Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het rookgedrag van de inwoners van Midden-Delfland. Daarbij wordt ook ingegaan op het gebruik van e-sigaretten en de waterpijp. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenenquête 2015 (12 tot en met 18 jaar).7,8

Volwassenen en ouderden (19 jaar en ouder)

Zestien procent van de inwoners van Midden-Delfland rookt (wel eens)

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 rookt 16% van de inwoners van Midden-Delfland van 19 jaar en ouder. Dit zijn zowel dagelijkse rokers als gelegenheidsrokers. 31% van de inwoners is een ex-roker en 53% heeft nooit gerookt. Het percentage rokers van 19 tot en met 64 jaar is in 2016 vergelijkbaar met 2005, 2009 en 2012 (tabel 1). Voor de inwoners van 65 jaar en ouder is het percentage rokers in 2016 vergelijkbaar met 2004, 2008 en 2012.

Tabel 1. Percentage inwoners dat rookt, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Midden-Delfland, 2004-2016.
MD_8.2_Roken_T1.png

In Midden-Delfland is het percentage rokers vergelijkbaar met Zuid-Holland West en lager dan in Haaglanden en Nederland (Figuur 1). Van de rokers in Haaglanden is 43% van plan om binnen een paar maanden haar gezondheid te verbeteren door te stoppen met roken.

Figuur 1. Percentage rokers van 19 jaar en ouder. Midden-Delfland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
MD_8.2_Roken_F1.png

Het percentage inwoners dat rookt is lager bij ouderen en vrouwen

Het percentage inwoners van Haaglanden dat rookt neemt af met de leeftijd. Zo rookt 25% van de 19 tot en met 34-jarigen en 6% van de 85-plussers (tabel 2). Vrouwen (17%) zijn minder vaak rokers dan mannen (26%). Van de inwoners met een niet-westerse afkomst rookt 27% en dit percentage is hoger dan bij inwoners met een andere afkomst. Het percentage rokers is ook hoger bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn (27%) in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner (17%).

Bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status is het percentage rokers hoger

Het wel of niet roker zijn hangt samen met de sociaaleconomische status: het percentage rokers is het hoogst bij inwoners van Haaglanden met een laag- en middelbaar opleidingsniveau (respectievelijk 25% en 26%) en het laagst bij inwoners met een hoog opleidingsniveau (14%) (tabel 2). Ook is het percentage rokers hoger bij inwoners met een lager inkomen (30%) en inwoners die moeite hebben met rondkomen (35%) dan bij inwoners met een hoger inkomen (20%) of inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (17%).

Tabel 2. Percentage inwoners dat rookt van 19 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken. Haaglanden, 2016.
MD_8.2_Roken_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Drie procent van de inwoners van Midden-Delfland gebruikt (wel eens) een e-sigaret

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 gebruikt 3% van de inwoners uit Midden-Delfland van 19 jaar en ouder (wel eens) een e-sigaret. 2% gebruikt dagelijks e-sigaretten.

Het percentage inwoners van Haaglanden dat (wel eens) een e-sigaret gebruikt is hoger bij de laag- en middelbaar opgeleiden (4%) dan bij de hoogopgeleiden (2%). Ook is het percentage dat (wel eens) een e-sigaret gebruikt hoger bij inwoners met een lager inkomen (5%) en inwoners die moeite hebben met rondkomen (6%) dan bij inwoners met een hoger inkomen (3%) of inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (2%).

Bijna een op de vijf inwoners heeft wel eens waterpijp gerookt

19% van de inwoners uit Midden-Delfland van 19 jaar en ouder heeft wel eens waterpijp gerookt. Geen van de inwoners heeft in de voorgaande vier weken waterpijp gerookt volgens de Gezondheidsenquête 2016..

Bij een op de twintig inwoners wordt dagelijks in huis gerookt

Bij 5% van de inwoners uit Midden-Delfland van 19 jaar en ouder is in de afgelopen 12 maanden dagelijks in huis gerookt.7 Dit percentage is lager dan in Zuid-Holland West (10%) en de regio Haaglanden (13%).

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Roken bij jongeren neemt toe met de leeftijd

Uit de jongerenenquête 2015 blijkt dat van de Midden-Delflandse jongeren van 12 tot en met 18 jaar 10% ooit heeft gerookt en 4% regelmatig rookt (wekelijks).8 Deze cijfers zijn vrijwel gelijk voor de jongeren van 12 tot en met 18 jaar uit Haaglanden (respectievelijk 11% en 5%). Vanwege privacy kunnen er geen cijfers over dagelijks roken worden weergegeven voor de jongeren in Midden-Delfland.

Van de 17- en 18-jarige jongeren in Haaglanden heeft 26% ooit gerookt,  rookt 11% regelmatig en 7% dagelijks (figuur 2) . Figuur 2 laat ook zien dat roken bij jongeren toeneemt met de leeftijd.

Figuur 2. Percentage jongeren van 12 tot en met 18 jaar dat ooit heeft gerookt, regelmatig rookt (wekelijks) en dagelijks rookt naar leeftijdscategorie. Haaglanden, 2015.
MD_8.2_Roken_F2.png

Bijna een op de vijf jongeren heeft ooit een e-sigaret gebruikt

Regelmatig gebruik van de e-sigaret komt onder de jongeren van Midden-Delfland niet voor volgens de Jongerenenquête 2015. Wel blijkt dat 19% van de 12 tot en met 18-jarigen ooit een e-sigaret heeft gebruikt.

Ruim een op de drie jongeren van 17 en 18 jaar heeft ooit waterpijp gerookt

Van de jongeren van 12 tot en met 18 jaar heeft 4% in de afgelopen 4 weken waterpijp gerookt en heeft 17% ooit waterpijp gerookt. Dit percentage neemt toe met de leeftijd. Bij de 15- en 16- jarige jongeren heeft 20% ooit waterpijp gerookt en bij de 17- en 18- jarige jongeren is dit 35%.

Bijna 1 op de 5 jongeren wordt thuis aan tabaksrook blootgesteld

In Midden-Delfland wordt 7% van de jongeren van 12 tot en met 18 jaar thuis aan tabaksrook blootgesteld en dit percentage is lager dan in Zuid Holland-West (12%) en Haaglanden (15%).8

 1. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: RIVM; 2014.
 2. World Health Organization. WHO report on the global tobacco epidemic, 2017: monitoring tobacco use and prevention policies. Geneva: World Health Organization; 2017.
 3. GBD 2015 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet 2016;388:1659–1724.
 4. Volksgezondheidenzorg.info. 2017 (bezocht op 21 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/roken/cijfers-context/gevolgen.
 5. Mackenbach JP, Damhuis RAM, Been JP. De gezondheidseffecten van roken. Groei van kennis leidt tot steeds grimmiger beeld. Ned Tijdschr Geneeskd 2017;161:D869.
 6. Reep-van den Bergh CMM, Harteloh PPM, Croes EA. Doodsoorzaak nr. 1 bij jonge Nederlanders: de sigaret. Ned Tijdschr Geneeskd 2017;161:D1991.
 7. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
 8. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties