Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft op basis van de Gezondheidsenquête 2016 het percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat alcohol drinkt en het percentage dat aan het advies voor alcohol voldoet (geen alcohol of anders niet meer dan 1 glas per dag). Daarna wordt ingegaan op het percentage zware drinkers en overmatige drinkers. Op basis van de jongerenpeiling 2019 wordt het alcoholgebruik en het voorkomen van binge drinken bij jongeren (12 tot en met 18 jaar) beschreven.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Ruim twee op de vijf voldoet aan het advies voor alcohol

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 82% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Leidschendam-Voorburg in het afgelopen jaar alcohol gedronken.9 Ruim vier op de tien (43%) inwoners (19 jaar en ouder) van Leidschendam-Voorburg voldoet aan het advies geen of maximaal één glas alcohol per dag te drinken. In de hele regio Haaglanden voldoet 45% aan dit advies.

Negentien procent van de inwoners van Leidschendam-Voorburg is een overmatige drinker

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 is 6% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Leidschendam-Voorburg een zware drinker, zij drinken dus wekelijks op minstens één dag minimaal zes glazen (mannen) of vier glazen (vrouwen) alcohol (tabel 1).9 Het percentage overmatige drinkers in Leidschendam-Voorburg is 19%. Dit is voor mannen meer dan 14 glazen per week en voor vrouwen meer dan 7 glazen per week. In vergelijking met het zware drinken is dit dus minder alcohol op een dag, maar wel op meerdere dagen van de week.

Het percentage zware drinkers in Leidschendam-Voorburg is lager dan Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland. Het percentage overmatige drinkers in Leidschendam-Voorburg is vergelijkbaar met Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland.

Tabel 1. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder). Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Leidschendam_8.2_Alcohol_T1.png

Het percentage zware drinkers (19 tot en met 64 jaar) is in Leidschendam-Voorburg in 2016 lager dan in 2005, maar vergelijkbaar met de percentages in 2009 en 2012 (tabel 2).9 Het percentage overmatige drinkers (19 tot en met 64 jaar) is in 2016 lager dan in 2005 en 2009, maar vergelijkbaar met het percentage in 2012. Bij 65-plussers zijn de percentages zware en overmatige drinkers vergelijkbaar met 2012.

Tabel 2. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar onderzoeksjaar. Leidschendam-Voorburg 2005-2016.a
Leidschendam_8.2_Alcohol_T2.png (1)

Het percentage overmatige drinkers is hoger bij inwoners met een hoger inkomen

Het percentage zware drinkers is in Haaglanden het hoogst bij de jongvolwassenen (19- tot en met 34-jarigen; tabel 3).9 Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij de jongste groep ouderen (65- tot en met 74-jarigen). Verder is het percentage zware drinkers hoger bij mannen dan bij vrouwen. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Het percentage zware drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden opleidingsniveau en met een lager inkomen. Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden en hoog opleidingsniveau en een hoger inkomen.

De percentages zware en overmatige drinkers zijn het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst

Het percentage zware en overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst. Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn is het percentage zware drinkers hoger dan bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Tabel 3. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Leidschendam_8.2_Alcohol_T3.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

De helft van de jongeren (3 vmbo-leerlingen) in Leidschendam-Voorburg heeft ooit alcohol gedronken, twee op tien waren recent dronken of aangeschoten

Van de jongeren in Leidschendam-Voorburg (3 vmbo) geeft 49% aan ooit gedronken te hebben; 40% heeft recent gedronken (in de laatste 4 weken), 30% is ooit en 20% recent dronken of aangeschoten geweest.9 Een kwart (23%) dronk in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes bij één gelegenheid (binge drinken). In regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 46%, 42%, 25%, 15% en 18% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Alcoholgebruik_T1.png

Ongeveer de helft van zowel de jongens (46%) als meisjes (54%) in Leidschendam-Voorburg heeft ooit alcohol gedronken; respectievelijk 36% en 46% deed dit in de afgelopen vier weken. Een kwart (24%) van de jongens is ooit dronken of aangeschoten geweest, in de afgelopen vier weken was dit 13%. Ruim één op de drie (39%) meisjes was ooit dronken, terwijl dit bij 31% recent het geval was. Eén vijfde (19%) van de jongens heeft in de afgelopen vier weken binge gedronken (5 of meer drankjes bij één gelegenheid). Drie van de tien meisjes dronken recent vijf of meer drankjes bij één gelegenheid (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar geslacht. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Alcoholgebruik_F1.png

Zes op de tien de jongeren in Leidschendam-Voorburg op het vmbo-tl (59%) hebben ooit alcohol gedronken, dit percentage ligt bij vmbo-overig op 39%. Van de jongeren op het vmbo-tl dronk 52% recent, was 40% ooit dronken of aangeschoten, was 28% in de afgelopen vier weken dronken of aangeschoten en had 31% in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes gedronken bij één gelegenheid. Bij jongeren op het vmbo-overig waren deze percentages respectievelijk 27%, 20%, 12% en 15% (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar opleidingsniveau. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Alcoholgebruik_F2.png

In Leidschendam-Voorburg heeft 60% van de jongeren van Nederlandse afkomst ooit alcohol gedronken; de helft deed dit in de laatste vier weken nog. Bij jongeren van niet-Nederlandse afkomst liggen deze percentages op respectievelijk 29% en 23%. Verder geeft ruim een derde (38%) van jongeren van Nederlandse afkomst aan ooit dronken te zijn geweest, was een kwart recent aangeschoten of dronken en geeft 29% aan in de afgelopen vier weken binge gedronken te hebben. Van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst geeft één op de zes (17%) aan ooit dronken te zijn geweest, bij 12% was dit recent het geval en ook heeft 12% recent vijf of meer drankjes bij één gelegenheid gedronken (Figuur 3).

Figuur 3. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar afkomst. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Alcoholgebruik_F3.png

Jongeren (3 vmbo) in Leidschendam-Voorburg drinken alcohol voornamelijk samen met anderen binnenshuis

Aan de jongeren is gevraagd waar zij meestal alcohol drinken, waarbij zij maximaal drie locaties mochten aangeven (Tabel 2). Ruim een kwart van de jongeren (27%) gaf aan meestal bij anderen thuis te drinken, één vijfde (21%) drinkt thuis met anderen. Eén op de tien jongeren drinkt op straat, terwijl 7% aangeeft op een schoolfeest te hebben gedronken. Ongeveer één op de twintig (6%) jongeren drinkt meestal in een discotheek, terwijl geen van de jongeren in een sportkantine heeft gedronken. Drinken in een keet, café, restaurant komt te weinig voor om het percentage weer te geven (in verband met privacy). Ditzelfde geldt voor het percentage jongeren dat drinkt terwijl hij of zij alleen thuis is.

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat alcohol drinkt, naar locatie. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Alcoholgebruik_T2.png

HAVO/VWO

Twee derde van de jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit alcohol gedronken, één derde was recent dronken of aangeschoten

Van de jongeren in Leidschendam-Voorburg (4 havo/vwo) geeft 68% aan ooit gedronken te hebben. 64% dronk recent (in de laatste 4 weken), 46% was ooit aangeschoten en 31% was recent aangeschoten.9 Ruim een kwart (27%) van de jongeren dronk in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes bij één gelegenheid. In regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 55%, 51%, 34%, 21% en 21% (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Alcoholgebruik_T3.png

Van de jongens én van de meisjes in Leidschendam-Voorburg heeft ongeveer twee derde (respectievelijk 64% en 72%) ooit alcohol en recent alcohol gedronken (61% en 67%). Bijna de helft van zowel de jongens (43%) als de meisjes (49%) was ooit aangeschoten of dronken, terwijl een kwart van de jongens (27%) en een derde van de meisjes (35%) dit in de laatste vier weken was. Een kwart van zowel de jongens (27%) als de meisjes (28%) heeft recent bij één gelegenheid vijf of meer drankjes gedronken (Figuur 4).

Figuur 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar geslacht. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Alcoholgebruik_F4.png

Ruim twee derde (66%) van de jongeren in Leidschendam-Voorburg op de havo hebben ooit en zes van de tien (60%) hebben recent alcohol gedronken. Zeven van de tien jongeren op het vwo dronken ooit alcohol, twee derde deed dit in de laatste vier weken. Van de jongeren op de havo was de helft ooit dronken of aangeschoten en dronk ruim één derde (35%) recent bij één gelegenheid vijf of meer drankjes. Bij jongeren op het vwo was dit respectievelijk 43% en 22%. Twee derde van de jongeren op havo was en drie van de tien jongeren op het vwo waren recent dronken/aangeschoten (Figuur 5).

Figuur 5. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar opleidingsniveau. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Alcoholgebruik_F5.png

Van jongeren van Nederlandse afkomst dronk twee derde (69%) ooit alcohol, van jongeren van niet-Nederlandse afkomst was dit 65%. Ook dronk twee derde van de jongeren (66%) van Nederlandse afkomst recent alcohol, de helft (49%) van hen was ooit dronken of aangeschoten. Eén op de drie jongeren van Nederlandse afkomst was recent dronken of aangeschoten en ruim een kwart (29%) heeft recent binge gedronken (5 of meer drankjes bij één gelegenheid). Voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst ging het om respectievelijk 57%, 37%, 25% en 20% (Figuur 6).

Figuur 6. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar afkomst. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Alcoholgebruik_F6.png

Jongeren (4 havo/vwo) drinken alcohol voornamelijk bij anderen thuis

Aan de jongeren in Leidschendam-Voorburg is gevraagd waar zij meestal alcohol drinken, waarbij zij maximaal drie locaties mochten aangeven (Tabel 4). Ruim de helft van de jongeren (53%) gaf aan bij anderen thuis te drinken. Eén op de vijf dronk juist thuis, waar anderen bij waren. In een discotheek dronk 16% en één op de tien gaf aan in een café en/of op een schoolfeest te hebben gedronken. Ongeveer één op de veertien jongeren dronk op straat of in een park. In een restaurant drinken komt onder jongeren in Leidschendam-Voorburg weinig voor (3%). De aantallen jongeren die drinken in een sportkantine of keet, of die drinken terwijl ze alleen thuis zijn, zijn te laag om de percentages te kunnen presenteren (in verband met privacy).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat alcohol drinkt,
naar locatie. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Alcoholgebruik_T4.png

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Richtlijnen Goede Voeding 2015. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf.
 2. Volksgezondheidenzorg.info. Alcoholgebruik, Cijfers & Context. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie.
 3. Verdurmen J, Abraham M, Planije M, Monshouwer K, Van Dorsselaer S, Schulten I. et al. Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar: Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Utrecht: Trimbos- instituut; 2006.
 4. Van Hasselt N. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren. Utrecht: Trimbos- instituut; 2010.
 5. De Vos-Van der Hoeven T. Het effect van alcohol op puberhersenen [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: http://www.opvoedadvies.nl/alcoholhersen.htm.
 6. Vermeulen-Smit E. The role of parents in preventing adolescent alcohol and cannabis use [proefschrift]. Ridderkerk: Riddeprint BV; 2014.
 7. Van Dorsselaer S, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar, M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief over de nota Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Den Haag: 2015.
 9. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Richtlijnen Goede Voeding 2015. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf.
 2. Volksgezondheidenzorg.info. Alcoholgebruik, Cijfers & Context. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie.
 3. Verdurmen J, Abraham M, Planije M, Monshouwer K, Van Dorsselaer S, Schulten I. et al. Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar: Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Utrecht: Trimbos- instituut; 2006.
 4. Van Hasselt N. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren. Utrecht: Trimbos- instituut; 2010.
 5. De Vos-Van der Hoeven T. Het effect van alcohol op puberhersenen [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: http://www.opvoedadvies.nl/alcoholhersen.htm.
 6. Vermeulen-Smit E. The role of parents in preventing adolescent alcohol and cannabis use [proefschrift]. Ridderkerk: Riddeprint BV; 2014.
 7. Van Dorsselaer S, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar, M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief over de nota Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Den Haag: 2015.
 9. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties