Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft de leefbaarheid van Zoetermeer en de gevoelens van veiligheid die inwoners ervaren. De informatie komt uit de leefbaarometer, de veiligheidsmonitor (alle leeftijden) en de Jongerenpeiling 2019. De Leefbaarometer geeft informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken, waarbij leefbaarheid is gedefinieerd als: 'de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld’. Om de leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van 100 indicatoren, onderverdeeld in 5 dimensies (woningen, bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving). De Leefbaarometer wordt sinds 2012 tweejaarlijks geactualiseerd.3,4 De Veiligheidsmonitor is een terugkerend bevolkingsonderzoek waarbij door middel van een vragenlijst informatie wordt verzameld over veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De verzamelde informatie is gebaseerd op een steekproef. De gepresenteerde cijfers zijn schattingen van het werkelijke percentage.5

Inwoners (alle leeftijden)

Zoetermeer scoort ruim voldoende op het gebied van leefbaarheid

In de Leefbaarometer krijgen alle gemeenten een score voor hun totale leefbaarheid, variërend van ‘zeer onvoldoende’ (score 1) tot ‘uitstekend’ (score 9).3 Zoetermeer krijgt in 2018 een score ‘ruim voldoende’ voor de totale leefbaarheid (tabel 1). Deze score is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Nederland krijgt sinds 2002 een score ‘ruim voldoende’ voor de totale leefbaarheid.4

Tabel 1. Score voor totale leefbaarheid in de Leefbaarometer, naar onderzoekjaar. Zoetermeer en Nederland, 2008-2018.
Zoetermeer_9.3 Leefbaarheidenveiligheid_T1.png

Jongeren, volwassenen en ouderen (15 jaar en ouder)

Inwoners van Zoetermeer geven rapportcijfer 7,4 voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat inwoners van 15 jaar en ouder uit Zoetermeer in 2019 gemiddeld een 7,4 geven voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt (tabel 2, gemeten op een schaal van 1 tot en met 10).5 Dit is vergelijkbaar met het oordeel in 2017. In Nederland geven inwoners in 2019 een 7,6 voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt.

Tabel 2. Oordeel van inwoners (15 jaar en ouder) over de leefbaarheid van de eigen woonbuurt (in rapportcijfers), naar onderzoeksjaar. Zoetermeer, Haaglanden en Nederland, 2013-2019.
ZM Leefbaarheid T2

Ruim drie op de tien inwoners van Zoetermeer voelen zich wel eens onveilig

Uit de Veiligheidsmonitor 2019 komt naar voren dat 35% van de inwoners (15 jaar en ouder) van Zoetermeer zich wel eens onveilig voelt. Van hen voelt 2% zich vaak onveilig (tabel 3).5 Onveiligheidsbeleving bevat onveiligheidsgevoelens van de burger, beoordeling van criminaliteit en veiligheid en inschatting van kans om slachtoffer te worden van criminaliteit. In geheel Haaglanden en in Nederland nemen de percentages inwoners die zich wel eens en vaak onveilig voelen af ten opzichte van 2012.

Tabel 3. Percentage inwoners (15 jaar en ouder) dat zich wel eens/vaak onveilig voelt, naar onderzoekjaar. Zoetermeer, Haaglanden en Nederland, 2012, 2017 en 2019.
ZM Leefbaarheid T3

Een op de zes inwoners voelt zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt

In de eigen woonbuurt heeft 16% van de inwoners (15 jaar en ouder) wel eens te maken met onveiligheidsgevoelens (tabel 4).5 Dit percentage is in 2019 lager dan die in 2017 en 2012. Ook in Haaglanden zijn de percentages inwoners die zich wel eens of vaak onveilig voelen in de eigen woonbuurt afgenomen ten opzichte van 2012.

Tabel 4. Percentage inwoners (15 jaar en ouder) dat zich wel eens/vaak onveilig voelt in de eigen woonbuurt, naar onderzoekjaar. Zoetermeer, Haaglanden en Nederland, 2012, 2017 en 2019
ZM Leefbaarheid T4

Een op de tien inwoners is in 2017 het slachtoffer van een delict.

In 2019 is 11% van de inwoners van Zoetermeer het slachtoffer van een delict, zoals diefstal, geweld of vernieling.5 Het betreft persoonlijk slachtofferschap dat burgers en als privépersoon hebben meegemaakt (excl. cybercrime). Dit is een afname ten opzichte van 2017 en 2012. Ook in geheel Haaglanden en in Nederland neemt het percentage inwoners dat slachtoffer is van een delict af ten opzichte van 2012 (tabel 5).

Tabel 5. Percentage slachtoffers van een delict (exclusief cybercrime), naar onderzoekjaar. Zoetermeer, Haaglanden en Nederland, 2012, 2017 en 2019.
ZM Leefbaarheid T5

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Drie op de tien jongeren (3 vmbo-leerlingen) voelen zich wel eens onveilig

Van de jongeren in Zoetermeer (3 vmbo) geeft 31% aan zich wel eens onveilig te voelen, bijvoorbeeld op straat, in het openbaar vervoer, tijdens het uitgaan of thuis.7 In regio Zuid-Holland West is dit percentage is 29% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt. Zoetermeer, Zuid-Holland West en regio Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Veiligheid_T1.jpg

Twee op de tien jongens (22%) en vier op de tien meisjes (42%) voelen zich wel eens onveilig. Eén derde van de jongeren op het vmbo-tl (33%) en 29% van de jongeren op het vmbo-overig voelt zich wel eens onveilig. Van de jongeren van Nederlandse afkomst geeft 33% aan zich wel eens onveilig te voelen, bij jongeren van niet-Nederlandse  afkomst is dit 27% (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Veiligheid_F1.jpg

Eén op de negen jongeren (3 vmbo) voelt zich wel eens onveilig op straat buiten de eigen buurt

In Zoetermeer geeft 11% van de jongeren (3 vmbo) aan zich wel eens onveilig te voelen op straat buiten de eigen woonbuurt of in de trein, tram, bus en/of metro. Verder voelen jongeren zich wel eens onveilig op het station (10%), op school (5%), in het winkelcentrum (4%), tijdens het uitgaan (3%) of op straat in de eigen woonbuurt (2%). Thuis en bij sportaccommodaties zijn te kleine aantallen om percentages weer te kunnen geven (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar locatie. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Veiligheid_T2.jpg

HAVO/VWO

Eén derde van de jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) voelt zich wel eens onveilig

Van de jongeren (4 havo/vwo) in Zoetermeer geeft één derde aan zich wel eens onveilig te voelen, bijvoorbeeld op straat, in het openbaar vervoer, tijdens het uitgaan of thuis.7 In regio Zuid-Holland West is dit percentage 34% (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Veiligheid_T3.jpg

Ruim twee op de tien jongens (22%) en vier op de tien meisjes (42%) voelen zich wel eens onveilig. Ruim één derde van de jongeren op de havo (35%) en van het vwo (31%) voelt zich wel eens onveilig. Van de jongeren van Nederlandse afkomst geeft 35% aan zich wel eens onveilig te voelen, van jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit een kwart (28%) (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Veiligheid_F2.jpg

Bijna één op de vijf jongeren (4 havo/vwo) voelt zich wel eens onveilig op straat buiten de eigen buurt

In Zoetermeer geeft 18% van de jongeren (4 havo/vwo) aan zich wel eens onveilig te voelen op straat buiten de eigen woonbuurt. In de trein, tram, bus en/of metro voelt 14% zich wel eens onveilig, 11% voelt zich wel eens onveilig op het station. Verder voelen jongeren zich wel eens onveilig op straat in de eigen woonbuurt (5%),  tijdens het uitgaan (4%) of in het winkelcentrum (2%). Vanwege te kleine aantallen (privacy) is het niet mogelijk te presenteren hoeveel jongeren zich op school of bij sportaccommodaties wel eens onveilig voelen (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar locatie. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Veiligheid_T4.jpg

Referenties Inwoners (alle leeftijden)

 1. RIGO Research en Advies BV, i.o.v. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Leefbaarheid van wijken. Amsterdam, 2004.
 2. López MJJ, Veenstra C, Van der Eijk E, Seuren E. Een veilige wijk, een veilig gevoel? Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners van PKVW gecertificeerde nieuwbouwwijken. Den Haag: RCM-advies en Experian Nederland, 2010.
 3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Leefbaarometer [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/tabel.php.
 4. Leidelmeijer K, Marlet G, van Woerkens C. Verbetering en verschillen. Een analyse van de leefbaarheid in Nederland op basis van de Leefbaarometer 2016. RIGO Research en Advies en Atlas voor gemeenten, 2017. Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/page/Publicaties.
 5. Centraal Bureau voor de Statistiek [Online]. (bezocht op 8 augustus 2019); beschikbaar op URL https://www.statline.nl

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. RIGO Research en Advies BV, i.o.v. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Leefbaarheid van wijken. Amsterdam, 2004.
 2. López MJJ, Veenstra C, Van der Eijk E, Seuren E. Een veilige wijk, een veilig gevoel? Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners van PKVW gecertificeerde nieuwbouwwijken. Den Haag: RCM-advies en Experian Nederland, 2010.
 3. Frans Knol, Cora Maas-de Waal, Theo Roes en Joep de Hart. Zekere banden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2002. URL: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2002/Zekere_banden
 4. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/tabel.php.
 5. Leidelmeijer K, Marlet G, van Woerkens C. Verbetering en verschillen. Een analyse van de leefbaarheid in Nederland op basis van de Leefbaarometer 2016. RIGO Research en Advies en Atlas voor gemeenten, 2017. Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/page/Publicaties.
 6. Centraal Bureau voor de Statistiek [Online]. (bezocht op 8 augustus 2019); beschikbaar op URL https://www.statline.nl
 7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties