Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft de situatie met betrekking tot rondkomen en schulden bij de inwoners van Zoetermeer. Informatie over rondkomen van het huishoudinkomen is afkomstig uit de Gezondheidsenquête 2016 (inwoners van 19 jaar en ouder). Met betrekking tot schulden worden gegevens gepresenteerd van het aantal inwoners dat in 2015 is in- of uitgestroomd in de schuldsanering. Deze gegevens zijn afkomstig van de Raad voor de Rechtsbijstand (Bureau Wsnp). Voor de doelgroep jongeren worden gegevens gepresenteerd uit de Jongerenenquête 2015 (12- tot en met 18-jarigen), waarin is gevraagd naar financieel rond kunnen komen en het hebben van schulden.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Ruim een op de vijf inwoners van Zoetermeer heeft moeite om financieel rond te komen

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 had ruim een op de vijf inwoners in Zoetermeer (22%) in de afgelopen 12 maanden enige of grote moeite met rondkomen (figuur 1). Ongeveer een derde van de inwoners (35%) had geen moeite met rondkomen, maar gaf wel aan dat ze moesten opletten met het doen van uitgaven. Ruim twee op de vijf (43%) kostte het geen enkele moeite om rond te komen.6

Figuur 1. Mate van financieel rondkomen van inwoners (19 jaar en ouder) in de afgelopen 12 maanden. Zoetermeer 2016.
Zoetermeer_2.3a_Rondkomen_F1.png

Bij 19- tot en met 64-jarigen is het percentage inwoners dat moeite heeft met financieel rondkomen afgenomen ten opzichte van 2005, maar toegenomen ten opzichte van 2009 (tabel 1). Bij 65-plussers is geen significante trend zichtbaar.6

Tabel 1. Percentage inwoners dat enige of grote moeite heeft met rondkomen, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Zoetermeer, 2004-2016.
Zoetermeer_2.3a_Rondkomen_T1.png

Verhoudingsgewijs zijn er in Zoetermeer meer inwoners die moeite hebben met rondkomen dan in Zuid-Holland West en Nederland (tabel 2).6

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat enige of grote moeite heeft met rondkomen. Zoetermeer, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Zoetermeer_2.3a_Rondkomen_T2.png

Moeite met rondkomen vooral bij 35- tot en met 64-jarigen

Het percentage inwoners van Haaglanden dat moeite heeft met rondkomen is het hoogst bij 35- tot en met 64-jarigen (tabel 3). Bij 65-plussers is dit percentage juist lager dan in de andere leeftijdsgroepen.6

Bij inwoners van niet-westerse afkomst is het percentage dat moeite heeft met financieel rondkomen hoger dan bij inwoners van autochtone of overig westerse afkomst. Ook bij inwoners die ongehuwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar zijn is het percentage hoger dan bij inwoners die gehuwd zijn of met een partner samenwonen.

Hoger percentage moeite met rondkomen bij inwoners met een laag inkomen of laag opleidingsniveau

Het kunnen rondkomen met het maandinkomen hangt daarnaast samen met de sociaaleconomische status; bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status (hoger opleidingsniveau en hoger inkomen) geldt dat een lager percentage moeite heeft om financieel rond te komen dan bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status.6

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat enige of grote moeite heeft met rondkomen, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Zoetermeer_2.3a_Rondkomen_T3.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Wet schuldsanering natuurljke personen (18 jaar en ouder)

In 2015 werden in Zoetermeer 76 zaken van schuldsanering gestart en 86 zaken beëindigd

In 2015 werden in Zoetermeer in totaal 76 zaken in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) gestart. Het betrof hier 57 zaken van particulieren en 19 zaken van ondernemers. Tevens werden 86 zaken beëindigd. Het betrof hier 62 zaken van particulieren en 24 zaken van ondernemers. In de meeste gevallen kreeg de schuldenaar na beëindiging van het traject een schone lei (tabel 4).7

Tabel 4. Aantal beëindigde zaken in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, naar reden van beëindiging. Zoetermeer 2015.
Zoetermeer_2.3a_Rondkomen_T4.png
 • Schone lei
 • Akkoord
 • Uitdeling

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Ruim een derde van de jongeren komt weleens geld tekort

Uit de Jongerenenquête 2015 blijkt dat 36% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) in Zoetermeer weleens (soms of vaak) geld tekort komt (tabel 5). In Haaglanden is dat 33%. Het percentage jongeren dat weleens geld tekort komt, neemt in Zoetermeer toe met de leeftijd. Een beeld dat in meerdere gemeenten in de regio Haaglanden wordt gezien.8

Tabel 5. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat weleens geld tekort komt, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer en Haaglanden, 2015.
Zoetermeer_2.3a_Rondkomen_T5.png

Zes procent van de jongeren in Zoetermeer heeft een schuld

Van de Zoetermeerse jongeren heeft 6% op dit moment een schuld; 2% heeft een schuld hoger dan 100 euro. Van de jongeren in Zoetermeer vindt 3% dat hij/zij een financieel probleem heeft. Op de vraag ‘Wat doe je als je geld tekort hebt?’, antwoordt 49% ‘niets, op=op’, 27% vraagt extra geld aan zijn of haar ouders en 14% gaat klusjes doen of meer werken.8

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Armoede en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

 1. Van Dale woordenboek. [Online]. (bezocht op 22 aug 2017); Beschikbaar op URL: http://www.vandale.nl/.
 2. Madern T. & van der Schors A. Kans op financiële problemen [Online]. 2012 (bezocht op 22 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.nibud.nl/beroepsmatig/kans-op-financiele-problemen-2016/.
 3. Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Brochure ‘Schulden oplossen met de Wsnp. Informatie over schuldsanering bij problematische schulden’. Raad voor Rechtsbijstand; Augustus 2013.
 4. Jongeren en schulden [Online]. (bezocht op 12 aug 2016); Beschikbaar op URL: https://www.nibud.nl/beroepsmatig/jongeren-en-schulden/.
 5. Blom M, Weijters G, van der Laan A M. Problemen met geld en delinquent gedrag van adolescenten. Den Haag: WODC; 2011.
 6. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
 7. Raad voor Rechtsbijstand. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Aantal gestarte en beëindigde WSNP-zaken per jaar, per gemeente in 2015. (gegevens verkregen via Werkgroep Regionale Gezondheidsinformatie van GGD GHOR Nederland).
 8. Slotuitdelingslijst. [Online] (bezocht op 22 jan 2018; Beschikbaar op URL: https://www.antwoordop.nl/schulden/begrippen/460781-slotuitdelingslijst
 9. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties