Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft hoe school beleefd wordt door jongeren uit Westland en het percentage jongeren dat in een periode van vier weken voorafgaand aan het invullen van de enquête ziek thuis is geweest van school of heeft gespijbeld. Het gaat om jongeren die in Westland wonen. Deze informatie is gebaseerd op de Jongerenpeiling 2019. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het percentage jongeren (12- tot en met 22-jarigen) dat school voortijdig heeft verlaten. Deze informatie is afkomstig van Onderwijs in Cijfers. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek, Dienst Uitvoering Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Ruim vier op de tien de jongeren (3 vmbo) bleven in de laatste vier weken ziek thuis.

Iets meer dan vier op de tien jongeren in Westland (43%) zijn in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen thuisgebleven van school, in Zuid-Holland West is dit 44%. Eén op de tien jongeren (11%) in Westland heeft in de laatste vier schoolweken wel eens één of meer uren gespijbeld, in Zuid-Holland West is dit 14% (Tabel 1).7

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat een of meer uur spijbelde. Westland, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Westland_Schoolverzuimenbeleving_T1.jpg

Van de jongens verzuimde 43% in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school en 44% van de meisjes. Respectievelijk 13% en 9% van de jongens en meisjes heeft in de afgelopen vier weken wel eens één uur of meer gespijbeld (Figuur 1). Onder de jongeren op het vmbo-tl is het ziekteverzuim 44% en bij vmbo-overig is dit 43%. Eén op de acht (12%) van de jongeren op het vmbo-tl spijbelde wel eens één of meerdere uren in de laatste vier schoolweken. Op het vmbo-overig is dit 10%. Onder jongeren van Nederlandse afkomst is het ziekteverzuim 44% en spijbelde 10% wel eens. Van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst verzuimde 42% één of meerdere schooldagen en spijbelde 15% in de afgelopen vier schoolweken.

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en dat een of meer uur spijbelde, naar achtergrondkenmerken. Westland, schooljaar 2018/2019.
Westland_Schoolverzuimenbeleving_F1.jpg

Ruim de helft van de jongeren (3 vmbo) vindt het (hartstikke) leuk op school.

Aan jongeren in Westland is gevraagd hoe ze het vinden op school. Ruim de helft (53%) vindt het (hartstikke) leuk, 35% vindt het wel gaan en een tiende (12%) vindt het niet leuk/vreselijk op school. In Zuid-Holland West vindt 52% van de jongeren het (hartstikke) leuk op school (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk. Westland, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Westland_Schoolverzuimenbeleving_T2.jpg

Van de jongens vindt 54% het (hartstikke) leuk op school, dit geldt voor 53% van de meisjes; één derde (33%) van de jongens en meisjes (37%) vindt het wel gaan. Onder jongeren op vmbo-tl vindt 61% het (harstikke) leuk en bij jongeren op vmbo-overig is dit 45%, op het vmbo-tl geeft 30% aan dat het wel gaat. Ruim de helft van jongeren van Nederlandse afkomst vindt school (hartstikke) leuk en 48% van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst. Eén derde van de jongeren van Nederlandse afkomst geeft aan dat school wel gaat, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst geldt dit voor 39% (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk, naar achtergrondkenmerken. Westland, schooljaar 2018/2019.
Westland_Schoolverzuimenbeleving_F2.jpg

HAVO/VWO

Eén derde van de jongeren (4 havo/vwo) bleef in de laatste vier weken ziek thuis.

Eén derde van de jongeren (32%) is in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen thuisgebleven van school, in Zuid-Holland West is dit 35%. Eén op de zeven jongeren (12%) in Westland heeft in de laatste vier schoolweken wel eens één of meer uren gespijbeld (Tabel 3).7

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat één of meer uur spijbelde. Westland, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Westland_Schoolverzuimenbeleving_T3.jpg

Van de jongens verzuimde 29% in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school, dit gold voor 34% van de meisjes; 13% en 11% van respectievelijk de jongens en meisjes heeft in de afgelopen vier weken wel eens één uur of meer gespijbeld (Figuur 3). Van de jongeren op de havo is het ziekteverzuim 32% en op het vwo is dit 30%. Ruim één op de tien (13%) van de jongeren op de havo en het vwo (11%) spijbelde wel eens één of meerdere uren in de laatste vier schoolweken. Onder jongeren van Nederlandse afkomst is het ziekteverzuim 30% en spijbelde 12%. Van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst verzuimde de helft (50%) één of meerdere schooldagen. Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor spijbelen de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven.

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat een of meer uur spijbelde, naar achtergrondkenmerken. Westland, schooljaar 2018/2019.
Westland_Schoolverzuimenbeleving_F3.jpg

Twee derde van de jongeren (4 havo/vwo) vindt het (hartstikke) leuk op school.

Twee derde van de jongeren (67%) in Westland vindt het (hartstikke) leuk, 26% vindt het wel gaan en 6% vindt het niet leuk/vreselijk op school. In Zuid-Holland West vindt 63% van de jongeren het (hartstikke) leuk op school (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk. Westland, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Westland_Schoolverzuimenbeleving_T4.jpg

Van de jongens heeft 59% het (hartstikke) leuk op school, net als 76% van de meisjes; ruim één derde (35%) van de jongens en 18% van de meisjes vindt het wel gaan. Onder jongeren op de havo vindt 64% het (harstikke) leuk, terwijl dit voor 74% van de jongeren op het vwo geldt. Op het havo geeft 28% aan dat het wel gaat , bijna een kwart met vwo (22%) vindt school wel gaan. Ruim twee derde jongeren van Nederlandse afkomst (68%) vindt school (hartstikke) leuk, en onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 58%. Een kwart van de jongeren van Nederlandse afkomst (25%) geeft aan dat school wel gaat. Onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst geldt dit voor 38%. Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor schoolverzuim de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven (Figuur 4).

Figuur 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk, naar achtergrondkenmerken. Westland, schooljaar 2018/2019.
Westland_Schoolverzuimenbeleving_F4.jpg

Jongeren (12 tot en met 22 jaar)

Anderhalf procent van de jongeren in Westland verlaat school voortijdig

Van de jongeren (12 tot en met 22 jaar) in Westland die aan het begin van het schooljaar 2017/2018 ingeschreven stonden in het onderwijs (onderwijsdeelnemers, n=8540) heeft 1,5% voortijdig de school verlaten (tabel 5).8 Na een daling van het aantal vsv'ers in het schooljaar 2014-2015, is het percentage sinds 2016/2017 stabiel. Landelijk lag het percentage voortijdig schoolverlaters in 2017/2018 op 1,9%.

Tabel 5. Percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) dat school voortijdig heeft verlaten, naar schooljaar. Westland en Nederland, schooljaar 2013/2014 tot en met 2017/2018.
WL Schoolverzuimenbeleving T5
  1. Wanders FHK. The contribution of schools to societal participation of young adults. The role of teachers, parents, and friends in stimulating societal interest and societal involvement during adolescents [proefschrift]. Amsterdam; 2019.
  2. Rijksoverheid. Geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen. [Online]. (bezocht op 13 dec 2019); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen
  3. Weerman FM, Van der Laan PH. Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit. Justitiële Verkenningen; Den Haag 4:6. 39-53; 2006.
  4. Kearney CA. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 28:3. 451-471; 2008.
  5. Ministerie van OCW. VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval. [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); Beschikbaar op URL: vsvverkenner.nl
  6. Ministerie OCW. Kamerbrief over de stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten, van 8 mei 2017 [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/05/08/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten.pdf
  7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
  8. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onderwijs in Cijfers [Online]. (bezocht op 27 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten/vsv-in-de-gemeenten
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties