Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft de leefbaarheid van Rijswijk en de gevoelens van veiligheid die inwoners ervaren. De informatie komt uit de leefbaarometer, de veiligheidsmonitor (alle leeftijden) en de Jongerenpeiling 2019. De Leefbaarometer geeft informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken, waarbij leefbaarheid is gedefinieerd als: 'de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld’. Om de leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van 100 indicatoren, onderverdeeld in 5 dimensies (woningen, bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving). De Leefbaarometer wordt sinds 2012 tweejaarlijks geactualiseerd.3,4 De Veiligheidsmonitor is een terugkerend bevolkingsonderzoek waarbij door middel van een vragenlijst informatie wordt verzameld over veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De verzamelde informatie is gebaseerd op een steekproef. De gepresenteerde cijfers zijn schattingen van het werkelijke percentage.5

Inwoners (alle leeftijden)

Rijswijk scoort ruim voldoende op het gebied van leefbaarheid

In de Leefbaarometer krijgen alle gemeenten een score voor hun totale leefbaarheid, variërend van ‘zeer onvoldoende’ (score 1) tot ‘uitstekend’ (score 9).3 Rijswijk krijgt in 2018 een score ‘ruim voldoende’ voor de totale leefbaarheid (tabel 1). Dit is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Nederland krijgt sinds 2002 een score ‘ruim voldoende’ voor de totale leefbaarheid.4

Tabel 1. Score voor totale leefbaarheid in de Leefbaarometer, naar onderzoekjaar. Rijswijk en Nederland, 2008-2018.
Rijswijk_9.3 Leefbaarheidenveiligheid_T1.png

Jongeren, volwassenen en ouderen (15 jaar en ouder)

Leefbaarheid eigen woonbuurt: geen gegevens Rijswijk beschikbaar in 2019

Voor Rijswijk zijn er geen gegevens beschikbaar voor het jaar 2019.5 In Nederland geven inwoners in 2019 een 7,6 voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt en in Haaglanden een 7,5 (tabel 2, gemeten op een schaal van 1 tot en met 10).5

Tabel 2. Oordeel van inwoners (15 jaar en ouder) over de leefbaarheid van de eigen woonbuurt (in rapportcijfers), naar onderzoeksjaar. Rijswijk, Haaglanden en Nederland, 2013-2019.
RW Leefbaarheid T2

Onveiligheidsbeleving algemeen: geen gegevens Rijswijk beschikbaar in 2019

Onveiligheidsbeleving bevat onveiligheidsgevoelens van de burger, beoordeling van criminaliteit en veiligheid en inschatting van kans om slachtoffer te worden van criminaliteit. Voor Rijswijk zijn er geen gegevens beschikbaar voor het jaar 2019.5 In geheel Haaglanden en in Nederland neemt het percentage inwoners dat zich wel eens en vaak onveilig voelt af ten opzichte van 2012 (tabel 3).

Tabel 3. Percentage inwoners (15 jaar en ouder) dat zich wel eens/vaak onveilig voelt, naar onderzoekjaar. Rijswijk, Haaglanden en Nederland, 2012, 2017 en 2019
RW Leefbaarheid T3

Onveiligheidsbeleving in eigen woonbuurt: geen gegevens Rijswijk beschikbaar in 2019

Voor Rijswijk zijn er geen gegevens beschikbaar voor het jaar 2019.5 In geheel Haaglanden en in Nederland is het percentage inwoners dat zich wel eens of vaak onveilig voelt in de eigen woonbuurt afgenomen ten opzichte van 2012 (tabel 4).

Tabel 4. Percentage inwoners (15 jaar en ouder) dat zich wel eens/vaak onveilig voelt in de eigen woonbuurt, naar onderzoekjaar. Rijswijk, Haaglanden en Nederland, 2012, 2017 en 2019
RW Leefbaarheid T4

Slachtofferschap: geen gegevens Rijswijk beschikbaar in 2019

Slachtofferschap betreft persoonlijk slachtofferschap dat burgers en als privépersoon hebben meegemaakt (excl. cybercrime). Voor Rijswijk zijn er geen gegevens beschikbaar voor het jaar 2019.5 In geheel Haaglanden en in Nederland neemt het percentage inwoners dat slachtoffer is van een delict af ten opzichte van 2012 (tabel 5).

Tabel 5. Percentage slachtoffers van een delict (exclusief cybercrime), naar onderzoekjaar. Rijswijk, Haaglanden en Nederland, 2012, 2017 en 2019
RW Leefbaarheid T5

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Bijna één op de drie jongeren (3 vmbo-leerlingen) voelt zich wel eens onveilig

Van de jongeren in Rijswijk (3 vmbo) geeft 29% aan zich wel eens onveilig te voelen, bijvoorbeeld op straat, in het openbaar vervoer, tijdens het uitgaan of thuis.7 Dit percentage is gelijk aan het percentage in regio Zuid-Holland West 30% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Veiligheid_T1.jpg

Vier op de tien meisjes (44%) voelen zich wel eens onveilig. Bijna een kwart van de jongeren op het vmbo-tl (23%) en één derde van de jongeren op het vmbo-overig (37%) voelt zich wel eens onveilig. Van de jongeren van Nederlandse afkomst geeft 32% aan zich wel eens onveilig te voelen, bij jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 26% (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar achtergrondkenmerken. Rijswijk, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Veiligheid_F1.jpg

Eén op de negen jongeren (3 vmbo) voelt zich wel eens onveilig in het openbaar vervoer

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om de locaties waar jongeren zich onveilig voelen weer te geven voor jongeren (3 vmbo) in Rijswijk. Daarom presenteren we hier de gegevens voor jongeren (3 vmbo) uit Zuid-Holland West (Tabel 2). Van de jongeren (3 vmbo) in de regio Zuid-Holland West geeft 11 % aan zich wel eens onveilig te voelen in de trein, tram, bus of metro.  Bijna één op de tien jongeren voelt zich wel eens onveilig op straat buiten de eigen woonbuurt (9%) of op het station (9%) (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar locatie. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Veiligheid_T2.jpg

HAVO/VWO

Eén derde van de jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) voelt zich wel eens onveilig

Van de jongeren (4 havo/vwo) in Rijswijk geeft één derde (33%) aan zich wel eens onveilig te voelen, bijvoorbeeld op straat, in het openbaar vervoer, tijdens het uitgaan of thuis.7 In regio Haaglanden is dit percentage 36% (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Veiligheid_T3.jpg

Twee op de tien jongens (20%) en vier op de tien meisjes (44%) voelen zich wel eens onveilig. Drie op de tien jongeren op de havo (29%) en één derde van de jongeren op het vwo (35%) voelen zich wel eens onveilig. Van de jongeren van Nederlandse afkomst geeft 36% aan zich wel eens onveilig te voelen, van jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 27% (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar achtergrondkenmerken. Rijswijk, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Veiligheid_F2.jpg

Eén op de zes jongeren (4 havo/vwo) voelt zich wel eens onveilig op straat buiten de eigen buurt

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om de locaties waar jongeren zich onveilig voelen weer te geven voor jongeren (4 havo/vwo) in Rijswijk. Daarom presenteren we hier de gegevens voor jongeren (4 havo/vwo) uit Zuid-Holland West (Figuur 2).Van de jongeren (4 havo/vwo) in de regio Zuid-Holland West geeft 16% aan zich wel eens onveilig op straat buiten de eigen woonbuurt.  Ruim één op de acht jongeren voelt zich wel eens onveilig in de trein, tram, bus en/of metro (13%) of op het station (12%) (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar locatie. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Veiligheid_T4.jpg

 

Referenties Inwoners (alle leeftijden)

 1. RIGO Research en Advies BV, i.o.v. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Leefbaarheid van wijken. Amsterdam, 2004.
 2. López MJJ, Veenstra C, Van der Eijk E, Seuren E. Een veilige wijk, een veilig gevoel? Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners van PKVW gecertificeerde nieuwbouwwijken. Den Haag: RCM-advies en Experian Nederland, 2010.
 3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Leefbaarometer [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/tabel.php.
 4. Leidelmeijer K, Marlet G, van Woerkens C. Verbetering en verschillen. Een analyse van de leefbaarheid in Nederland op basis van de Leefbaarometer 2016. RIGO Research en Advies en Atlas voor gemeenten, 2017. Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/page/Publicaties.
 5. Centraal Bureau voor de Statistiek [Online]. (bezocht op 21 oktober 2020); beschikbaar op URL https://www.statline.nl

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. RIGO Research en Advies BV, i.o.v. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Leefbaarheid van wijken. Amsterdam, 2004.
 2. López MJJ, Veenstra C, Van der Eijk E, Seuren E. Een veilige wijk, een veilig gevoel? Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners van PKVW gecertificeerde nieuwbouwwijken. Den Haag: RCM-advies en Experian Nederland, 2010.
 3. Frans Knol, Cora Maas-de Waal, Theo Roes en Joep de Hart. Zekere banden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2002. URL: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2002/Zekere_banden
 4. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/tabel.php.
 5. Leidelmeijer K, Marlet G, van Woerkens C. Verbetering en verschillen. Een analyse van de leefbaarheid in Nederland op basis van de Leefbaarometer 2016. RIGO Research en Advies en Atlas voor gemeenten, 2017. Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/page/Publicaties.
 6. Centraal Bureau voor de Statistiek [Online]. (bezocht op 8 augustus 2019); beschikbaar op URL https://www.statline.nl
 7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties