Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

In het onderstaande wordt een beschrijving gegeven van het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen in Wassenaar. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die gemeenten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2018.

Alle leeftijden

Elfhonderd inwoners in Wassenaar maken gebruik van een maatwerkvoorziening.

Uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2018 blijkt dat 1.100 inwoners van Wassenaar in 2018 gebruik maken van één of meerdere maatwerkvoorzieningen (tabel 1).5 In totaal maken in Wassenaar 42 per 1.000 inwoners gebruik van minstens één maatwerkvoorziening. Dit aantal is vergelijkbaar met het aantal in 2016. In Nederland maken 64 per 1.000 inwoners gebruik van minstens één maatwerkvoorziening in 2018. Dit is een iets hoger aantal dan het aantal in 2016.

De meest verstrekte voorzieningen in Wassenaar betreffen hulpmiddelen en diensten, zoals rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en financiële tegemoetkoming. In totaal maken 32 per 1.000 inwoners van Wassenaar gebruik van één van deze voorzieningen. In Nederland is dit 43 per 1.000 inwoners.

Voor een aantal indicatoren zijn geen gegevens beschikbaar door te kleine aantallen, deze zijn aangegeven in tabel 1.

Tabel 1: Aantal inwoners dat gebruikt maakt van een WMO-maatwerkvoorziening, naar type voorziening. Wassenaar en Nederland, 2016-2018.
WN WMO T1

In Wassenaar maken 15 per 1.000 inwoners gebruik van één Wmo-maatwerkvoorziening, bij de rest (27 per 1.000 inwoners) gaat het om meerdere voorzieningen (tabel 2).6

Tabel 2: Aantal inwoners per 1.000 dat gebruikt maakt van een WMO maatwerkvoorziening, naar aantal voorzieningen per inwoner. Wassenaar, 2016-2018.
WN WMO T2

Bijna een op de vijf van de inwoners van 75 jaar en ouder maakt gebruik van één of meerdere maatwerkvoorzieningen.

Uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein komt naar voren dat bij inwoners jonger dan 30 jaar 7 per 1.000 inwoners gebruik maken van een maatwerkvoorziening (tabel 3).5 Bij 30- tot en met 44-jarigen en 45- tot en met 59-jarigen maken respectievelijk 17 en 20 per 1.000 inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening. Bij inwoners van 60 tot en met 74 jaar is dit aantal hoger (39 per 1.000 inwoners), met name bij hulpmiddelen en diensten (30 per 1.000 inwoners). Bij 75-plussers neemt dit nog verder toe; in totaal maken 187 per 1.000 inwoners van deze leeftijd gebruik van minstens één maatwerkvoorziening. Bij 152 per 1.000 inwoners zijn dit hulpmiddelen en diensten en bij 80 per 1.000 inwoners (ook) hulp bij het huishouden. Voor indicator verblijf en opvang zijn door kleine aantallen geen gegevens beschikbaar. Dit is ook het geval voor indicator ‘hulp bij het huishouden’ voor inwoners jonger dan 30 jaar.

Tabel 3: Aantal inwoners per 1.000 dat gebruikt maakt van een WMO maatwerkvoorziening, naar leeftijd en type voorziening. Wassenaar, 2018.
WN WMO T3

Meer vrouwen dan mannen maken gebruik van maatwerkvoorzieningen.

In Wassenaar maken bij vrouwen 53 per 1.000 inwoners gebruik van één of meerdere maatwerkvoorzieningen. Bij mannen is dit 30 per 1.000 inwoners. Bij beide groepen gaat het voornamelijk om hulpmiddelen en diensten (tabel 4).5 Door te kleine aantallen zijn er voor indicator verblijf en opvang geen gegevens beschikbaar.

Tabel 4: Aantal inwoners per 1.000 dat gebruikt maakt van een WMO maatwerkvoorziening, naar geslacht en type voorziening. Wassenaar, 2018.
WN WMO T4

Meer inwoners met een autochtone afkomst maken gebruik van een maatwerkvoorziening dan inwoners met een overig westerse of een niet-westerse afkomst.

In Wassenaar maken bij inwoners van autochtone afkomst 52 per 1.000 inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening. Bij inwoners van overig westerse en niet-westerse afkomst is dit respectievelijk 23 en 22 per 1.000 inwoners. Bij alle drie de groepen gaat het voornamelijk om hulpmiddelen en diensten (tabel 5).5 Door te kleine aantallen zijn er voor indicator verblijf en opvang geen gegevens beschikbaar.

Tabel 5: Aantal personen per 1.000 dat gebruikt maakt van een WMO maatwerkvoorziening, naar etnische afkomst en type voorziening. Wassenaar, 2018.
WN WMO T5
  1. Wmo 2015: Wat is er veranderd? [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.movisie.nl/artikel/wmo-2015-wat-er-veranderd
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015.
  3. Welke ondersteuning kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo? [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/ondersteuning-gemeente-wmo-2015.
  4. KRL Juristengroep. Wmo en Algemene voorziening en Maatwerkvoorziening. [Online]. (bezocht op 5 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.krl-juristen.nl/onze-vakgebieden/bezwaar-wmo/algemene-voorziening-of-maatwerk/.
  5. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio. [Online]. (bezocht op 1 juni 2020); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
  6. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio. [Online]. (bezocht op 1 juni 2020); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties