Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft op basis van de Gezondheidsenquête 2016 het percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat alcohol drinkt en het percentage dat aan het advies voor alcohol voldoet (geen alcohol of anders niet meer dan 1 glas per dag). Daarna wordt ingegaan op het percentage zware drinkers en overmatige drinkers. Op basis van de jongerenpeiling 2019 wordt het alcoholgebruik en het voorkomen van binge drinken bij jongeren (12 tot en met 18 jaar) beschreven.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Bijna de helft voldoet aan het advies voor alcohol

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 82% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Rijswijk in het afgelopen jaar alcohol gedronken.9 Bijna de helft (46%) van de inwoners (19 jaar en ouder) van Rijswijk voldoet aan het advies geen of maximaal één glas alcohol per dag te drinken. In de hele regio Haaglanden voldoet 45% aan dit advies.

Vijftien procent van de inwoners van Rijswijk is een overmatige drinker

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 is 9% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Rijswijk een zware drinker, zij drinken dus wekelijks op minstens één dag minimaal zes glazen (mannen) of vier glazen (vrouwen) alcohol (tabel 1).9 Het percentage overmatige drinkers in Rijswijk is 15%. Dit is voor mannen meer dan 14 glazen per week en voor vrouwen meer dan 7 glazen per week. In vergelijking met het zware drinken is dit dus minder alcohol op een dag, maar wel op meerdere dagen van de week.

Het percentage zware drinkers in Rijswijk is vergelijkbaar met Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland. Het percentage overmatige drinkers in Rijswijk is vergelijkbaar met Zuid-Holland West en Haaglanden, maar lager dan in Nederland.

Tabel 1. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder). Rijswijk, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Rijswijk_8.2_Alcohol_T1.png

De percentages zware drinkers (19 jaar en ouder) zijn in 2016 vergelijkbaar met de percentages in 2005, 2009 en 2012 (tabel 2).9 Het percentage overmatige drinkers (19 tot en met 64 jaar) is in 2016 lager dan in 2005 en 2009, maar vergelijkbaar met het percentage in 2012. Bij 65-plussers is het percentage overmatige drinkers in 2016 lager dan in 2012.

Tabel 2. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar onderzoeksjaar. Rijswijk 2005-2016.a
Rijswijk_8.2_Alcohol_T2.png (1)

Het percentage overmatige drinkers is hoger bij inwoners met een hoger inkomen

Het percentage zware drinkers is in Haaglanden het hoogst bij de jongvolwassenen (19- tot en met 34-jarigen; tabel 3).9 Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij de jongste groep ouderen (65- tot en met 74-jarigen). Verder is het percentage zware drinkers hoger bij mannen dan bij vrouwen. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Het percentage zware drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden opleidingsniveau en met een lager inkomen. Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden en hoog opleidingsniveau en een hoger inkomen.

De percentages zware en overmatige drinkers zijn het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst

Het percentage zware en overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst. Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn is het percentage zware drinkers hoger dan bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Tabel 3. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Rijswijk_8.2_Alcohol_T3.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Vier op de tien jongeren (3 vmbo-leerlingen) in Rijswijk hebben ooit alcohol gedronken, één op tien was recent dronken of aangeschoten

Van de Rijswijkse jongeren (3 vmbo) geeft 43% aan ooit gedronken te hebben; 35% heeft recent gedronken (in de laatste 4 weken), 23% is ooit en 11% recent dronken of aangeschoten geweest.9 Eén op de tien (12%) dronk in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes bij één gelegenheid (binge drinken). In regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 46%, 42%, 25%, 15% en 18% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Alcoholgebruik_T1.png

Bijna de helft van de jongens (47%) en vier op de tien meisjes (40%) hebben ooit alcohol gedronken; respectievelijk 40% en 32% deed dit in de afgelopen vier weken. Een kwart (26%) van de jongens is ooit dronken of aangeschoten geweest. Eén op de vijf meisjes was ooit dronken, terwijl dit bij 14% recent het geval was (Figuur 1). De aantallen jongens die recent dronken/aangeschoten geweest waren en jongeren die recent hebben binge gedronken zijn te klein (in verband met privacy) om de percentages te kunnen weergeven.

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar geslacht. Rijswijk, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Alcoholgebruik_F1.png

Ruim één derde van de jongeren in Rijswijk op het vmbo-tl (36%) en de helft van de vmbo-overig leerlingen (53%) heeft ooit alcohol gedronken. Van de jongeren op het vmbo-tl dronk één derde recent, terwijl dit percentage bij vmbo-overig 40% is. Zowel op het vmbo-tl als vmbo-overig was 23% ooit dronken of aangeschoten. De aantallen jongeren die recent dronken of aangeschoten waren en die recent vijf of meer drankjes bij één gelegenheid hebben gedronken zijn te klein om te presenteren (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, en ooit dronken/aangeschoten is geweest, naar opleidingsniveau. Rijswijk, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Alcoholgebruik_F2.png

Meer dan de helft (57%) van de jongeren in Rijswijk van Nederlandse afkomst hebben ooit alcohol gedronken; 52% deed dit in de laatste vier weken. Bij jongeren van niet-Nederlandse afkomst heeft één vijfde (22%) ooit alcohol gedronken. Verder geven drie op de tien jongeren van Nederlandse afkomst aan ooit dronken te zijn geweest, was 13% recent nog aangeschoten of dronken en gaf 16% aan in de afgelopen vier weken binge gedronken te hebben (vijf of meer drankjes bij één gelegenheid). De aantallen jongeren van niet-Nederlandse afkomst zijn te klein (in verband met privacy) om de overige percentages te kunnen presenteren (Figuur 3).

Figuur 3. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar afkomst. Rijswijk, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Alcoholgebruik_F3.png

Jongeren (3 vmbo) in ZHW drinken alcohol voornamelijk samen met anderen binnenshuis

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het voor jongeren (3vmbo) uit Rijswijk niet mogelijk om voor een meerderheid van de drinklocaties resultaten weer te geven. Daarom presenteren we hier deze gegevens voor jongeren (3 vmbo) uit Zuid-Holland West (Tabel 2). Aan de jongeren is gevraagd waar zij meestal alcohol drinken, waarbij zij maximaal drie locaties mochten aangeven. Een kwart van de jongeren (24%) in ZHW gaf aan meestal bij anderen thuis te drinken en 17% thuis, met anderen. Eén tiende drinkt in een keet, hok of schuur.

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat alcohol drinkt,
naar locatie. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Alcoholgebruik_T2.png

HAVO/VWO

Helft van de jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit alcohol gedronken

Van de jongeren in Rijswijk (4 havo/vwo) geeft 51% aan ooit gedronken te hebben; 43% dronk recent (in de laatste 4 weken), 29% was ooit aangeschoten en 17% was recent aangeschoten.9 Ruim één op de tien (12%) jongeren dronk in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes bij één gelegenheid. In regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 55%, 51%, 34%, 21% en 21% (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Alcoholgebruik_T3.png

Van de jongens én van de meisjes in Rijswijk heeft ongeveer de helft (respectievelijk 54% en 49%) ooit alcohol gedronken, 43% van de jongens en van de meisjes hebben recent (in de afgelopen vier weken) alcohol gedronken. Drie op de tien jongens (29%) en meisjes (30%) waren ooit aangeschoten of dronken en één op de zes (respectievelijk 16% en 17%) waren dit recent. Ongeveer één op de tien jongens (11%) en één op de zeven meisjes (14%) heeft recent bij één gelegenheid vijf of meer drankjes gedronken (Figuur 4).

Figuur 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar geslacht. Rijswijk, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Alcoholgebruik_F4.png

Van de jongeren op de havo in Rijswijk geeft ruim de helft (56%) ooit en 45% aan recent alcohol te hebben gedronken. Ruim vier op de tien jongeren op het vwo dronken ooit (47%) en recent (41%) alcohol. Van de jongeren op de havo was meer dan één derde (36%) ooit dronken of aangeschoten en dronk één op de zes (16%) recent bij één gelegenheid vijf of meer drankjes. Bij jongeren op het vwo was dit respectievelijk 23% en 10%. Een kwart van de jongeren op havo en één op de tien jongeren op het vwo was recent dronken of aangeschoten (Figuur 5).

Figuur 5. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar opleidingsniveau. Rijswijk, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Alcoholgebruik_F5.png

Ruim de helft van de jongeren van Nederlandse afkomst (56%) dronk ooit alcohol, van jongeren van niet-Nederlandse afkomst was dit 43%. Bijna de helft van de jongeren (47%) van Nederlandse afkomst dronk in de laatste vier weken alcohol en 29% van hen was ooit dronken of aangeschoten. Eén op de zes (17%) jongeren was recent dronken of aangeschoten en 12% heeft recent binge gedronken (5 of meer drankjes bij één bijeenkomst). Voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst ging het om respectievelijk 36%, 30%, 16% en 13% (Figuur 6).

Figuur 6. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar afkomst. Rijswijk, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Alcoholgebruik_F6.png

Jongeren (4 havo/vwo) drinken alcohol voornamelijk met anderen binnenshuis

Aan de jongeren is gevraagd waar zij meestal alcohol drinken, waarbij zij maximaal drie locaties mochten aangeven (Tabel 4). Eén derde van de jongeren gaf aan bij anderen thuis te drinken. Eén op de zes drinkt thuis met anderen. Daarnaast gaf 8% aan in een discotheek te drinken, één procent minder zegt in cafés te drinken. Op schoolfeesten wordt door weinig jongeren alcohol gedronken (4%).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat alcohol drinkt, naar locatie. Rijswijk, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Alcoholgebruik_T4.png

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Richtlijnen Goede Voeding 2015. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf.
 2. Volksgezondheidenzorg.info. Alcoholgebruik, Cijfers & Context. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie.
 3. Verdurmen J, Abraham M, Planije M, Monshouwer K, Van Dorsselaer S, Schulten I. et al. Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar: Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Utrecht: Trimbos- instituut; 2006.
 4. Van Hasselt N. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren. Utrecht: Trimbos- instituut; 2010.
 5. De Vos-Van der Hoeven T. Het effect van alcohol op puberhersenen [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: http://www.opvoedadvies.nl/alcoholhersen.htm.
 6. Vermeulen-Smit E. The role of parents in preventing adolescent alcohol and cannabis use [proefschrift]. Ridderkerk: Riddeprint BV; 2014.
 7. Van Dorsselaer S, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar, M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief over de nota Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Den Haag: 2015.
 9. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Richtlijnen Goede Voeding 2015. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf.
 2. Volksgezondheidenzorg.info. Alcoholgebruik, Cijfers & Context. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie.
 3. Verdurmen J, Abraham M, Planije M, Monshouwer K, Van Dorsselaer S, Schulten I. et al. Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar: Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Utrecht: Trimbos- instituut; 2006.
 4. Van Hasselt N. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren. Utrecht: Trimbos- instituut; 2010.
 5. De Vos-Van der Hoeven T. Het effect van alcohol op puberhersenen [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: http://www.opvoedadvies.nl/alcoholhersen.htm.
 6. Vermeulen-Smit E. The role of parents in preventing adolescent alcohol and cannabis use [proefschrift]. Ridderkerk: Riddeprint BV; 2014.
 7. Van Dorsselaer S, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar, M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief over de nota Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Den Haag: 2015.
 9. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties