Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft het aantal en de kenmerken van minimahuishoudens in Westland en de regelingen die voor deze huishoudens beschikbaar zijn. Ook wordt een overzicht gegeven van het percentage kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar) dat opgroeit in een minimahuishouden of in een bijstandsgezin. De resultaten over (opgroeien in een) minimahuishouden komen uit de Armoedemonitor Westland 2014. De gegevens over bijstandsgezinnen zijn gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Westland spreekt men van een minimahuishouden wanneer het inkomen maximaal 100 procent van het wettelijk sociaal minimum bedraagt.5 Bij gezinnen die rondkomen van een bijstandsuitkering, zit het inkomen op 100 procent van het wettelijk sociaal minimumloon.a,6

a Deze norm is voor gehuwden en samenwonenden. Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders ligt deze norm op 70 procent van het wettelijk sociaal minimum. De uitkering voor jongeren van 18 tot 21 jaar wordt afgeleid van de kinderbijslag.

Minimahuishoudens (18 jaar en ouder)

Bijna vier procent van de huishoudens in Westland heeft een inkomen tot 100% van het sociaal minimum

In Westland richt het minimabeleid zich op huishoudens met een inkomen tot 100 procent van het wettelijk sociaal minimum. Uit de Armoedemonitor 2014 van de gemeente Westland blijkt dat in 2013 3,7% van de huishoudens in Westland een inkomen tot 100% van het sociaal minimum heeft. Het gaat in totaal om 1.605 huishoudens (tabel 1).5

 

Tabel 1. Huishoudens naar inkomen in percentage van het wettelijk sociaal minimum. Westland 2013.
Westland_2.3b_Armoede_T1.png

Twee derde van de minimahuishoudens heeft al drie jaar of langer een laag inkomen

Zes op de tien minimahuishoudens (62%) heeft inkomen vanuit de Wet Werk en Bijstand (bijstandsuitkering), 15% ontvangt AOW en een kwart (23%) heeft een andere bron van inkomen, zoals werk of een WW-uitkering. Ruim twee op de vijf minimahuishoudens (44%) is alleenstaand, 21% bestaat uit meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, 19% uit eenoudergezinnen en 16% uit meerpersoonshuishoudens met kinderen. Wat betreft leeftijd vormen minimahuishoudens waarvan de oudste persoon in het huishouden tussen de 45 en 64 jaar is de grootste groep (46%). In een derde van de minimahuishoudens (33%) is de oudste persoon tussen de 27 en 44 jaar. Twee derde van alle minimahuishoudens (65%) moet in 2013 al drie jaar of langer rondkomen van een inkomen tot 100% van het wettelijk sociaal minimum.5

Overzicht van regelingen in het minimabeleid van Westland

Het minimabeleid in de gemeente Westland kent verschillende soorten regelingen. De uitvoering is meestal lokaal, maar enkele regelingen worden landelijk uitgevoerd. De verschillende regelingen hebben inkomensgrenzen die zijn afgeleid van normen uit de Wet Werk en Bijstand. Tabel 2 geeft deze grenzen in procenten van het wettelijk sociaal minimum (wsm) weer, met erachter hoeveel huishoudens in de gemeente Westland in 2013 in deze doelgroep vallen en hoeveel huishoudens gebruik maken van deze regelingen. Ook wordt het bereik van de regelingen weergegeven. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt het meest gebruikt door de inwoners die er recht op hebben (62%). Het bereik van de bijzondere bijstand en sociale participatie ligt het laagst (respectievelijk 22% en 21%).5

 

Tabel 2. Overzicht inkomensgrenzen, doelgroep, gebruik en bereik per regeling in het minimabeleid. Westland 2013.
Westland_2.3b_Armoede_T2.png

 

Ruim een kwart van de minimahuishoudens in Westland maakt geen gebruik van regelingen

Tabel 3 geeft weer van hoeveel regelingen minimahuishoudens in Westland gebruik maakten in 2013 (cumulatief gebruik). Het betreft hier huishoudens met een inkomen tot 100% van het wettelijk sociaal minimum. Hierbij is gekeken naar het gebruik van de zeven regelingen die de gemeente in 2013 had. Een huishouden kan theoretisch gezien van zeven regelingen gebruik maken. Omdat het recht op een regeling afhankelijk is van een groot aantal verschillende criteria komt dit in de praktijk nauwelijks voor. Ruim een kwart (28%) van de huishoudens met een inkomen tot 100% van het wettelijk sociaal minimum maakt van geen van deze regelingen gebruik. Een derde (30%) heeft één regeling, 15% twee regelingen en ongeveer een kwart heeft drie of meer regelingen.5

Tabel 3. Cumulatief gebruik van regelingen door huishoudens met een inkomen tot 100% van het wettelijk sociaal minimum. Westland 2013.
Westland_2.3b_Armoede_T3.png

 

Kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar)

Een op de twintig kinderen in Westland groeit op in een minimahuishouden

In totaal groeit 4,8% van de kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar) in Westland in 2013 op in een huishouden met een inkomen tot 100% van het wettelijk sociaal minimum (tabel 4). Het gaat in totaal om 1.027 kinderen. Van de kinderen in eenoudergezinnen groeit een kwart (26%) op in een minimahuishouden. Bij kinderen in meerpersoonshuishoudens ligt dit percentage op 3%.5

Tabel 4. Percentage kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar) dat opgroeit in een huishouden met een inkomen tot 100% van het wettelijk sociaal minimum. Westland 2013.
Westland_2.3b_Armoede_T4.png

Een op de vijfentwintig kinderen in Westland groeit op in een bijstandsgezin

In 2017 is het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen in Nederland weer licht gedaald. In 2017 woonden ruim 227.790 kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar) in Nederland in een bijstandsgezin (6,7%). In 2016 waren dit er 230.470 (6,7%). In Westland groeit 4% van de kinderen op in een bijstandsgezin (figuur 1). In 2012 was dit 2,8%.7

Figuur 1. Percentage kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar) in een bijstandsgezin. Westland 2012-2017.
Westland_2.3b_Armoede_F1.png

 

  1. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Armoede in kaart. [Online]. 2016 (bezocht op 20 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/wat_is_armoede/.
  2. Winsemius A, Ballering C, Scheffel R, Schoorl R. Wat werkt bij sociaal en gezond? Over de bijdrage van sociale factoren aan gezondheid. Movisie: Utrecht; 2016.
  3. Sociaal-Economische Raad (SER). Opgroeien zonder Armoede. Den Haag; 2017.
  4. Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Opvoeden en opgroeien in armoede. Utrecht; 2015.
  5. Schoot Uiterkamp, T., Hak, A. Armoedemonitor 2014 gemeente Westland. KWIZ: Groningen; 2015
  6. Wat is de bijstandsnorm per 1 juli 2017? [Online]. 2017 (bezocht op 7 sep 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-bijstandsnorm.
  7. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongeren in bijstandsgezinnen; 0 tot 18 jarigen, regio. [Online]. (bezocht op 10 jul 2019); Beschikbaar op URL: https://jmopendata.cbs.nl/#/JM/nl/dataset/72032ned/table?ts=1563798382245
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties