Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het rookgedrag van inwoners van Zoetermeer. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Ruim een op de vijf inwoners van Zoetermeer rookt (wel eens)

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 rookt 21% van de inwoners van Zoetermeer van 19 jaar en ouder. Dit zijn zowel dagelijkse rokers als gelegenheidsrokers. Ruim drie op de tien inwoners is een ex-roker en 46% heeft nooit gerookt. Het percentage rokers van 19 tot en met 64 jaar is in 2016 vergelijkbaar met 2005, 2009 en 2012 (tabel 1). Voor de inwoners van 65 jaar en ouder is het percentage rokers in 2016 vergelijkbaar met 2004, 2008 en 2012.

Tabel 1. Percentage inwoners dat rookt, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Zoetermeer, 2004-2016.
Zoetermeer_8.2_Roken_T1.png

In Zoetermeer is het percentage rokers hoger dan in Zuid-Holland West en vergelijkbaar met Haaglanden en Nederland (Figuur 1). Van de rokers in Haaglanden is 43% van plan om binnen een paar maanden haar gezondheid te verbeteren door te stoppen met roken.

Figuur 1. Percentage rokers van 19 jaar en ouder. Zoetermeer, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Zoetermeer_8.2_Roken_F1.png

Het percentage inwoners dat rookt is lager bij ouderen en vrouwen

Het percentage inwoners van Haaglanden dat rookt neemt af met de leeftijd. Zo rookt 25% van de 19 tot en met 34-jarigen en 6% van de 85-plussers (tabel 2). Vrouwen (17%) zijn minder vaak rokers dan mannen (26%). Van de inwoners met een niet-westerse afkomst rookt 27% en dit percentage is hoger dan bij inwoners met een andere afkomst. Het percentage rokers is ook hoger bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn (27%) in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner (17%).

Bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status is het percentage rokers hoger

Het wel of niet roker zijn hangt samen met de sociaaleconomische status: het percentage rokers is het hoogst bij inwoners van Haaglanden met een laag- en middelbaar opleidingsniveau (respectievelijk 25% en 26%) en het laagst bij inwoners met een hoog opleidingsniveau (14%) (tabel 2). Ook is het percentage rokers hoger bij inwoners met een lager inkomen (30%) en inwoners die moeite hebben met rondkomen (35%) dan bij inwoners met een hoger inkomen (20%) of inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (17%).

Tabel 2. Percentage inwoners dat rookt van 19 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken. Haaglanden, 2016.
Zoetermeer_8.2_Roken_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Vier procent van de inwoners van Zoetermeer gebruikt (wel eens) een e-sigaret

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 gebruikt 4% van de inwoners uit Zoetermeer van 19 jaar en ouder (wel eens) een e-sigaret. 1% gebruikt dagelijks e-sigaretten.

Het percentage inwoners van Haaglanden dat (wel eens) een e-sigaret gebruikt is hoger bij de laag- en middelbaar opgeleiden (4%) dan bij de hoogopgeleiden (2%). Ook is het percentage dat (wel eens) een e-sigaret gebruikt hoger bij inwoners met een lager inkomen (5%) en inwoners die moeite hebben met rondkomen (6%) dan bij inwoners met een hoger inkomen (3%) of inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (2%).

Bijna een op de zes inwoners heeft wel eens waterpijp gerookt

16% van de inwoners in Zoetermeer van 19 jaar en ouder heeft wel eens waterpijp gerookt en 1% heeft in de voorgaande vier weken waterpijp gerookt.

Bij ruim een op de tien inwoners wordt dagelijks in huis gerookt

Bij 11% van de inwoners in Zoetermeer van 19 jaar en ouder is in de afgelopen 12 maanden dagelijks in huis gerookt.7 Dit percentage is iets hoger dan in Zuid-Holland West (10%).

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Ruim één op de zes jongeren (3 vmbo-leerlingen) heeft ooit gerookt

Van de jongeren in Zoetermeer (3 vmbo) geeft 15% aan ooit gerookt te hebben, 3% rookt regelmatig (wekelijks) en 2% rookt dagelijks.3 In Zuid-Holland West zijn deze percentages respectievelijk 17%, 5% en 2% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo leerlingen) dat ooit heeft gerookt, regelmatig rookt en dagelijks rookt. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Roken_T1.jpg

Het is vanwege privacy (te kleine aantallen) niet mogelijk uit te splitsen naar kenmerken hoeveel jongeren (3 vmbo-leerlingen) in Zoetermeer ooit, regelmatig en dagelijks rookt. Daarom worden hier de uitsplitsingen voor Zuid-Holland West gepresenteerd. Daarvan heeft 15% van de jongens ooit gerookt en 19% van de meisjes. Onder jongeren op het vmbo-tl heeft binnen de Zuid-Holland West ongeveer 15% van de jongeren ooit gerookt tegenover 20% van de jongeren op het vmbo-overig. 18% van de jongeren met een Nederlandse herkomst en 15% van de jongeren met een niet-Nederlandse herkomst heeft ooit gerookt. In figuur 1 staan de uitsplitsingen voor ooit, regelmatig en dagelijks roken weergegeven voor Zuid-Holland West.

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit heeft gerookt, regelmatig rookt en dagelijks rookt, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Roken_F1.jpg

Ruim een kwart van de jongeren (3 vmbo-leerlingen) heeft ooit waterpijp gerookt

Van de jongeren (3 vmbo) in Zoetermeer geeft een kwart (26%) aan ooit waterpijp te hebben gerookt, 8% rookte in de laatste vier weken nog minstens éénmaal waterpijp.3 In regio Zuid-Holland West zijn deze percentages respectievelijk 23% en 6% (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de laatste vier weken) waterpijp heeft gerookt. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Roken_T2.jpg

Bijna 30% van de jongens en 24% van de meisjes heeft ooit waterpijp gerookt. Tien procent van de jongens heeft dit in de laatste maand nog gedaan, terwijl 5% van de meisjes recent een waterpijp heeft gerookt. Bijna een kwart (23%) van de jongeren op het vmbo-tl en ongeveer een derde (30%) van de jongeren op vmbo-overig hebben ooit waterpijp gerookt en respectievelijk 6% en 10% rookte deze recent nog. Van de jongeren van Nederlandse afkomst rookte 24% ooit en 6% recent waterpijp, bij jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit respectievelijk 31% en 11% (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de laatste vier weken) waterpijp heeft gerookt, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Roken_F2.jpg

HAVO/VWO

Eén op de acht jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit gerookt.

Van de jongeren in Zoetermeer (4 havo/vwo) geeft 12% aan ooit gerookt te hebben.3 Er roken te weinig jongeren regelmatig of dagelijks om deze cijfers weer te geven. In Zuid-Holland West heeft 16% ooit gerookt (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo) dat ooit heeft gerookt, regelmatig rookt en dagelijks rookt. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Roken_T3.jpg

Het is vanwege privacy (te kleine aantallen) niet mogelijk uit te splitsen naar kenmerken hoeveel jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) in Zoetermeer ooit, regelmatig en dagelijks rookt. Daarom worden hier de uitsplitsingen voor Zuid-Holland West gepresenteerd. Daarvan heeft 17% van de jongens ooit gerookt en 14% van de meisjes. Onder jongeren op de havo heeft binnen de Zuid-Holland West ongeveer 21% van de jongeren ooit gerookt tegenover 10% van de jongeren op het vwo. 16% van de jongeren met een Nederlandse herkomst en 15% van de jongeren met een niet-Nederlandse herkomst heeft ooit gerookt. In figuur 3 staan de uitsplitsingen voor ooit, regelmatig en dagelijks roken weergegeven voor Zuid-Holland West.

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit heeft gerookt, regelmatig rookt en dagelijks rookt, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Roken_F3.jpg

Eén op de zes jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit waterpijp gerookt

Zestien procent van de jongeren (4 havo/vwo) geeft aan ooit waterpijp te hebben gerookt, 3% rookte in de laatste vier weken nog minstens éénmaal waterpijp.3 In regio Zuid-Holland West zijn deze percentages respectievelijk 14% en 2% (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo) dat ooit en dat recent (in de laatste 4 weken) waterpijp heeft gerookt. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Roken_T4.jpg

Zestien procent van de jongens en 15% van de meisjes heeft ooit waterpijp gerookt. Vier procent van de jongens rookte recent nog, bij meisjes was dit 3%. Bijna een kwart (22%) van de jongeren op de havo en 7% van de jongeren op het vwo hebben ooit waterpijp gerookt. Vijf procent van de jongeren op de havo deed dit recent nog. Voor de jongeren op het vwo kan dit percentage niet worden weergegeven vanwege een te laag aantal. Van de jongeren van Nederlandse afkomst heeft 14% ooit waterpijp gerookt en rookte 3% recent. Bij jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit bijna één op de vijf (19%). Vanwege te kleine aantallen zijn de percentages jongeren van niet-Nederlandse afkomst die recent waterpijp hebben gerookt niet weergegeven (Figuur 4).

Figuur 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo) dat ooit en dat recent (in de laatste 4 weken) waterpijp heeft gerookt, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Roken_F4.jpg

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info [Online]. (bezocht op 21 okt 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/roken/cijfers-context/gevolgen/
  2. Van Dorsselaer S ,Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info [Online]. (bezocht op 21 okt 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/roken/cijfers-context/gevolgen/
  2. Van Dorsselaer S ,Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties