Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het drugsgebruik van inwoners van Zoetermeer. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019. In de vragenlijsten voor de Jongerenpeiling is gevraagd naar softdrugs (cannabis, wiet) gebruik en harddrugs zoals XTC, cocaïne, amfetamine, LSD, GHB en Heroïne. Het gebruik van lachgas werd niet consequent uitgevraagd, waardoor er geen cijfers over het gebruik van lachgas worden gepresenteerd.

Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

Een kwart van de inwoners van Zoetermeer heeft cannabis gebruikt

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 26% van de inwoners van Zoetermeer (19 tot en met 64 jaar) wel eens cannabis gebruikt, 6% in het afgelopen jaar (figuur 1).6 Drie kwart van de inwoners heeft nooit cannabis gebruikt.

 

Figuur 1. Cannabisgebruik van inwoners (19 tot en met 64 jaar). Zoetermeer 2016.
Zoetermeer_8.2_Drugs_F1.png

Het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is in 2016 vergelijkbaar met 2009 en 2012 (figuur 2).6

Figuur 2. Percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar onderzoeksjaar. Zoetermeer, 2009-2016.
Zoetermeer_8.2_Drugs_F2.png

In Zoetermeer is het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt lager dan in Haaglanden en Zuid-Holland West (tabel 1).6

Tabel 1. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016.
Zoetermeer_8.2_Drugs_T1.png

Het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is het hoogst bij 19- tot en met 34-jarigen

In Haaglanden neemt het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt af met de leeftijd (tabel 2).6 Zo heeft 18% van de 19- tot en met 34-jarigen het afgelopen jaar wel eens cannabis gebruikt, bij 50- tot en met 64-jarigen is dat 3%. Bij mannen is het percentage dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt hoger dan bij vrouwen. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ook bij inwoners die moeite hebben met rondkomen heeft een hoger percentage in het afgelopen jaar cannabis gebruikt

Bij inwoners die moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt dan bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. Dit geldt ook bij inwoners met een laag inkomen in vergelijking met inwoners met een hoog inkomen. Verder heeft bij inwoners met een gemiddeld opleidingsniveau een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis gebruikt dan bij inwoners met een laag of hoog opleidingsniveau.6

Tabel 2. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Zoetermeer_8.2_Drugs_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Softdrugs

Eén op de tien jongeren (3 vmbo-leerlingen) heeft ooit wiet of hasj gebruikt

Van de jongeren (3 vmbo) in Zoetermeer geeft 10% aan ooit wiet of hasj te hebben gebruikt, één op de twintig gebruikte het in de afgelopen vier weken minimaal één keer.4 In regio Zuid-Holland West was dit respectievelijk 9% en 4% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Drugsgebruik_T1.jpg

Eén tiende (11%) van de jongens gebruikte ooit wiet of hasj, één op de twintig gebruikte het recent. Bij meisjes gaat het om respectievelijk 8% en 5%. Ook één op de tien jongeren op het vmbo-tl (9%) en het vmbo-overig (10%) gebruikte ooit wiet of hasj. Van de jongeren op het vmbo-tl gebruikt 5% deze softdrugs recent en 4% van jongeren op het vmbo-overig. Van jongeren van Nederlandse afkomst gebruikte 9% ooit en 4% recent hasj of wiet. Bij jongeren van niet-Nederlandse afkomst was dit respectievelijk één op de tien en één op de twintig (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Drugsgebruik_F1.jpg

Harddrugs

Weinig (3 vmbo-leerlingen) gebruikten ooit of recent harddrugs

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is niet te zeggen hoeveel jongeren (3 vmbo) ooit en recent harddrugs - XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB en/of heroïne – hebben gebruikt. In de regio Zuid-Holland West heeft 1,1% ooit harddrugs gebruikt (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) harddrugs heeft gebruikt. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Drugsgebruik_T2.jpg

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor ooit en recent harddrugsgebruik uit te splitsen naar geslacht, opleidingsniveau en afkomst voor Zoetermeerse jongeren. Daarom is in Figuur 2 voor ooit harddrugs gebruik een uitsplitsing weergegeven voor jongeren (3 vmbo) uit Zuid-Holland West. Voor recent drugsgebruik zijn de aantallen voor Zuid-Holland West ook te klein.

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit harddrugs heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Drugsgebruik_F2.jpg

HAVO/VWO

Softdrugs

Eén op de vijftien jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit wiet of hasj gebruikt

Van de jongeren (4 havo/vwo) in Zoetermeer geeft 7% aan ooit wiet of hasj te hebben gebruikt, 3% gebruikte het in de afgelopen vier weken minimaal één keer.4 In regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 11% en 5% (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Drugsgebruik_T3.jpg

Van de jongens in Zoetermeer gebruikte 11% ooit wiet of hasj, 6% gebruikte het recent. Bij meisjes gaat het om 3% die ooit softdrugs heeft gebruikt. Van de jongeren op de havo gebruikte 11% ooit wiet of hasj, 5% deed dit recent. Geen van de jongeren op het vwo heeft recent softdrugs gebruikt. Bij jongeren van Nederlandse afkomst gebruikte 6% ooit en 3% recent hasj of wiet. Van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst gebruikte één tiende ooit hasj of wiet. Vanwege privacy (te kleine aantallen) zijn de percentages jongeren op het vwo dat ooit softdrugs heeft gebruikt en meisjes en jongeren van niet-Nederlandse afkomst die recent gebruikt hebben niet weer te geven (Figuur 3).

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Drugsgebruik_F3.jpg

Harddrugs

Weinig jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) gebruikten ooit of recent harddrugs

Het is vanwege privacy (te kleine aantallen) niet weer te geven hoeveel jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) harddrugs - XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB en/of heroïne – (recent) hebben gebruikt. Ook uitsplitsingen naar geslacht, opleidingsniveau en afkomst zijn niet weer te geven. In regio Zuid-Holland West heeft 0,9% ooit harddrugs gebruikt (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent harddrugs heeft gebruikt. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Drugsgebruik_T4.jpg

Vanwege privacy (te kleine aantallen) of geen recent gebruik is het niet mogelijk om uitsplitsingen naar geslacht, opleidingsniveau en afkomst weer te geven.

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Nederlandse opiumwet [https://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2019-07-19]
 2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van drugsgebruik [Online]. (bezocht op 21 okt 2019); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-van-drugsgebruik-voor-de-gezondheid
 3. RIVM: Volksgezondheidenzorg.info: Gevolgen van gebruik harddrugs [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/drugsgebruik/cijfers-context/gevolgen#node-gevolgen-van-gebruik-harddrugs
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

 1. Wat zijn drugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-drugs/.
 2. Wat is het verschil tussen soft- en harddrugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-soft-en-harddrugs/.
 3. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-van-drugsgebruik-voor-de-gezondheid.
 4. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Nationale Drug Monitor: Jaarbericht 2016. [Online]. 2016 (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://assets.trimbos.nl/docs/24dd30ba-464f-4dcd-a740-20ac058d310b.pdf.
 5. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: mogelijke oorzaken van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/mogelijke-oorzaken-van-drugsgebruik.
 6. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties