Gezondheidsmonitor
3 gezonde levensverwachting.svg

Deze tekst beschrijft eerst het totaal aantal sterfgevallen, de gestandaardiseerde sterfte en de belangrijkste doodsoorzaken. Vervolgens komen het aantal schouwen en de niet-natuurlijke doodsoorzaken aan bod. De tekst sluit af met perinatale sterfte. De informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de afdeling Forensische Geneeskunde van GGD Haaglanden en Perined.

Alle leeftijden

In 2017 waren er 833 sterfgevallen in Westland

In 2017 overleden in Westland 833 personen: 386 mannen en 447 vrouwen. Dit komt overeen met 7,3 sterfgevallen per 1.000 mannen en 8,4 sterfgevallen per 1.000 vrouwen. Landelijk gezien was de sterfte in 2017 8,5 per 1.000 mannen en 9 per 1.000 vrouwen.

In figuur 1 staat de gestandaardiseerde sterfte per 1.000 weergegeven voor mannen en vrouwen voor de periode 2012-2017 voor Westland en Nederland. Het sterftecijfer in Westland is lager dan in Nederland, zowel voor mannen als vrouwen. Er is geen consistent beeld waarneembaar in het verschil tussen mannen en vrouwen in Westland: het ene jaar is het sterftecijfer hoger bij mannen dan bij vrouwen en het andere jaar andersom. Landelijk is wel een patroon te zien dat het gestandaardiseerde sterftecijfer hoger is bij vrouwen dan bij mannen.2

Figuur 1. Gestandaardiseerde sterfte per 1.000 naar geslacht. Westland en Nederland, 2012-2017.
Westland_3.2_Sterfte_f1

De meeste mensen in Westland overleden in 2017 aan nieuwvormingena

De aandoeningen waar de meeste mensen in Westland aan zijn overleden in 2017 zijn nieuwvormingen (31% van de sterfgevallen), ziekten van hart- en vaatstelsel (25%) en ziekten van het ademhalingsstelsel (8%). In Nederland werd in 2017 respectievelijk 31%, 25% en 9% van de sterfgevallen door deze aandoeningen veroorzaakt.5

a Ziekelijke weefselontaarding. Er worden zowel goedaardige als kwaadaardige gezwellen (kanker), inclusief kwaadaardige bloedziekten onder verstaan.

In Westland heeft 5% van de sterfgevallen een niet-natuurlijke doodsoorzaak

Uit de doodsoorzaken statistieken van het CBS blijkt dat in 2017 5,2% van de sterfgevallen onder inwoners van Westland het gevolg was van een niet-natuurlijke doodsoorzaak, zoals een ongeval, zelfdoding, moord of doodslag en andere uitwendige oorzaken van sterfte. Landelijk en voor de regio Haaglanden ligt dit percentage op 5,3%.6,7

In figuur 2 is het aantal schouwen naar doodsoorzaak weergegeven over de periode 2013-2017 voor de regio Haaglanden. Hieruit blijkt dat het totaal aantal schouwen in 2016 en 2017 hoger is dan in voorgaande jaren. Het aantal schouwen bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak neemt vanaf 2014 ieder jaar iets toe. Voor euthanasie is het aantal schouwen in zowel 2016 als 2017 hoger dan in de voorgaande jaren. Voor natuurlijk overlijden is geen duidelijke trend zichtbaar. In de periode 2013-2017 werden er gemiddeld 1027 schouwen per jaar uitgevoerd in de regio Haaglanden, waarvan gemiddeld 63 per jaar in Westland.3

Figuur 2. Aantal schouwen naar doodsoorzaak. Haaglanden, 2013-2017.
Westland_3.2_Sterfte_f2

Rondom geboorte

Perinatale sterfte en morbiditeit zijn in Westland iets lager dan landelijk

In Westland was de gemiddelde perinatale sterfte in de periode 2013-2017 3,0 per 1.000 geboorten. Landelijk lag dit gemiddelde op 4,2 per 1.000 geboorten in deze periode.
Voor de BIG2 geldt dat dit voorkwam bij 15,5 van de honderd levendgeborenen in de periode 2013-2017 in Westland. Landelijk was dit bij 16,8 per 100 levendgeborenen.4

  1. Van der Meer I. Sterfte in Den Haag. Epidemiologisch Bulletin 2015 (4): 17-26
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Overledenen; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, regio. [Online]. (bezocht op 29 jan 2019); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl
  3. Voet M, Van der Meer R, Brussee Lasschuijt J. GGD Haaglanden. Niet-natuurlijke dood in de regio Haaglanden 2013-2017. Den Haag: mei 2018
  4. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Realisatie. Dashboard Gezondheid: Perinatale kerncijfers. [Online]. (bezocht op 14 mrt 2019); Beschikbaar op URL: http://www.waarstaatjegemeente.nl
  5. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Regionale kerncijfers Nederland (doodsoorzaken). [Online]. (bezocht op 29 jan 2019); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl
  6. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio. [Online]. (bezocht op 22 feb 2019); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl
  7. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen, regio). [Online]. (bezocht op 22 feb 2019); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties