Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft voor de volksgezondheid relevante kerncijfers over de bevolking. Allereerst wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners en de verdeling daarvan naar leeftijd en geslacht. Vervolgens komt de verdeling naar etnische afkomst aan de orde. Deze informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim 124.000 inwoners in Zoetermeer

Op 1 januari 2017 telde Zoetermeer 124.763 inwoners: 60.923 mannen en 63.840 vrouwen (tabel 1).2

Tabel 1. Aantal inwoners, groene en grijze druk. Zoetermeer, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2017.
Zoetermeer_1.1_Bevolkingsomvang_T1.png (1)

Figuur 1 geeft het percentage inwoners in 2017 weer naar leeftijd, in leeftijdsklassen van vijf jaar, en geslacht.2 Te zien is dat de leeftijdsgroep 45- tot en met 64-jarigen in Zoetermeer het grootst is. Vrouwen zijn in Zoetermeer vooral bij 85-plussers oververtegenwoordigd; 68% van deze leeftijdsgroep is vrouw.

Figuur 1. Percentage inwoners naar leeftijd en geslacht. Zoetermeer en Nederland, 1 januari 2017.
Zoetermeer_1.1_Bevolkingsomvang_F1.png

Groene en grijze druk in Zoetermeer vergelijkbaar met Nederland

De bevolkingsopbouw in Zoetermeer is vergelijkbaar met die van Nederland. De groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) in Zoetermeer is dan ook vergelijkbaar met die in Nederland: 39% in Zoetermeer versus 38% in Nederland (tabel 1, figuur 1).2 Ook de grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) wijkt niet noemenswaardig af van het landelijk beeld: 29% in Zoetermeer versus 31% in Nederland. Ook ten opzichte van regio Zuid-Holland West en Haaglanden kent Zoetermeer een vergelijkbare groene en grijze druk.

Hoogste percentage jeugdigen in Oosterheem, hoogste percentage ouderen in Centrum, Meerzicht en Buytenwegh de Leyens

Jeugdigen (0- tot en met 14 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) wonen niet gelijkmatig verdeeld over Zoetermeer (figuur 2).3,a In de wijk Oosterheem wonen relatief gezien de meeste jeugdigen (23%), in Rokkeveen en het Industriegebied de minste (respectievelijk 14 en 13%). In de wijken Centrum, Buytenwegh de Leyens en Meerzicht woont het hoogste percentage ouderen (respectievelijk 22, 21 en 22%), in Oosterheem het laagste (9%).

a Op wijkniveau worden de percentages 0 t/m 14-jarigen gepresenteerd in plaats van de percentages 0 t/m 19-jarigen. Reden hiervoor is dat via CBS Statline geen gegevens over 0 t/m 19-jarigen op wijkniveau beschikbaar zijn.

Figuur 2. Percentage inwoners, naar wijk en leeftijd. Zoetermeer, 1 januari 2017.
Zoetermeer_1.1_Bevolkingsomvang_F2.png

Drie op de tien inwoners van Zoetermeer is van niet-Nederlandse afkomst

Op 1 januari 2017 was drie op de tien inwoners (31%) van Zoetermeer van niet-Nederlandse afkomst: 11% van de inwoners had een overig-westerse (niet-Nederlandse) en 20% een niet-westerse afkomst. Het percentage inwoners met een niet-Nederlandse afkomst in Zoetermeer is hoger dan in Zuid-Holland West en Nederland, maar lager dan in Haaglanden (tabel 2).4

Tabel 2. Inwoners naar etnische afkomst. Zoetermeer, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2017.
Zoetermeer_1.1_Bevolkingsomvang_T2.png
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Een gezonder Nederland. [Online]. (bezocht op 18 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://www.eengezondernederland.nl/heden_en_verleden/determinanten.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio, 1 januari. [Online]. (bezocht op 05 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Kerncijfers wijken en buurten 2017. [Online]. (bezocht op 18 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; leeftijd, herkomstgroepering, geslacht en regio, 1 januari. [Online]. (bezocht op 05 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties