Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft voor de volksgezondheid relevante kerncijfers over de bevolking in Wassenaar. Allereerst wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners en de verdeling daarvan naar leeftijd en geslacht. Vervolgens komt de verdeling naar etnische afkomst aan de orde. Deze informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inwoners (alle leeftijden)

Ruim 26.000 inwoners in Wassenaar

Op 1 januari 2020 telde Wassenaar 26.305 inwoners: 12.443 mannen en 13.862 vrouwen (tabel 1).2

Tabel 1. Aantal inwoners, groene en grijze druk. Wassenaar, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2020.
WN Bevolkingsomvang En Samenstelling T1
  • Groene en grijze druk

Figuur 1 geeft het percentage inwoners in 2020 weer naar leeftijd, in leeftijdsklassen van vijf jaar, en geslacht.2 Te zien is dat de leeftijdsgroepen 10- tot en met 19-jarigen en 45- tot en met 74-jarigen in Wassenaar het grootst zijn. Hoewel Wassenaar in totaal meer vrouwelijke dan mannelijke bewoners heeft, zijn er bij jongeren van 10 tot en met 29 jaar iets meer jongens dan meisjes. Vrouwen zijn in Wassenaar vooral bij 85-plussers oververtegenwoordigd; 66% van deze leeftijdsgroep is vrouw.

Figuur 1. Percentage inwoners naar leeftijd en geslacht. Wassenaar en Nederland, 1 januari 2020.
WN Bevolkingsomvang En Samenstelling F1

Groene en grijze druk in Wassenaar hoog ten opzichte van Nederland

Vergeleken met de landelijke bevolking heeft Wassenaar wat minder 0- tot en met 4-jarigen en wat meer 5- tot en met 19-jarigen. De groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) in Wassenaar is hoger dan die van Nederland: deze is 48% in Wassenaar versus 37% in Nederland (tabel 1, figuur 1).2 Wassenaar kent verder een relatief kleine groep 20- tot en met 39-jarigen en een relatief grote groep 70-plussers. Dit vertaalt zich in een relatief hoge grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen): 51% in Wassenaar versus 33% in Nederland. Ook ten opzichte van regio Zuid-Holland West en Haaglanden kent Wassenaar een hoge groene en grijze druk.

Percentage jeugdigen en ouderen verschilt niet veel tussen de wijken

Jeugdigen (0 tot en met 14 jaar) en ouderen (65 jaar en ouderen) wonen redelijk gelijkmatig verdeeld over Wassenaar (figuur 2).3,[a] In het Zuidwestelijk deel der gemeente en het Noordoostelijk deel der gemeente is respectievelijk 17% en 16% van de inwoners jonger dan 15 jaar. In beide wijken is ongeveer een kwart van de inwoners (respectievelijk 28% en 25%) ouder dan 65 jaar.

a Op wijkniveau worden de percentages 0 t/m 14-jarigen gepresenteerd in plaats van de percentages 0 t/m 19-jarigen. Reden hiervoor is dat via CBS Statline geen gegevens over 0 t/m 19-jarigen op wijkniveau beschikbaar zijn.

Figuur 2. Percentage inwoners, naar wijk en leeftijd. Wassenaar, 1 januari 2020.
WN Bevolkingsomvang En Samenstelling F2

Een derde van de inwoners van Wassenaar is van niet-Nederlandse afkomst

Op 1 januari 2020 was een derde (34%) van de inwoners van Wassenaar van niet-Nederlandse afkomst: 22% van de inwoners had een overig-westerse (niet-Nederlandse) en 12% een niet-westerse afkomst. Het percentage inwoners met een niet-Nederlandse afkomst in Wassenaar is hoger dan in Zuid-Holland West en Nederland, maar lager dan in Haaglanden (tabel 2).4

Tabel 2. Inwoners naar etnische afkomst. Wassenaar, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2020.
WN Bevolkingsomvang En Samenstelling T2
  • Etnische afkomst
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Drijvende krachten. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Een gezonder Nederland. [Online]. (bezocht op 26 jul 2019); Beschikbaar op URL: https://www.vtv2018.nl/toekomstige-ontwikkelingen.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 4 nov 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Kerncijfers wijken en buurten. [Online]. (bezocht op 4 nov 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari. [Online]. (bezocht op 4 nov 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties