Gezondheidsmonitor
Kernboodschappenregiohaaglandenleeswijzer

Het coronavirus veroorzaakt niet alleen veel ziektelast en een grote druk op de zorg. Ook de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben grote gevolgen voor de samenleving. De crisis heeft de grootste impact bij groepen in de samenleving waar al achterstanden waren. De coronacrisis zorgt voor toenemende ongelijkheid, ook ten aanzien van de gezondheid.

De missie van GGD Haaglanden is om de gezondheid van de inwoners in Haaglanden te bewaken, te beschermen en te bevorderen. Met de bestrijding van het coronavirus is de GGD het afgelopen jaar met prioriteit bezig geweest met de bescherming van de gezondheid van de inwoners. Nu er steeds meer bekend wordt over hoe groot de gevolgen van de crisis op de gezondheid en het welbevinden van de samenleving zijn, wil de GGD bij de gemeenten urgentie vragen voor het inzetten op de sociaal maatschappelijke gevolgen die de crisis heeft op de gezondheid van de inwoners in regio Haaglanden (bewaken en bevorderen van de gezondheid).

De meeste Nederlanders zullen in staat zijn om zich te herstellen wanneer de maatregelen versoepelen of niet meer nodig zijn. De GGD wil een voorvechter zijn voor gelijke kansen en vraagt met deze kernboodschappen aandacht voor inwoners in Haaglanden die niet geheel zelfstandig aan hun herstel kunnen werken, hetzij door hun gezondheid, hetzij door een al aanwezige achterstandspositie.

Leeswijzer

Doel

De GGD maakt zich grote zorgen over de sociaal- maatschappelijke gevolgen van de crisis en wil gemeenten oproepen om hier met urgentie op in te zetten. Met deze vijf kernboodschappen vragen we aandacht voor de volksgezondheid thema’s, die volgens onze expertise op dit moment de meeste aandacht behoeven. Met deze kernboodschappen wil de GGD met gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) in gesprek gaan over de gevolgen van de coronacrisis op de volksgezondheid.

Samenwerking

Bij de totstandkoming van de kernboodschappen is advies gevraagd aan belangrijke ketenpartners. Het gaat om de JGZ-organisaties, Indigo, Youz en Veilig Thuis. Deze en andere belangrijke (lokale) ketenpartners zijn nodig om de adviezen van de kernboodschappen naar de lokale situatie te vertalen, uit te werken en uit te voeren. GGD Haaglanden kan hierin de regie voeren.

Handelingsperspectieven

Alle kernboodschappen bevatten beleidsadviezen waarin we de handelingsperspectieven voor gemeenten schetsen. Overkoepelend benadrukt de GGD voor gemeenten het advies van de corona inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning (c-VTV): Betrek ook burgers en bedrijven om meer in gezamenlijkheid de opgaven waar we voor staan aan te pakken. Immers, de opgaven waar we voor staan zijn complex van aard, en vragen vaak om een integrale en persoonsgerichte aanpak. Dit vraagt inzet van veel verschillende partijen: van nationale en lokale beleidsmakers, zorg- en volksgezondheidsprofessionals, onderzoekers, burgers, én van maatschappelijke stakeholders.

Kernboodschappen

Kernboodschappen zijn integrale beleidsadviezen, de GGD adviseert om domeinoverstijgend te zoeken naar oplossingen. Positieve gezondheid kan daarbij het uitgangspunt zijn, waarbij de focus niet ligt op de gezondheidsproblemen maar op mensen zelf en wat zij belangrijk vinden.

Afbakening

Kernboodschappen gaan over de gevolgen van de crisis voor de volksgezondheid op zowel lange als korte termijn. Voor de korte termijn is meegerekend of de gevolgen ook zonder lockdown situatie zouden doorwerken. Bij lange termijn gevolgen is er meegerekend dat de situatie er anders uit kan zien in de verre toekomst gezien de preventie-, vaccinatieplannen.

Deze kernboodschappen zijn adviezen aan gemeenten. De crisis kent ook gevolgen waar de gemeente niet als eerste aan zet is. Denk aan gevolgen door uitstel van bevolkingsonderzoeken en reguliere zorg (o.a. operaties) en een verminderde gezondheid en toename van sterfte door andere aandoeningen. Deze gevolgen zijn in de kernboodschappen buiten beschouwing gelaten. Echter ook deze gevolgen zullen een grote impact hebben op de volksgezondheid en het is van belang dat deze in samenwerking met andere zorgpartijen worden gemonitord.

Lange termijneffecten van de crisis zijn nog niet bekend en er komen steeds meer inzichten en data beschikbaar. In de kernboodschappen gaan we uit van wat nu bekend is vanuit onderzoeken of signalen van professionals. De adviezen zijn tot stand gekomen vanuit een constante afweging van urgentie en (onderzoeks)kwaliteit. De urgentie is bij deze afweging de belangrijkste factor. Gemaakte aannames zijn waar mogelijk onderzocht of benoemd.

Referenties

  1. RIVM. Wat komt er op ons af en welke opgaven komen hier uit voort? https://www.rivm.nl/volksgezondheid-toekomst-verkenning-vtv/c-vtv/wat-komt-er-op-ons-af Bezocht op maart 01, 2021.
  2. Ambitie 1 van de nieuwe visie van GGD Haaglanden.

 

Deel dit artikel
Print dit artikel
Download meerdere kernboodschappen en publicaties