Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft hoeveel mensen in Delft gehinderd worden door geluid in de leefomgeving. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder). In deze enquête is gevraagd naar hinder van zes bronnen van geluid: wegverkeer (wegen met een maximum snelheid van 50 km/uur en wegen waar men harder mag dan 50 km/uur), buren, vliegverkeer, treinverkeer en brommers/scooters.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Ruim de helft van de inwoners van Delft ervaart matige tot ernstige geluidshinder

Ruim de helft (55%) van de inwoners van Delft (19 jaar en ouder) heeft in het afgelopen jaar matige geluidshinder ervaren, 2% van de inwoners ervoer ernstige geluidshinder. Naar schatting hadden ongeveer 45.000 inwoners last van matige tot ernstige geluidshinder. Vier op de tien inwoners (40%) hadden weinig tot geen hinder van geluid en voor 4% van de inwoners waren geen van de nagevraagde geluidbronnen thuis hoorbaar.

Figuur 1 laat zien dat brommers/scooters (40%), wegverkeer op wegen waar het verkeer niet harder mag dan 50 km/uur (25%) en buren (24%) het afgelopen jaar voor de grootste groepen inwoners bronnen van geluidshinder waren.4

Figuur 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat in het afgelopen jaar weinig tot geen, matige of ernstige geluidshinder heeft ervaren, naar bron van geluid. Delft 2016.
Delft_9.2_Geluidshinder_F1.png

Het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar (matige tot ernstige) geluidshinder heeft ervaren is in Delft hoger dan in de regio Zuid-Holland West en Haaglanden, maar vergelijkbaar met dat in Nederland (tabel 1).

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat in het afgelopen jaar (matige tot ernstige) geluidshinder heeft ervaren. Delft, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Delft_9.2_Geluidshinder_T1.png

Jongvolwassenen ervaren vaker geluidshinder dan ouderen

Het percentage inwoners van Haaglanden dat in het afgelopen jaar geluidshinder heeft ervaren neemt af met de leeftijd. Zo heeft 58% van de 19- tot en met 34-jarigen in Haaglanden het afgelopen jaar geluidshinder ondervonden tegenover een derde (32%) van de 85-plussers (tabel 2).4

Ervaren geluidshinder hangt samen met opleiding, inkomen en moeite met rondkomen

Het ervaren van geluidshinder hangt daarnaast samen met het opleidingsniveau en het inkomen.

Onder inwoners met een hoog opleidingsniveau of een lager inkomen (< 16.100 euro) is het percentage dat geluidshinder heeft ervaren hoger dan onder inwoners met een laag opleidingsniveau of een hoger inkomen. Onder inwoners die enige of grote moeite hebben met rondkomen is het percentage dat in het afgelopen jaar geluidshinder heeft ervaren hoger dan onder inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (tabel 2).4

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat het afgelopen jaar (matige tot ernstige) geluidshinder heeft ervaren, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden, 2016.
Delft_9.2_Geluidshinder_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Leefomgeving en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

  1. Berglund B, Lindvall T, et al. WHO Guidelines for Community Noise. Kopenhagen: WHO, 1999.
  2. Babisch W. Transportation noise and cardiovascular risk: Updated review and synthesis of epidemiological studies indicate that the evidence has increased. Noise Health 2006; 8(30): 1-29.
  3. Kempen, EEMM van, Kamp I van, Stellato RK, Houthuijs DJM, Fischer PH. Het effect van geluid van vlieg- en wegverkeer op cognitie, hinder beleving en de bloeddruk van bassischoolkinderen. RIVM-rapport nr. 441520021. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2005.
  4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties