Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft hoe school beleefd wordt door jongeren uit Zoetermeer en het percentage jongeren dat in een periode van vier weken voorafgaand aan het invullen van de enquête ziek thuis is geweest van school of heeft gespijbeld. Het gaat om jongeren die in Zoetermeer wonen. Deze informatie is gebaseerd op de Jongerenpeiling 2019. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het percentage jongeren (12- tot en met 22-jarigen) dat school voortijdig heeft verlaten. Deze informatie is afkomstig van Onderwijs in Cijfers. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek, Dienst Uitvoering Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Ruim vier op de tien de jongeren (3 vmbo) bleven in de laatste vier weken ziek thuis.

Ruim vier op de tien jongeren in Zoetermeer (45%) zijn in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen thuisgebleven van school, in Zuid-Holland West is dit 44%. Eén op de zes jongeren (18%) in Zoetermeer heeft in de laatste vier schoolweken wel eens één of meer uren gespijbeld (Tabel 1).7

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat één of meer uur spijbelde. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Schoolverzuimenbeleving_T1.jpg

Van de jongens verzuimde 41% in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school terwijl dit bij de meisjes 49% is. 17% en 20% van respectievelijk de jongens en meisjes heeft in de afgelopen vier weken wel eens één uur of meer gespijbeld (Figuur 1). Onder de jongeren op het vmbo-tl is het ziekteverzuim 49% en bij vmbo-overig is dit 38%. Eén op de vijf (21%) van de jongeren op het vmbo-tl spijbelde wel eens één of meerdere uren in de laatste vier schoolweken, op het vmbo-overig is dit 15%. Onder jongeren van Nederlandse afkomst is het ziekteverzuim 41% en spijbelde 19%. Van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst verzuimde de helft (51%) één of meerdere schooldagen en spijbelde 17% in de afgelopen vier schoolweken.

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat één of meer uur spijbelde, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Schoolverzuimenbeleving_F1.jpg

Helft van de jongeren (3 vmbo) vindt het (hartstikke) leuk op school.

Aan jongeren in Zoetermeer is gevraagd hoe ze het vinden op school. De helft (52%) vindt het (hartstikke) leuk, 38% vindt het wel gaan en één tiende (10%) vindt het niet leuk/vreselijk op school. In Zuid-Holland West vindt 52% van de jongeren het (hartstikke) leuk op school (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Schoolverzuimenbeleving_T2.jpg

Van de jongens vindt 51% het (hartstikke) leuk op school en 54% van de meisjes; ruim één derde (38%) van de jongens en meisjes vindt het wel gaan. Onder jongeren op vmbo-tl vindt 56% het (harstikke) leuk en bij jongeren op vmbo-overig is dit 48%. Op het vmbo-tl geeft 36% aan dat het wel gaat, bijna vier op de tien jongeren met vmbo-overig vindt school wel gaan. Ongeveer de helft van jongeren van Nederlandse afkomst vindt school (hartstikke) leuk, dit is vrijwel gelijk aan het aandeel jongeren van niet-Nederlandse afkomst (respectievelijk 52% en 53%). Vier op de tien jongeren van Nederlandse afkomst geven aan dat school wel gaat, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst geldt dit voor 36% (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Schoolverzuimenbeleving_F2.jpg

HAVO/VWO

Ruim vier op de tien van de jongeren (4 havo/vwo) bleven in de laatste vier weken ziek thuis.

Ruim vier op de tien jongeren (43%) in Zoetermeer zijn in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen thuisgebleven van school, in Zuid-Holland West is dit 35%. Eén op de zeven jongeren (13%) in Zoetermeer heeft in de laatste vier schoolweken wel eens één of meer uren gespijbeld (Tabel 3).7

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en dat een of meer uur spijbelde. Zoetermeer, Zuid-Holland West en regio Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Schoolverzuimenbeleving_T3.jpg

Van de jongens verzuimde 34% in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school. Van de meisjes was dit 49%. 19% en 8% van respectievelijk de jongens en meisjes heeft in de afgelopen vier weken wel eens één uur of meer gespijbeld (Figuur 3). Onder de jongeren op de havo is het ziekteverzuim 45%, op het vwo is dit 40%. Eén op de zes (16%) van de jongeren op de havo spijbelde wel eens één of meerdere uren in de laatste vier schoolweken., op het vwo is dit 9%. Onder jongeren van Nederlandse afkomst is het ziekteverzuim 40% en spijbelde 12%. Van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst verzuimde de helft (49%) één of meerdere schooldagen en spijbelde 15% in de afgelopen vier schoolweken.

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat een of meer uur spijbelde, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Schoolverzuimenbeleving_F3.jpg

Merendeel van de jongeren (4 havo/vwo) vindt het (hartstikke) leuk op school.

Aan jongeren in Zoetermeer is bevraagd hoe ze het vinden op school. De helft van de jongeren (63%) vindt het (hartstikke) leuk, 30% vindt het wel gaan en 7% vindt het niet leuk/vreselijk op school. In Zuid-Holland West vindt 63% van de jongeren het (hartstikke) leuk op school (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Schoolverzuimenbeleving_T4.jpg

Van de jongens vindt 57% het (hartstikke) leuk op school, net als 68% van de meisjes; ruim één derde (36%) van de jongens en een kwart (26%) van de meisjes vindt het wel gaan. Onder jongeren op de havo vindt 58% het (harstikke) leuk, terwijl dit voor 70% van de jongeren op het vwo geldt. Op het havo geeft 35% aan dat het wel gaat, bijna een kwart van de jongeren met vwo (24%) vindt school wel gaan. Ruim zes op de tien jongeren van Nederlandse afkomst vinden school (hartstikke) leuk, dit is vrijwel gelijk aan het aandeel jongeren van niet-Nederlandse afkomst (respectievelijk 63% en 64%). Drie op de tien jongeren van Nederlandse afkomst (29%) geven aan dat school wel gaat, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst geldt dit voor 34%. Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor schoolbeleving de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven (Figuur 4).

Figuur 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Schoolverzuimenbeleving_F4.jpg

Jongeren (12 tot en met 22 jaar)

Ruim twee procent van de jongeren in Zoetermeer verlaat school voortijdig

Van de jongeren (12 tot en met 22 jaar) in Zoetermeer die aan het begin van het schooljaar 2017/2018 ingeschreven stonden in het onderwijs (onderwijsdeelnemers, n=9770) heeft 2,4% voortijdig de school verlaten (tabel 5).8 In het schooljaar 2016/2017 was dit 2,3%. Landelijk lag het percentage voortijdig schoolverlaters in 2017/2018 op 1,9%.

Tabel 5. Percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) dat school voortijdig heeft verlaten, naar schooljaar. Zoetermeer en Nederland, schooljaar 2013/2014 tot en met 2017/2018.
Z Schoolverzuimenbeleving T5
  1. Wanders FHK. The contribution of schools to societal participation of young adults. The role of teachers, parents, and friends in stimulating societal interest and societal involvement during adolescents [proefschrift]. Amsterdam; 2019.
  2. Rijksoverheid. Geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen. [Online]. (bezocht op 13 dec 2019); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen
  3. Weerman FM, Van der Laan PH. Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit. Justitiële Verkenningen; Den Haag 4:6. 39-53; 2006.
  4. Kearney CA. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 28:3. 451-471; 2008.
  5. Ministerie van OCW. VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval. [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); Beschikbaar op URL: vsvverkenner.nl
  6. Ministerie OCW. Kamerbrief over de stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten, van 8 mei 2017 [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/05/08/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten.pdf
  7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
  8. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onderwijs in Cijfers [Online]. (bezocht op 27 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten/vsv-in-de-gemeenten
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties