken.

Figuur 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat één of meer uur spijbelde, naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Midden-Delfland_Schoolverzuimenbeleving_F1.jpg

Zes op de tien jongeren (4 havo/vwo) vinden het (hartstikke) leuk op school.

Aan de jongeren in Midden-Delfland is gevraagd hoe ze het vinden op school. Zes op tien jongeren (59%) vinden het (hartstikke) leuk, 39% vindt het wel gaan op school. Vanwege privacy (te klein aantal) is het niet mogelijk om de te zeggen hoeveel jongeren school niet leuk of vreselijk vinden. In Zuid-Holland West vindt 63% van de jongeren het (hartstikke) leuk op school (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk. Midden-Delfland, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Midden-Delfland_Schoolverzuimenbeleving_T2.jpg

Van de jongens vindt 51% het (hartstikke) leuk op school, 64% van de meisjes geeft dit aan. Respectievelijk 43% en 36% van de jongens en meisjes vindt dat het wel gaat op school. Van de jongeren op de havo vindt 52% het (hartstikke) leuk op school en vindt 44% het wel gaan. Op het vwo is dit respectievelijk 68% en 32%. Van jongeren met een Nederlandse achtergrond vindt 58% school (hartstikke) leuk en vindt 40% het wel gaan. Geen van de meisjes, jongeren op het vwo en jongeren van niet-Nederlandse afkomst vindt school niet leuk of vreselijk. Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor schoolbeleving de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk of gaat wel, naar achtergrondkenmerken. Midden-Delfland, schooljaar 2018/2019
Midden-Delfland_Schoolverzuimenbeleving_F2.jpg

 

Jongeren (12 tot en met 22 jaar)

Eén procent van de jongeren in Midden-Delfland verlaat school voortijdig

Van de jongeren (12 tot en met 22 jaar) in Midden-Delfland die aan het begin van het schooljaar 2017/2018 ingeschreven stonden in het onderwijs (onderwijsdeelnemers, n=1685) heeft 1,0% voortijdig de school verlaten (Tabel 3).8 Na een daling van het aantal vsv'ers tot en met schooljaar 2015-2016, is het percentage sinds 2016/2017 gelijk gebleven.  Landelijk lag het percentage voortijdig schoolverlaters in 2017/2018 op 1,9%.

Tabel 3. Percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) dat school voortijdig heeft verlaten, naar schooljaar. Midden-Delfland en Nederland, schooljaar 2013/2014 tot en met 2017/2018.
MD Schoolverzuimenbeleving T3
  1. Wanders FHK. The contribution of schools to societal participation of young adults. The role of teachers, parents, and friends in stimulating societal interest and societal involvement during adolescents [proefschrift]. Amsterdam; 2019.
  2. Geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen. [Online]. (bezocht op 13 dec 2019); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen
  3. Weerman FM, Van der Laan PH. Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit. Justitiële Verkenningen; Den Haag 4:6. 39-53; 2006.
  4. Kearney CA. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 28:3. 451-471; 2008.
  5. Ministerie van OCW. VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval. [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); Beschikbaar op URL: vsvverkenner.nl
  6. Ministerie OCW. Kamerbrief over de stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten, van 8 mei 2017 [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/05/08/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten.pdf
  7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
  8. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onderwijs in Cijfers [Online]. (bezocht op 27 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten/vsv-in-de-gemeenten
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties