Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft op basis van de Gezondheidsenquête 2016 het percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat alcohol drinkt en het percentage dat aan het advies voor alcohol voldoet (geen alcohol of anders niet meer dan 1 glas per dag). Daarna wordt ingegaan op het percentage zware drinkers en overmatige drinkers. Op basis van de jongerenpeiling 2019 wordt het alcoholgebruik en het voorkomen van binge drinken bij jongeren (12 tot en met 18 jaar) beschreven.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Ongeveer twee op de vijf voldoet aan het advies voor alcohol

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 87% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Wassenaar in het afgelopen jaar alcohol gedronken.9 Bijna vier op de tien (38%) inwoners (19 jaar en ouder) van Wassenaar voldoet aan het advies geen of maximaal één glas alcohol per dag te drinken. In de hele regio Haaglanden voldoet 45% aan dit advies.

Een kwart van de inwoners van Wassenaar is een overmatige drinker

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 is 9% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Wassenaar een zware drinker, zij drinken dus wekelijks op minstens één dag minimaal zes glazen (mannen) of vier glazen (vrouwen) alcohol (tabel 1).9 Het percentage overmatige drinkers in Wassenaar is 25%. Dit is voor mannen meer dan 14 glazen per week en voor vrouwen meer dan 7 glazen per week. In vergelijking met het zware drinken is dit dus minder alcohol op een dag, maar wel op meerdere dagen van de week.

Het percentage zware drinkers is in Wassenaar vergelijkbaar met Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland. Het percentage overmatige drinkers in Wassenaar is hoger dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland.

Tabel 1. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder). Wassenaar, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Wassenaar_8.2_Alcohol_T1.png

Het percentage zware drinkers (19 tot en met 64 jaar) is in 2016 lager dan in 2005, maar vergelijkbaar met de percentages in 2009 en 2012 (tabel 2).9 Bij 65-plussers is het percentage zware drinkers in 2016 hoger dan in 2012. Het percentage overmatige drinkers (19 tot en met 64 jaar) is in 2016 lager dan in 2005, 2009 en 2012. Het percentage overmatige drinkers bij 65-plussers is in 2016 gelijk aan 2012.

Tabel 2. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar onderzoeksjaar. Wassenaar 2005-2016.a
Wassenaar_8.2_Alcohol_T2.png (1)

Het percentage overmatige drinkers is hoger bij inwoners met een hoger inkomen

Het percentage zware drinkers is in Haaglanden het hoogst bij de jongvolwassenen (19- tot en met 34-jarigen; tabel 3).9 Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij de jongste groep ouderen (65- tot en met 74-jarigen). Verder is het percentage zware drinkers hoger bij mannen dan bij vrouwen. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Het percentage zware drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden opleidingsniveau en met een lager inkomen. Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden en hoog opleidingsniveau en een hoger inkomen.

De percentages zware en overmatige drinkers zijn het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst

Het percentage zware en overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst. Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn is het percentage zware drinkers hoger dan bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Tabel 3. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Wassenaar_8.2_Alcohol_T3.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

HAVO/VWO

Twee derde van de jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit alcohol gedronken, één derde was recent dronken of aangeschoten

Van de jongeren in Wassenaar (4 havo/vwo) geeft 65% aan ooit gedronken te hebben; 61% dronk recent (in de laatste 4 weken); de helft (51%) was ooit aangeschoten en 34% was recent aangeschoten.9 Eén derde (32%) van de jongeren dronk in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes bij één gelegenheid. In regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 55%, 51%, 34%, 21% en 21% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk. Wassenaar, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_Alcoholgebruik_T1.png

Van de jongens én van de meisjes in Wassenaar heeft twee derde (respectievelijk 64% en 66%) ooit alcohol gedronken, 62% van de jongens en 60% van de meisjes hebben recent (in de afgelopen vier weken) alcohol gedronken. De helft van zowel de jongens (53%) als de meisjes (49%) was ooit aangeschoten of dronken, één op de drie (respectievelijk 35% en 34%) waren dit recent. Vier op de tien jongens (39%) en een kwart van de meisjes (26%) heeft recent bij één gelegenheid vijf of meer drankjes gedronken (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar geslacht. Wassenaar, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_Alcoholgebruik_F1.png

Van de jongeren op de havo in Wassenaar geeft ruim twee derde aan (69%) ooit en recent alcohol te hebben gedronken. Zes op de tien (62%) jongeren op het vwo dronken ooit alcohol en 56% recent. Van de jongeren op de havo was meer dan de helft (59%) ooit dronken of aangeschoten en dronk 40% recent bij één gelegenheid vijf of meer drankjes. Bij jongeren op het vwo was dit respectievelijk 46% en 27%. Bijna de helft (46%) van de jongeren op de havo en een kwart van de jongeren op het vwo (27%) waren recent dronken of aangeschoten (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar opleidingsniveau. Wassenaar, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_Alcoholgebruik_F2.png

Van de jongeren van Nederlandse afkomst dronken zes op de tien jongeren (61%) ooit alcohol, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst was dit 73%. Ook bijna zes op de tien jongeren (58%) van Nederlandse afkomst dronken recent alcohol, de helft (48%) van hen was ooit dronken of aangeschoten. Eén op de drie jongeren (35%) was recent dronken of aangeschoten en 31% heeft recent binge gedronken (5 of meer drankjes bij één bijeenkomst). Voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst ging het om respectievelijk 67%, 60%, 33% en 34% (Figuur 3).

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar afkomst. Wassenaar, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_Alcoholgebruik_F3.png

Jongeren (4 havo/vwo) in ZHW drinken alcohol voornamelijk met anderen binnenshuis of in een keet

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het voor jongeren (4 havo/vwo) uit Midden-Delfland niet mogelijk om voor een meerderheid van de drinklocaties resultaten weer te geven. Daarom presenteren we hier deze gegevens voor jongeren (4 havo/vwo) uit Zuid-Holland West (Tabel 2). Aan de jongeren is gevraagd waar zij meestal alcohol drinken, waarbij zij maximaal drie locaties mochten aangeven Ruim een derde (36%) van de jongeren in ZHW gaf aan bij anderen thuis te drinken en twee op de tien (19%) thuis, met anderen. Eén op tien jongeren drinkt in een keet, hok of schuur en in een discotheek.

Tabel 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat alcohol drinkt, naar locatie. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_Alcoholgebruik_T2.png

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Richtlijnen Goede Voeding 2015. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf.
 2. Volksgezondheidenzorg.info. Alcoholgebruik, Cijfers & Context. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie.
 3. Verdurmen J, Abraham M, Planije M, Monshouwer K, Van Dorsselaer S, Schulten I. et al. Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar: Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Utrecht: Trimbos- instituut; 2006.
 4. Van Hasselt N. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren. Utrecht: Trimbos- instituut; 2010.
 5. De Vos-Van der Hoeven T. Het effect van alcohol op puberhersenen [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: http://www.opvoedadvies.nl/alcoholhersen.htm.
 6. Vermeulen-Smit E. The role of parents in preventing adolescent alcohol and cannabis use [proefschrift]. Ridderkerk: Riddeprint BV; 2014.
 7. Van Dorsselaer S, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar, M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief over de nota Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Den Haag: 2015.
 9. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Richtlijnen Goede Voeding 2015. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf.
 2. Volksgezondheidenzorg.info. Alcoholgebruik, Cijfers & Context. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie.
 3. Verdurmen J, Abraham M, Planije M, Monshouwer K, Van Dorsselaer S, Schulten I. et al. Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar: Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Utrecht: Trimbos- instituut; 2006.
 4. Van Hasselt N. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren. Utrecht: Trimbos- instituut; 2010.
 5. De Vos-Van der Hoeven T. Het effect van alcohol op puberhersenen [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: http://www.opvoedadvies.nl/alcoholhersen.htm.
 6. Vermeulen-Smit E. The role of parents in preventing adolescent alcohol and cannabis use [proefschrift]. Ridderkerk: Riddeprint BV; 2014.
 7. Van Dorsselaer S, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar, M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief over de nota Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Den Haag: 2015.
 9. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties