Gezondheidsmonitor
6 Sociale gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de mate van eenzaamheid bij de inwoners van Wassenaar. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenenquête 2015 (12- tot en met 18-jarigen). In deze enquêtes is eenzaamheid gemeten met de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld. Deze eenzaamheidsschaal bevat stellingen zoals ‘Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen’ en ‘Ik mis mensen om me heen’. De eenzaamheidsschaal bevat elf stellingen. De Jongerenenquête 2015 heeft gebruik gemaakt van de verkorte versie van deze eenzaamheidsschaal met zes stellingen.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Eén op de tien inwoners in Wassenaar voelt zich (zeer) ernstig eenzaam

Een derde van de inwoners (34%) van Wassenaar van 19 jaar en ouder voelt zich matig eenzaam en één op de tien inwoners voelt zich (zeer) ernstig eenzaam (10%), zo blijkt uit de Gezondheidsenquête 2016 (figuur 1). In totaal voelen naar schatting 8.000 inwoners van Wassenaar zich matig tot (zeer) ernstig eenzaam (43%). Ruim een kwart van de inwoners (27%) is emotioneel eenzaam, bijna de helft is sociaal eenzaam (46%).a,2

a Indicatoren voor emotionele en sociale eenzaamheid zijn anders berekend dan de totaalscore op eenzaamheid. Een respondent kan op een van de afzonderlijke onderdelen 'eenzaam' scoren, en tegelijkertijd op de totale score ‘niet eenzaam’.

Figuur 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich niet, matig, ernstig of zeer ernstig eenzaam voelt. Wassenaar 2016.
Wassenaar_6.2_Eenzaamheid_F1.png

Het percentage inwoners dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt in Wassenaar is lager dan in Haaglanden (48%) (tabel 1).

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt. Wassenaar, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Wassenaar_6.2_Eenzaamheid_T1.png

Bij volwassenen (19 tot en met 64 jaar) is het percentage inwoners dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt in 2016 (43%) hoger dan in 2009 (33%) en 2012 (30%). Bij  de ouderen (65 jaar en ouder) is het percentage in 2016 (45%) hoger dan in 2004 en 2008 (beide 36%), maar vergelijkbaar met 2012 (44%) (figuur 2).

Figuur 2. Percentage inwoners dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Wassenaar 2012-2016.
Wassenaar_6.2_Eenzaamheid_F2.png

Bijna twee derde van de inwoners van niet-westerse afkomst voelt zich eenzaam

Meer mannen dan vrouwen in Haaglanden voelen zich matig tot zeer ernstig eenzaam en een hoger percentage 85-plussers voelt zich eenzaam in vergelijking met inwoners jonger dan 85 jaar. Bijna twee derde van de inwoners in Haaglanden van niet-westerse afkomst voelt zich eenzaam, dit is hoger dan bij inwoners van autochtone of westerse afkomst. Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn, is zes op de tien eenzaam tegenover vier op de tien inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner (tabel 2).2

Ook sociaaleconomische status hangt samen met het ervaren van eenzaamheid

Bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status (lager opleidingsniveau, lager inkomen) en inwoners die moeite hebben met rondkomen is het percentage dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt hoger dan bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status en/of inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (tabel 2).2

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Wassenaar_6.2_Eenzaamheid_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Vier op de tien jongeren voelen zich matig tot zeer ernstig eenzaam

Volgens de Jongerenenquête 2015 voelt 40% van de jongeren in Wassenaar zich matig tot zeer ernstig eenzaam, in Haaglanden is dit 44% (tabel 3).3

Tabel 3. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt, naar achtergrondkenmerken. Wassenaar en Haaglanden, 2015.
Wassenaar_6.2_Eenzaamheid_T3.png

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Participatie en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties