Gezondheidsmonitor

Gezonde Levensverwachting

De levensverwachting is het aantal jaren dat personen naar verwachting vanaf de geboorte zullen leven. Een andere maat is de levensverwachting bij 65 jaar: deze geeft het aantal verwachte levensjaren op 65-jarige leeftijd weer. Een maat voor levensverwachting waarbij de kwaliteit van leven wordt meegenomen is de levensverwachting in goede ervaren gezondheid. Dit is het gemiddeld aantal levensjaren dat mensen mogen verwachten in goede ervaren gezondheid door te brengen vanaf de geboorte of op 65-jarige leeftijd.1

Sterfte

Levensverwachting en sterfte zijn belangrijke indicatoren voor de volksgezondheid. Om de gezondheid van de bevolking te kunnen verbeteren en met het oog op preventie, is het relevant om te weten op welke leeftijd en waaraan iemand dood gaat. Hierdoor kunnen verschillen tussen wijken of steden gesignaleerd worden, alsook verschillen tussen subgroepen in de bevolking, verschillen in doodsoorzaken en veranderingen in de tijd.1

Bij het gestandaardiseerde sterftecijfer is de invloed van verschillen in bevolkingssamenstelling naar leeftijd en geslacht tussen regio’s uitgeschakeld. In een gebied met meer ouderen zullen immers meer mensen overlijden dan in een gebied met veel jongeren. De functie van een gestandaardiseerd sterftecijfer is dan ook om de sterfte in de verschillende regio's beter vergelijkbaar te maken.2

De afdeling Forensische Geneeskunde van GGD Haaglanden doet de lijkschouwing binnen de regio Haaglanden. Zij worden ingeschakeld in het geval van (twijfel over) een niet-natuurlijke doodsoorzaak: fataal ongeval, suïcide (zelfdoding), moord en doodslag, lijkvinding en euthanasie. De forensisch artsen stellen vast of iemand op natuurlijke of niet-natuurlijke wijze is overleden.3

Perinatale sterfte is de som van foetale sterfte (doodgeboorte na minstens 24 weken zwangerschap) en vroeg-neonatale sterfte (sterfte van levendgeborenen in de eerste week). Perinatale sterfte is een belangrijke indicator voor perinatale gezondheid en zorg en is afhankelijk van factoren bij moeder, kind en (de organisatie van) de zorg. Perinatale sterfte hangt nauw samen met perinatale ziekten (morbiditeit). Een veelgebruikte maat voor perinatale morbiditeit is de BIG2: geboren voor een zwangerschapsduur voor 37 weken zwangerschap en/of een laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur.4