Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft op basis van de Gezondheidsenquête 2016 het percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat alcohol drinkt en het percentage dat aan het advies voor alcohol voldoet (geen alcohol of anders niet meer dan 1 glas per dag). Daarna wordt ingegaan op het percentage zware drinkers en overmatige drinkers. Op basis van de jongerenpeiling 2019 wordt het alcoholgebruik en het voorkomen van binge drinken bij jongeren (12 tot en met 18 jaar) beschreven.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Ruim een derde voldoet aan het advies voor alcohol

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 86% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Westland in het afgelopen jaar alcohol gedronken.9 Ruim een derde van de (36%) inwoners (19 jaar en ouder) van Westland voldoet aan het advies geen of maximaal één glas alcohol per dag te drinken. In de hele regio Haaglanden voldoet 45% aan dit advies.

Ruim een vijfde van de inwoners van Westland is een overmatige drinker

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 is 11% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Westland een zware drinker, zij drinken dus wekelijks op minstens één dag minimaal zes glazen (mannen) of vier glazen (vrouwen) alcohol (tabel 1).9 Het percentage overmatige drinkers in Westland is 22%. Dit is voor mannen meer dan 14 glazen per week en voor vrouwen meer dan 7 glazen per week. In vergelijking met het zware drinken is dit dus minder alcohol op een dag, maar wel op meerdere dagen van de week.

Het percentage zware drinkers in Westland is vergelijkbaar met Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland. Het percentage overmatige drinkers in Westland is hoger dan in Zuid-Holland West en Haaglanden, maar vergelijkbaar met Nederland.

Tabel 1. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder). Westland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Westland_8.2_Alcohol_T1.png

De percentages zware drinkers (19 jaar en ouder) zijn in 2016 vergelijkbaar met de percentages in 2005, 2009 en 2012 (tabel 2).9 Het percentage overmatige drinkers (19 tot en met 64 jaar) in Westland is in 2016 lager dan in 2005 en 2009, maar vergelijkbaar met het percentage in 2012. Bij 65-plussers is het percentage overmatige drinkers vergelijkbaar met het percentage in 2012.

Tabel 2. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar leeftijd en onderzoeksjaar. Westland 2005-2016.a
Westland_8.2_Alcohol_T2.png (1)

Het percentage overmatige drinkers is hoger bij inwoners met een hoger inkomen

Het percentage zware drinkers is in Haaglanden het hoogst bij de jongvolwassenen (19- tot en met 34-jarigen; tabel 3).9 Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij de jongste groep ouderen (65- tot en met 74-jarigen). Verder is het percentage zware drinkers hoger bij mannen dan bij vrouwen. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Het percentage zware drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden opleidingsniveau en met een lager inkomen. Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden en hoog opleidingsniveau en een hoger inkomen.

De percentages zware en overmatige drinkers zijn het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst

Het percentage zware en overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst. Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn is het percentage zware drinkers hoger dan bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Tabel 3. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Westland_8.2_Alcohol_T3.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Ruim de helft van de jongeren (3 vmbo-leerlingen) in Westland heeft ooit alcohol gedronken, twee op tien waren recent dronken of aangeschoten

Van de Westlandse jongeren (3 vmbo) geeft 54% aan ooit gedronken te hebben; 52% heeft recent gedronken (in de laatste 4 weken), 30% is ooit en 19% recent dronken of aangeschoten geweest.9 Een kwart dronk in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes bij één gelegenheid (binge drinken). In regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 46%, 42%, 25%, 15% en 18% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk. Westland, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Westland_Alcoholgebruik_T1.jpg

Meer dan de helft van zowel de jongens (53%) als de meisjes (56%) heeft ooit alcohol gedronken; respectievelijk 51% en 53% deed dit in de afgelopen vier weken. Bijna één derde van de jongens is ooit dronken of aangeschoten geweest, in de afgelopen vier weken was dit 17%. Ook één op de drie meisjes was ooit dronken, terwijl dit bij één op de vijf (22%) recent het geval was. Ruim een kwart (28%) van de jongens heeft in de afgelopen vier weken binge gedronken (5 of meer drankjes bij één gelegenheid). Eén vijfde van de meisjes dronk recent vijf of meer drankjes bij één gelegenheid (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar geslacht. Westland, schooljaar 2018/2019.
Westland_Alcoholgebruik_F1.jpg

Ruim de helft van de jongeren in Westland op het vmbo-tl (54%) en vmbo-overig (56%) heeft ooit alcohol gedronken. Van de jongeren op het vmbo-tl dronk 53% recent alcohol, was 31% ooit dronken of aangeschoten, was 19% in de afgelopen vier weken dronken of aangeschoten en had 23% in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes gedronken bij één gelegenheid. Bij jongeren op het vmbo-overig waren deze percentages respectievelijk 52%, 29%, 21% en 27% (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar opleidingsniveau. Westland, schooljaar 2018/2019.
Westland_Alcoholgebruik_F2.jpg

Meer dan de helft (58%) van de jongeren in Westland van Nederlandse afkomst heeft ooit alcohol gedronken; 56% deed dit in de laatste vier weken. Bij jongeren van niet-Nederlandse afkomst liggen deze percentages op respectievelijk 31% en 30%. Verder geven drie op de tien jongeren van Nederlandse afkomst aan ooit dronken te zijn geweest, was 21% recent aangeschoten of dronken en geeft ruim een kwart (27%) aan in de afgelopen vier weken binge gedronken (5 of meer drankjes bij één gelegenheid) te hebben. Van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst geven twee op de tien aan ooit dronken te zijn geweest, bij 12% was dit recent het geval en heeft 11% recent vijf of meer drankjes bij één gelegenheid gedronken (Figuur 3).

Figuur 3. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar afkomst. Westland, schooljaar 2018/2019.
Westland_Alcoholgebruik_F3.jpg

Jongeren (3 vmbo) in Westland drinken alcohol voornamelijk samen met anderen binnenshuis

Aan de jongeren is gevraagd waar zij meestal alcohol drinken, waarbij zij maximaal drie locaties mochten aangeven (Tabel 2). Bijna één op de drie jongeren (31%) gaf aan meestal bij anderen thuis te drinken. Een kwart drinkt in een keet, hok of schuur en bijna één op de vijf drinkt thuis met anderen. Eén op de twintig (5%) jongeren drinkt meestal in een discotheek en 4% in een sportkantine of bij een vereniging. Op straat en in een café wordt door 3% gedronken. Drinken op een schoolfeest komt te weinig voor (in verband met privacy) om het percentage weer te geven.

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat alcohol drinkt, naar locatie. Westland, schooljaar 2018/2019.
Westland_Alcoholgebruik_T2.jpg

HAVO/VWO

Ruim twee derde van de jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit alcohol gedronken, één derde was recent dronken of aangeschoten

Van de jongeren in Westland (4 havo/vwo) geeft 68% aan ooit gedronken te hebben; 64% dronk recent (in de laatste 4 weken), 46% was ooit aangeschoten en 31% was recent aangeschoten.9 Ruim één derde (37%) van de jongeren dronk in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes bij één gelegenheid. In regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 55%, 51%, 34%, 21% en 21% (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk. Westland, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Westland_Alcoholgebruik_T3.jpg

Van de jongens én van de meisjes in Westland heeft twee derde (respectievelijk 71% en 65%) ooit alcohol gedronken, 66% van de jongens en 61% van de meisjes hebben recent (in de afgelopen vier weken) alcohol gedronken. Bijna de helft van zowel de jongens (48%) als de meisjes (44%) was ooit aangeschoten of dronken, bijna één op de drie (respectievelijk 35% en 28%) was dit recent. Vier op de tien jongens (42%) en één op de drie meisjes (32%) hebben recent bij één gelegenheid vijf of meer drankjes gedronken (Figuur 4).

Figuur 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar geslacht. Westland, schooljaar 2018/2019.
Westland_Alcoholgebruik_F4.jpg

Van de jongeren op de havo in Westland geeft ruim driekwart (76%) aan ooit en zeven op de tien (72%) geven aan recent alcohol te hebben gedronken. Ruim de helft (52%) op het vwo dronk ooit en recent (47%) alcohol. Van de jongeren op de havo was meer dan de helft (53%) ooit dronken of aangeschoten en dronken vier op de tien jongeren (43%) recent bij één gelegenheid vijf of meer drankjes. Bij jongeren op het vwo was dit respectievelijk 30% en 24%. Twee derde van de jongeren op havo en één op de vijf jongeren op het vwo was recent dronken of aangeschoten (Figuur 5).

Figuur 5. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar opleidingsniveau. Westland, schooljaar 2018/2019.
Westland_Alcoholgebruik_F5.jpg

Van jongeren van Nederlandse afkomst dronk twee derde (69%) ooit alcohol, van jongeren van niet-Nederlandse afkomst was dit 60%. Twee derde van de jongeren (65%) van Nederlandse afkomst dronk recent alcohol, bijna de helft (47%) van hen was ooit dronken of aangeschoten. Eén op de drie jongeren (32%) van Nederlandse afkomst was recent dronken of aangeschoten en 38% heeft recent binge-gedronken (5 of meer drankjes bij één bijeenkomst). Voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst ging het om respectievelijk 53%, 35%, 21% en 22% (Figuur 6).

Figuur 6. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar afkomst. Westland, schooljaar 2018/2019.
Westland_Alcoholgebruik_F6.jpg

Jongeren (4 havo/vwo) drinken alcohol voornamelijk met anderen binnenshuis of in een keet

Aan de jongeren is gevraagd waar zij meestal alcohol drinken, waarbij zij maximaal drie locaties mochten aangeven (Tabel 4). Vier van de tien jongeren gaven aan bij anderen thuis of in een keet, hok of schuur te drinken. Eén vijfde drinkt thuis met anderen. Daarnaast gaf 15% van de jongeren in Westland aan in een sportkantine of bij een vereniging te drinken. Eén op de tien drinkt in een discotheek of café. Drinken op straat wordt gedaan door 4%. Op een schoolfeest en in een restaurant drinken komt heel weinig voor (beide 2%). Het aantal jongeren dat thuis en alleen drinkt is te laag (in verband met privacy) om het percentage weer te kunnen geven.

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat alcohol drinkt, naar locatie. Westland, schooljaar 2018/2019.
Westland_Alcoholgebruik_T4.jpg

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Richtlijnen Goede Voeding 2015. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf.
 2. Volksgezondheidenzorg.info. Alcoholgebruik, Cijfers & Context. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie.
 3. Verdurmen J, Abraham M, Planije M, Monshouwer K, Van Dorsselaer S, Schulten I. et al. Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar: Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Utrecht: Trimbos- instituut; 2006.
 4. Van Hasselt N. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren. Utrecht: Trimbos- instituut; 2010.
 5. De Vos-Van der Hoeven T. Het effect van alcohol op puberhersenen [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: http://www.opvoedadvies.nl/alcoholhersen.htm.
 6. Vermeulen-Smit E. The role of parents in preventing adolescent alcohol and cannabis use [proefschrift]. Ridderkerk: Riddeprint BV; 2014.
 7. Van Dorsselaer S, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar, M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief over de nota Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Den Haag: 2015.
 9. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Richtlijnen Goede Voeding 2015. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf.
 2. Volksgezondheidenzorg.info. Alcoholgebruik, Cijfers & Context. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie.
 3. Verdurmen J, Abraham M, Planije M, Monshouwer K, Van Dorsselaer S, Schulten I. et al. Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar: Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Utrecht: Trimbos- instituut; 2006.
 4. Van Hasselt N. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren. Utrecht: Trimbos- instituut; 2010.
 5. De Vos-Van der Hoeven T. Het effect van alcohol op puberhersenen [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: http://www.opvoedadvies.nl/alcoholhersen.htm.
 6. Vermeulen-Smit E. The role of parents in preventing adolescent alcohol and cannabis use [proefschrift]. Ridderkerk: Riddeprint BV; 2014.
 7. Van Dorsselaer S, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar, M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief over de nota Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Den Haag: 2015.
 9. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties