Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft op basis van de Gezondheidsenquête 2016 het percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat alcohol drinkt en het percentage dat aan het advies voor alcohol voldoet (geen alcohol of anders niet meer dan 1 glas per dag). Daarna wordt ingegaan op het percentage zware drinkers en overmatige drinkers. Op basis van de Jongerenenquête 2015 wordt het alcoholgebruik en het voorkomen van binge drinken bij jongeren (12 tot en met 18 jaar) beschreven.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Ongeveer twee op de vijf voldoet aan het advies voor alcohol

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 87% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Wassenaar in het afgelopen jaar alcohol gedronken.5 Bijna vier op de tien (38%) inwoners (19 jaar en ouder) van Wassenaar voldoet aan het advies geen of maximaal één glas alcohol per dag te drinken. In de hele regio Haaglanden voldoet 45% aan dit advies.

Een kwart van de inwoners van Wassenaar is een overmatige drinker

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 is 9% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Wassenaar een zware drinker, zij drinken dus wekelijks op minstens één dag minimaal zes glazen (mannen) of vier glazen (vrouwen) alcohol (tabel 1).5 Het percentage overmatige drinkers in Wassenaar is 25%. Dit is voor mannen meer dan 14 glazen per week en voor vrouwen meer dan 7 glazen per week. In vergelijking met het zware drinken is dit dus minder alcohol op een dag, maar wel op meerdere dagen van de week.

Het percentage zware drinkers is in Wassenaar vergelijkbaar met Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland. Het percentage overmatige drinkers in Wassenaar is hoger dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland.

Tabel 1. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder). Wassenaar, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Wassenaar_8.2_Alcohol_T1.png

Het percentage zware drinkers (19 tot en met 64 jaar) is in 2016 lager dan in 2005, maar vergelijkbaar met de percentages in 2009 en 2012 (tabel 2).5 Bij 65-plussers is het percentage zware drinkers in 2016 hoger dan in 2012. Het percentage overmatige drinkers (19 tot en met 64 jaar) is in 2016 lager dan in 2005, 2009 en 2012. Het percentage overmatige drinkers bij 65-plussers is in 2016 gelijk aan 2012.

Tabel 2. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar onderzoeksjaar. Wassenaar 2005-2016.a
Wassenaar_8.2_Alcohol_T2.png (1)

Het percentage overmatige drinkers is hoger bij inwoners met een hoger inkomen

Het percentage zware drinkers is in Haaglanden het hoogst bij de jongvolwassenen (19- tot en met 34-jarigen; tabel 3).5 Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij de jongste groep ouderen (65- tot en met 74-jarigen). Verder is het percentage zware drinkers hoger bij mannen dan bij vrouwen. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Het percentage zware drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden opleidingsniveau en met een lager inkomen. Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden en hoog opleidingsniveau en een hoger inkomen.

De percentages zware en overmatige drinkers zijn het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst

Het percentage zware en overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst. Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn is het percentage zware drinkers hoger dan bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Tabel 3. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Wassenaar_8.2_Alcohol_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Een kwart van de jongeren heeft in de afgelopen vier weken aan binge drinken gedaan

In Wassenaar heeft 47% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) ooit alcohol gedronken, 37% heeft dit recent gedaan (in de afgelopen vier weken).6 Iets meer dan een kwart van de jongeren (27%) heeft in de afgelopen vier weken aan binge drinken gedaan (tabel 4). Dit betekent dat zij vijf of meer glazen dronken bij een gelegenheid.2

Tabel 4. Percentage bingedrinkers (12 tot en met 18 jaar) in de afgelopen vier weken, naar achtergrondkenmerken. Wassenaar en Haaglanden, 2015.
Wassenaar_8.2_Alcohol_T4.png

Vier op de tien minderjarigen heeft ooit alcohol gedronken

Per 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 geen alcohol (en tabak) worden verkocht (NIX18). Ook mogen zij in het openbaar geen alcohol bij zich hebben. Doel is het maken van de NIX-afspraak; om niet te roken en niet te drinken tot je 18e.7 Van de minderjarigen (12- tot en met 17-jarigen) in Wassenaar 40% ooit alcohol gedronken en 30% recent.6 Van de minderjarigen doet 22% aan bingedrinken, in Haaglanden is dit 13% (tabel 4).

  1. Richtlijnen Goede Voeding 2015. [Online]. (bezocht op 13 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015.
  2. info. Alcoholgebruik, Cijfers & Context. [Online]. (bezocht op 20 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie#definities.
  3. Volksgezondheid en Zorg. Alcoholgebruik en Gezondheid. [Online]. (bezocht op 16 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/gevolgen#node-alcoholgebruik-en-gezondheid.
  4. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief over de nota Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Den Haag: 2015.
  5. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  6. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
  7. Nix.nl. Over Nix [Online]. (bezocht op 20 november); Beschikbaar op URL: https://nix18.nl/over-nix/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties