Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

In het onderstaande wordt een beschrijving gegeven van het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen in Zoetermeer. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die gemeenten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2016.

Alle leeftijden

Ruim zesduizend inwoners in Zoetermeer maken gebruik van een maatwerkvoorziening

Uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2016 blijkt dat 6.195 inwoners van Zoetermeer in 2016 gebruik maken van één of meerdere maatwerkvoorzieningen (tabel 1).5 In totaal maken in Zoetermeer 50 per 1.000 inwoners gebruik van minstens één maatwerkvoorziening. In Nederland is dat 62 per 1.000 inwoners.

De meest verstrekte voorzieningen in Zoetermeer betreffen hulpmiddelen en diensten (zoals rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en financiële tegemoetkoming) en hulp bij het huishouden. In totaal maken respectievelijk 25 en 23 per 1.000 inwoners van Zoetermeer gebruik van deze voorzieningen. In Nederland is dit respectievelijk 41 en 24 per 1.000 inwoners.

Tabel 1. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening, naar type voorziening. Zoetermeer en Nederland, 2016.
Zoetermeer_10.6_Wmo_T1.png

In Zoetermeer maken 14 per 1.000 inwoners gebruik van één Wmo-maatwerkvoorziening, bij de rest (35 per 1.000 inwoners) gaat het om meerdere voorzieningen (tabel 2).6

Tabel 2. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorzieningen per 1.000 inwoners, naar aantal voorzieningen per inwoner. Zoetermeer 2016.
Zoetermeer_10.6_Wmo_T2.png

Drie op de tien 75-plussers in Zoetermeer maken gebruik van één of meerdere maatwerkvoorzieningen

Uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein komt naar voren dat bij inwoners jonger dan 30 jaar 16 per 1.000 inwoners gebruik maken van een maatwerkvoorziening (tabel 3).5 Ook bij 30- tot en met 44-jarigen, 45- tot en met 59-jarigen en 60- tot en met 74-jarigen maken relatief weinig inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening (respectievelijk 24, 34 en 60 per 1.000 inwoners). Bij 75-plussers is dit aantal hoger; in totaal maken 305 per 1.000 inwoners van deze leeftijd gebruik van minstens één maatwerkvoorziening. Bij 172 per 1.000 inwoners zijn dit hulpmiddelen en diensten en bij 197 per 1.000 inwoners (ook) hulp bij het huishouden.

Tabel 3. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners, naar leeftijd en type voorziening. Zoetermeer 2016.
Zoetermeer_10.6_Wmo_T3.png

Meer vrouwen dan mannen maken gebruik van maatwerkvoorzieningen

In Zoetermeer maken bij vrouwen 65 per 1.000 inwoners gebruik van één of meerdere maatwerkvoorzieningen. Bij mannen is dit 34 per 1.000 inwoners. Vrouwen maken het meest gebruik van hulpmiddelen en diensten en hulp bij het huishouden, gevolgd door ondersteuning thuis. Mannen maken ongeveer evenveel gebruik van deze drie voorzieningen (tabel 4).5

Tabel 4. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners, naar geslacht en type voorziening. Zoetermeer 2016.
Zoetermeer_10.6_Wmo_T4.png

Geen verschillen in het gebruik van maatwerkvoorzieningen tussen inwoners van autochtone, overig westerse of niet-westerse afkomst

In Zoetermeer maken bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst respectievelijk 50 en 48 per 1.000 inwoners gebruik van maatwerkvoorzieningen. Deze groepen maken het meest gebruik van hulpmiddelen en diensten en hulp bij het huishouden (tabel 5).5 Bij inwoners van niet-westerse afkomst maken 52 per 1.000 inwoners gebruik van een maatwerkvoorzieningen. In deze groep wordt ongeveer evenveel gebruik gemaakt van hulpmiddelen en diensten, hulp bij het huishouden en ondersteuning thuis.

Tabel 5. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners, naar etnische afkomst en type voorziening. Zoetermeer 2016.
Zoetermeer_10.6_Wmo_T5.png
  1. Wmo 2015: Wat is er veranderd? [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.movisie.nl/artikel/wmo-2015-wat-er-veranderd.
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015.
  3. Welke ondersteuning kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo? [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/ondersteuning-gemeente-wmo-2015.
  4. KRL Juristengroep. Wmo en Algemene voorziening en Maatwerkvoorziening. [Online]. (bezocht op 5 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.krl-juristen.nl/onze-vakgebieden/bezwaar-wmo/algemene-voorziening-of-maatwerk/.
  5. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio. [Online]. (bezocht op 3 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
  6. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio. [Online]. (bezocht op 3 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties