Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in Midden-Delfland. Deze informatie is gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Kinderen en jongeren (0 tot en met 22 jaar)

Acht procent van de jongeren in Midden-Delfland maakt gebruik van jeugdhulp

In 2016 maakt in totaal 7,7% van de jongeren (0 tot en met 17 jaar) in Midden-Delfland gebruik van jeugdhulp, met of zonder verblijf (tabel 1).3 In 2015 was dit 6,1%. In Haaglanden heeft 12,7% van de 0- tot en met 17-jarigen jeugdhulp, in Nederland 10,8%.a Jeugdbescherming en –reclassering komen minder voor, zowel in Haaglanden als in Nederland. Voor Midden-Delfland zijn hier geen percentages van bekend.

De Jeugdzorgregio Haaglanden omvat de negen gemeenten van GGD-regio Haaglanden (Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) en Voorschoten.

Tabel 1. Percentage jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering.a Midden-Delfland en Nederland, 2015-2016.
MD_10.5_ZorgvdJeugd_T1.png

 

  1. Ministerie van VWS en ministerie van V en J. Jeugdwet wettekst. Den Haag: 2014.
  2. Bot, S., de Roos, S., Sadiraj, K., Keuzenkamp, S., van den Broek, A., & Kleijnen, E. (Sociaal Cultureel Planbureau). Terecht in de jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik. Den Haag: 2013.
  3. Indicatoren jeugdzorg; gemeenten. [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: http://jeugdstatline.cbs.nl/Jeugdmonitor.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties

Over dit onderwerp

In de Jeugdwet staat dat gemeenten vanaf januari 2015 verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.1

Jeugdhulp betreft hulp en zorg aan kinderen of jongeren (0 tot en met 17 jaar) en hun ouders/verzorgers. Jeugdhulp kan worden ingezet bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders/verzorgers. Ook bestaat er jeugdhulp met verblijf, waarbij de jongere niet thuis slaapt tijdens de weekenden of door de week (zoals logeerhuizen).

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een jeugdige (0 tot en met 17 jaar) wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet (voldoende) helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

Jeugdreclassering is voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest. Ze hebben daarvoor een proces-verbaal hebben gekregen. De jongere krijgt begeleiding op maat van een jeugdreclasseringswerker. Dit kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Jeugdreclassering wordt opgelegd door een kinderrechter of de officier van Justitie of kan worden opgestart door de Raad voor de Kinderbescherming op eigen initiatief van de jongere.

Er zijn verschillende risicofactoren bekend voor het ontwikkelen van opvoed- en ontwikkelingsproblemen waarvoor hulp uit de Jeugdwet nodig is. Risicogroepen die vaker gebruik maken van deze hulp zijn jongeren met moeilijk gedrag, een laag IQ en/of een (ernstige) verstandelijke beperking. Ook jongeren die opgroeien in een eenoudergezin en/of een achterstandsbuurt zijn risicogroepen die vaker gebruik maken van hulp uit de Jeugdwet. Daarnaast vergroot verslavings- psychische en/of (chronische) lichamelijke problematiek bij de ouders de kans op het nodig hebben van hulp uit de Jeugdwet.2