Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft voor de volksgezondheid relevante kerncijfers over de bevolking in Westland. Allereerst wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners en de verdeling daarvan naar leeftijd en geslacht. Vervolgens komt de verdeling naar etnische afkomst aan de orde. Deze informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inwoners (alle leeftijden)

Ruim honderdduizend inwoners in Westland

Op 1 januari 2019 telde Westland 108.603 inwoners: 54.216 mannen en 54.387 vrouwen (tabel 1).2

Tabel 1. Aantal inwoners, groene en grijze druk. Westland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2019.
Westland_1.1_Bevolkingsomvang_T1.png
  • Groene en grijze druk

Figuur 1 geeft het percentage inwoners in 2019 weer naar leeftijd, in leeftijdsklassen van vijf jaar, en geslacht.2 Te zien is dat de leeftijdsgroep 45- tot en met 59-jarigen in Westland het grootst is. Binnen de meeste leeftijdsgroepen zijn er ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Vrouwen zijn in Westland vooral bij 85-plussers oververtegenwoordigd; 65% van deze leeftijdsgroep is vrouw.

Figuur 1. Percentage inwoners naar leeftijd en geslacht. Westland en Nederland, 1 januari 2019.
Westland_1.1_Bevolkingsomvang_F1.png

Groene en grijze druk in Westland vergelijkbaar met Nederland

De bevolkingsopbouw in Westland is vergelijkbaar met die van Nederland. De groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) in Westland is dan ook vergelijkbaar met die in Nederland: 39% in Westland versus 37% in Nederland (tabel 1, figuur 1).2 Ook de grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) wijkt niet af van het landelijk beeld: 33% in Westland en eveneens 33% in Nederland. Ook ten opzichte van regio Zuid-Holland West en Haaglanden kent Westland een vergelijkbare groene druk. De grijze druk is vergelijkbaar met Zuid-Holland West, maar iets hoger dan in Haaglanden.

Hoogste percentage jeugdigen in Wateringen en Ter Heijde, hoogste percentage ouderen in Naaldwijk, Monster en Kwintsheul

De percentages jeugdigen (0- tot en met 14 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) verschillen tussen de kernen in Westland (figuur 2).3,a. Het hoogste percentage jongeren woont in Wateringen en Ter Heijde (respectievelijk 19 en 20%), het laagste percentage in Monster (14%). In Naaldwijk, Monster en Kwintsheul wonen relatief gezien de meeste inwoners van 65 jaar en ouder (respectievelijk 21%, 20% en 20%), in Maasdijk en Honselersdijk de minste (beide 16%).

a Op wijkniveau worden de percentages 0 t/m 14-jarigen gepresenteerd in plaats van de percentages 0 t/m 19-jarigen. Reden hiervoor is dat via CBS Statline geen gegevens over 0 t/m 19-jarigen op wijkniveau beschikbaar zijn.

Figuur 2. Percentage inwoners, naar kern en leeftijd. Westland, 1 januari 2018.
Westland_1.1_Bevolkingsomvang_F2.png

Vijftien procent van de inwoners van Westland is van niet-Nederlandse afkomst

Op 1 januari 2019 was 15% van de inwoners van Westland van niet-Nederlandse afkomst: 9% van de inwoners had een overig-westerse (niet-Nederlandse) en 6% een niet-westerse afkomst. Het percentage inwoners met een niet-Nederlandse afkomst in Westland is lager dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 2).4

Tabel 2. Inwoners naar etnische afkomst. Westland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2019.
Westland_1.1_Bevolkingsomvang_T2.png
  • Etnische afkomst
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Drijvende krachten. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Een gezonder Nederland. [Online]. (bezocht op 26 jul 2019); Beschikbaar op URL: https://www.vtv2018.nl/toekomstige-ontwikkelingen.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 10 jul 2019); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Kerncijfers wijken en buurten. [Online]. (bezocht op 6 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari. [Online]. (bezocht op 6 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties