Gezondheidsmonitor
3 gezonde levensverwachting.svg

Deze tekst beschrijft eerst het totaal aantal sterfgevallen, de gestandaardiseerde sterfte en de belangrijkste doodsoorzaken. Vervolgens komen het aantal schouwen en de niet-natuurlijke doodsoorzaken aan bod. De tekst sluit af met perinatale sterfte. De informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de afdeling Forensische Geneeskunde van de GGD Haaglanden en Perined.

Alle leeftijden

In 2019 waren er 345 sterfgevallen in Wassenaar

In 2019 overleden in Wassenaar 345 personen: 162 mannen en 183 vrouwen. Dit komt overeen met 13 sterfgevallen per 1.000 mannen en 13,2 sterfgevallen per 1.000 vrouwen. Landelijk gezien was de sterfte in 2019 8,5 per 1.000 mannen en 8,9 per 1.000 vrouwen.

In figuur 1 staat de gestandaardiseerde sterfte per 1.000 weergegeven voor mannen en vrouwen voor de periode 2014-2019 voor Wassenaar en Nederland. Het sterftecijfer in Wassenaar is lager dan in Nederland, zowel voor mannen als vrouwen. Zowel in Wassenaar als landelijk is het patroon te zien dat het gestandaardiseerde sterftecijfer hoger is bij vrouwen dan bij mannen, behalve in 2019 in Wassenaar.2

Figuur 1. Gestandaardiseerde sterfte per 1.000 naar geslacht. Wassenaar en Nederland, 2014-2019.
WN Sterfte F1

De meeste mensen in Wassenaar overleden in 2019 aan ziekten van het hart- en vaatstelsel

De aandoeningen waar de meeste mensen in Wassenaar aan zijn overleden in 2019 zijn ziekten van hart- en vaatstelsel (24%), nieuwvormingena (21% van de sterfgevallen), en ziekten van het ademhalingsstelsel (11%). In Nederland werd in 2019 respectievelijk 31%, 25% en 8% van de sterfgevallen door deze aandoeningen veroorzaakt.5

a Ziekelijke weefselontaarding. Er worden zowel goedaardige als kwaadaardige gezwellen (kanker), inclusief kwaadaardige bloedziekten onder verstaan.

In Wassenaar heeft 6% van de sterfgevallen een niet-natuurlijke doodsoorzaak

Uit de doodsoorzaken statistieken van het CBS blijkt dat in 2019 5,8% van de sterfgevallen onder inwoners van Wassenaar het gevolg was van een niet-natuurlijke doodsoorzaak, zoals een ongeval, zelfdoding, moord of doodslag en andere uitwendige oorzaken van sterfte. Landelijk en voor de regio Haaglanden ligt dit percentage op respectievelijk 5,7 en 6,3%.6,7

In figuur 2 is het aantal schouwen naar doodsoorzaak weergegeven over de periode 2014-2018. Hieruit blijkt dat het totaal aantal schouwen vanaf 2016 hoger is dan in voorgaande jaren. Het aantal schouwen bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak neemt vanaf 2014 ieder jaar iets toe. Voor euthanasie is het aantal schouwen in 2018 lager dan in 2017. Voor natuurlijk overlijden lijkt er een lichte afname te zijn de afgelopen jaren. In 2018 zijn in totaal 1.137 schouwen verricht in regio Haaglanden, waarvan 32 in Wassenaar.3

Figuur 2. Aantal schouwen naar doodsoorzaak. Haaglanden, 2014-2018.
WN Sterfte F2

Rondom geboorte

Perinatale sterfte en morbiditeit zijn in Wassenaar lager dan landelijk

In Wassenaar was de gemiddelde perinatale sterfte in de periode 2015-2019 2,4 per 1.000 geboorten. Landelijk lag dit gemiddelde op 4,5 per 1.000 geboorten in deze periode.

Voor de BIG2 geldt dat dit voorkwam bij 144,4 van de duizend levendgeborenen in de periode 2015-2019 in Wassenaar. Landelijk was dit bij 157,5 per 1.000 levendgeborenen.4

  1. Van der Meer I. Sterfte in Den Haag. Epidemiologisch Bulletin 2015 (4): 17-26.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Overledenen; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, regio. [Online]. (bezocht op 16 november 2020); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
  3. De Ridder V, Dekkers C. GGD Haaglanden. Niet-natuurlijke dood in de regio Haaglanden 2014-2018. Den Haag: februari 2020
  4. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Realisatie. Dashboard Gezondheid: Perinatale kerncijfers. [Online]. (bezocht op 16 november 2020); Beschikbaar op URL: http://www.waarstaatjegemeente.nl/
  5. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Regionale kerncijfers Nederland (doodsoorzaken). [Online]. (bezocht op 16 november 2020); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
  6. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio. [Online]. (bezocht op 16 november 2020); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
  7. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen, regio. [Online]. (bezocht op 28-1-2021); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties