Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft op basis van de Gezondheidsenquête 2016 het percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat alcohol drinkt en het percentage dat aan het advies voor alcohol voldoet (geen alcohol of anders niet meer dan 1 glas per dag). Daarna wordt ingegaan op het percentage zware drinkers en overmatige drinkers. Op basis van de Jongerenenquête 2015 wordt het alcoholgebruik en het voorkomen van binge drinken bij jongeren (12 tot en met 18 jaar) beschreven.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Ruim een derde voldoet aan het advies voor alcohol

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 86% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Westland in het afgelopen jaar alcohol gedronken.5 Ruim een derde van de (36%) inwoners (19 jaar en ouder) van Westland voldoet aan het advies geen of maximaal één glas alcohol per dag te drinken. In de hele regio Haaglanden voldoet 45% aan dit advies.

Ruim een vijfde van de inwoners van Westland is een overmatige drinker

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 is 11% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Westland een zware drinker, zij drinken dus wekelijks op minstens één dag minimaal zes glazen (mannen) of vier glazen (vrouwen) alcohol (tabel 1).5 Het percentage overmatige drinkers in Westland is 22%. Dit is voor mannen meer dan 14 glazen per week en voor vrouwen meer dan 7 glazen per week. In vergelijking met het zware drinken is dit dus minder alcohol op een dag, maar wel op meerdere dagen van de week.

Het percentage zware drinkers in Westland is vergelijkbaar met Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland. Het percentage overmatige drinkers in Westland is hoger dan in Zuid-Holland West en Haaglanden, maar vergelijkbaar met Nederland.

Tabel 1. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder). Westland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Westland_8.2_Alcohol_T1.png

De percentages zware drinkers (19 jaar en ouder) zijn in 2016 vergelijkbaar met de percentages in 2005, 2009 en 2012 (tabel 2).5 Het percentage overmatige drinkers (19 tot en met 64 jaar) in Westland is in 2016 lager dan in 2005 en 2009, maar vergelijkbaar met het percentage in 2012. Bij 65-plussers is het percentage overmatige drinkers vergelijkbaar met het percentage in 2012.

Tabel 2. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar leeftijd en onderzoeksjaar. Westland 2005-2016.a
Westland_8.2_Alcohol_T2.png (1)

Het percentage overmatige drinkers is hoger bij inwoners met een hoger inkomen

Het percentage zware drinkers is in Haaglanden het hoogst bij de jongvolwassenen (19- tot en met 34-jarigen; tabel 3).5 Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij de jongste groep ouderen (65- tot en met 74-jarigen). Verder is het percentage zware drinkers hoger bij mannen dan bij vrouwen. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Het percentage zware drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden opleidingsniveau en met een lager inkomen. Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden en hoog opleidingsniveau en een hoger inkomen.

De percentages zware en overmatige drinkers zijn het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst

Het percentage zware en overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst. Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn is het percentage zware drinkers hoger dan bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Tabel 3. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Westland_8.2_Alcohol_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Een vijfde van de jongeren heeft in de afgelopen vier weken aan binge drinken gedaan

In Westland heeft 46% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) ooit alcohol gedronken, 36% heeft dit recent gedaan (in de afgelopen vier weken).6 Iets meer dan een vijfde van de jongeren (22%) heeft in de afgelopen vier weken aan binge drinken gedaan (tabel 4). Dit betekent dat zij vijf of meer glazen dronken bij een gelegenheid.2

Tabel 4. Percentage bingedrinkers (12 tot en met 18 jaar) in de afgelopen vier weken, naar achtergrondkenmerken. Westland en Haaglanden, 2015.
Westland_8.2_Alcohol_T4.png

Twee vijfde van de minderjarigen heeft ooit alcohol gedronken

Per 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 geen alcohol (en tabak) worden verkocht (NIX18). Ook mogen zij in het openbaar geen alcohol bij zich hebben. Doel is het maken van de NIX-afspraak; om niet te roken en niet te drinken tot je 18e.7 Van de minderjarigen (12- tot en met 17-jarigen) in Westland heeft 39% ooit alcohol gedronken en 29% recent.6 Van de minderjarigen doet 15% aan binge drinken, in Haaglanden is dit 13% (tabel 4).

  1. Richtlijnen Goede Voeding 2015. [Online]. (bezocht op 13 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015.
  2. info. Alcoholgebruik, Cijfers & Context. [Online]. (bezocht op 20 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie#definities.
  3. Volksgezondheid en Zorg. Alcoholgebruik en Gezondheid. [Online]. (bezocht op 16 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/gevolgen#node-alcoholgebruik-en-gezondheid.
  4. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief over de nota Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Den Haag: 2015.
  5. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  6. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
  7. Nix.nl. Over Nix [Online]. (bezocht op 20 november); Beschikbaar op URL: https://nix18.nl/over-nix/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties