Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft voor de volksgezondheid relevante kerncijfers over de bevolking. Allereerst wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners en de verdeling daarvan naar leeftijd en geslacht. Vervolgens komt de verdeling naar etnische afkomst aan de orde. Deze informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim honderdduizend inwoners in Westland

Op 1 januari 2017 telde Westland 105.632 inwoners: 52.699 mannen en 52.933 vrouwen (tabel 1).2

Tabel 1. Aantal inwoners, groene en grijze druk. Westland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2017.
Westland_1.1_bevolkingsomvang_T1.png

Figuur 1 geeft het percentage inwoners in 2017 weer naar leeftijd, in leeftijdsklassen van vijf jaar, en geslacht.2 Te zien is dat de leeftijdsgroep 45- tot en met 59-jarigen in Westland het grootst is. Vrouwen zijn in Westland vooral bij 85-plussers oververtegenwoordigd; 67% van deze leeftijdsgroep is vrouw.

Figuur 1. Percentage inwoners naar leeftijd en geslacht. Westland en Nederland, 1 januari 2017.
Westland_1.1_bevolkingsomvang_F1.png

Groene en grijze druk in Westland vergelijkbaar met Nederland

De bevolkingsopbouw in Westland is vergelijkbaar met die van Nederland. De groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) in Westland is dan ook vergelijkbaar met die in Nederland: 39% in Westland versus 38% in Nederland (tabel 1, figuur 1).2 Ook de grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) wijkt niet af van het landelijk beeld: 32% in Westland versus 31% in Nederland. Ook ten opzichte van regio Zuid-Holland West en Haaglanden kent Westland een vergelijkbare groene druk. De grijze druk is vergelijkbaar met Zuid-Holland West, maar iets hoger dan in Haaglanden. 

Hoogste percentage jeugdigen in Wateringen en Ter Heijde, hoogste percentage ouderen in Naaldwijk

De percentages jeugdigen (0- tot en met 14 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) verschillen tussen de kernen in Westland (figuur 2).3,a Het hoogste percentage jongeren woont in Wateringen en Ter Heijde (respectievelijk 19 en 20%), het laagste percentage in Monster (14%). In Naaldwijk, Monster en Kwintsheul wonen relatief gezien de meeste inwoners van 65 jaar en ouder (respectievelijk 21%, 20% en 20%), in Maasdijk en Honselersdijk de minste (beide 16%).

a Op wijkniveau worden de percentages 0 t/m 14-jarigen gepresenteerd in plaats van de percentages 0 t/m 19-jarigen. Reden hiervoor is dat via CBS Statline geen gegevens over 0 t/m 19-jarigen op wijkniveau beschikbaar zijn.

Figuur 2. Percentage inwoners, naar kern en leeftijd. Westland, 1 januari 2017.
Westland_1.1_bevolkingsomvang_F2.png

Veertien procent van de inwoners van Westland is van niet-Nederlandse afkomst

Op 1 januari 2017 was 14% van de inwoners van Westland van niet-Nederlandse afkomst: 8% van de inwoners had een overig-westerse (niet-Nederlandse) en 6% een niet-westerse afkomst. Het percentage inwoners met een niet-Nederlandse afkomst in Westland is lager dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 2).4

Tabel 2. Inwoners naar etnische afkomst. Westland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2017.
Westland_1.1_bevolkingsomvang_T2.png
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Een gezonder Nederland. [Online]. (bezocht op 18 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://www.eengezondernederland.nl/heden_en_verleden/determinanten.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio, 1 januari. [Online]. (bezocht op 05 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Kerncijfers wijken en buurten 2017. [Online]. (bezocht op 18 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; leeftijd, herkomstgroepering, geslacht en regio, 1 januari. [Online]. (bezocht op 05 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties