Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Rijswijk is een gemeente waar relatief veel ouderen wonen, waardoor de grijze druk nu hoog is. Het aantal 0 t/m 4-jarigen is echter in Rijswijk hoger dan gemiddeld in Nederland1. De jonge kinderen wonen vooral in een aantal wijken. Het is de verwachting dat het aandeel jeugd in Rijswijk gaat toenemen. De gemeente moet zich er nu op voorbereiden dat zij tijdig is ingericht en ingespeeld op een nieuwe en omvangrijke doelgroep, de opgroeiende kinderen.

Voorzieningen voor jeugdigen

Door de verwachte toename van het aantal jeugdigen in Rijswijk is het nodig om de voorzieningen daarop tijdig aan te passen. Meer jeugd vraagt om meer aanbod gericht op deze specifieke groep, zodat zij gezond kan opgroeien tot evenwichtige volwassenen met een gezonde leefstijl.

Daarnaast neemt het aantal eenoudergezinnen in Rijswijk toe. Jongeren die opgroeien in een eenoudergezin hebben vaker gedrags- en gezondheidsproblemen dan jongeren die opgroeien bij beide ouders. Ook presteren zij vaak slechter op school2. Dit maakt het mede relevant de jeugdhulpvoorzieningen op orde te hebben.

De groene druk vraagt daarom voldoende:

 • Scholen: Ieder kind kan regulier primair onderwijs volgen ter voorbereiding op de middelbare of hogere school.
 • Sport- en spelvoorzieningen: Bewegen is van belang voor een gezonde leefstijl en een gezond gewicht.
 • Jeugdhulpvoorzieningen: aan ieder kind dat dit nodig heeft moet Rijswijk passende zorg kunnen bieden. De jeugdige kan daarin worden geadviseerd en moet de juiste vorm van jeugdhulp kunnen kiezen. Dit betekent dat jeugdhulp daadwerkelijk beschikbaar moet zijn. Daarbij horen ook maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling3.
 • Aandacht voor kinderen in gezinnen die leven onder de armoedegrens: Het Nederlands Jeugd-instituut4 geeft aan dat één op de acht kinderen in Nederland in een dergelijke situatie leeft. Hoe langer een gezin geldgebrek heeft, hoe groter de kans is op nadelige gevolgen voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. De problemen waar kinderen mee te maken krijgen, variëren van sociale uitsluiting tot psychische problemen. Wie als kind met geldzorgen te maken krijgt, loopt bovendien meer risico op latere leeftijd in een vergelijkbare situatie terecht te komen. 

Meer cijfers over dit onderwerp
Het aantal 0 t/m 19-jarigen ten opzichte van het aantal 20 t/m 64-jarigen is lager dan gemiddeld in Nederland. Toch is de verwachting dat het aandeel jeugd ten opzichte van de rest van de bevolking gaat toenemen in Rijswijk. (bron: CBS)
Gezondheidsmonitor 2018

Een gezonde start naar een rookvrije generatie

Aandacht voor een rookvrije generatie is in Rijswijk op zijn plaats. Dat ieder kind de kans moet krijgen om rookvrij op te groeien. In de kernboodschap roken wordt dit toegelicht.

Fysieke inrichting en leefomgeving

De verwachte toename van het aantal jeugdigen in Rijswijk vraagt ook een passende inrichting van de wijk:

 • Korte termijn: De voorzieningen in de wijk zijn voor nu voldoende toegespitst op jeugdige inwoners, zoals de aanwezigheid van speeltuintjes, scholen en welzijnsvoorzieningen. Maar denk ook aan bijvoorbeeld veilige fietsroutes.
 • Bij nieuwbouw van scholen moet rekening gehouden worden met de luchtkwaliteit. Realiseer geen nieuwe scholen binnen 50 meter van een drukke (stads)weg of binnen 300 meter van een autosnelweg. Houd rekening met de (verkeers)veiligheid om de school. Ook moeten de constructie en de voorzieningen gericht zijn op een optimaal binnenmilieu. Ga uit van tenminste ambitieniveau B uit het Programma van Eisen voor Frisse Scholen5.
 • Woningvoorraad: Het percentage eenoudergezinnen stijgt in Rijswijk. In de toekomst zullen er daarom nog meer huishoudens zijn waarbij beide ex-partners een eengezinswoning nodig hebben als zij invulling willen geven aan co-ouderschap.
 • Lange termijn: Wanneer de groeikernen later weer vergrijzen, dienen deze eenvoudig heringericht te kunnen worden zodat er weer voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving gerealiseerd kunnen worden voor ouderen.

Gerelateerde beleidsterreinen/domeinen

 • Sociaal Domein
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Ruimtelijke ontwikkelingen

Advies verdere inzet

De gemeente Rijswijk moet zich op korte termijn bezinnen op de (her)verdeling van financiële middelen en budget moeten reserveren om de noodzakelijke voorzieningen voor jeugdigen te realiseren. Een preventieve aanpak van jongs af aan voor een gezonde leefstijl, een rookvrije generatie en gehoorschade staat in de betreffende kernboodschappen.

Ter inspiratie voor een kwalitatieve inzet voor jeugd en jongeren kunt u de volgende informatie raadplegen: Nederlands Jeugdinstituut6, de preventieagenda van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid7 en de Handreiking voor gemeenten voor kindgericht armoedebeleid8.

Om de gemeentelijke inrichting op lange termijn blijvend te laten aansluiten op de behoeften van de verschillende leeftijdsgroepen, is een passende inrichting nodig. Ter inspiratie noemen we ‘Denken over de toekomst van wijken9.

Referenties

 1. Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden, gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/rijswijk/themas/bevolking/bevolkingsomvang-en-samenstelling/
 2. Gezondheidsmonitor 2018, GGD Haaglanden, gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/themas/kwetsbaar/
 3. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten
 4. Kalthoff, H. (2018). Opgroeien en opvoeden in armoede. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut
 5. www.rvo.nl/file/programma-van-eisen-frisse-scholen-september-2015
 6. www.nji.nl/
 7. www.ncj.nl/themadossiers/preventieagenda/
 8.  www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/handreiking-voor-gemeenten-voor-kindgericht-armoedebeleid/?id=369
 9. repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A7742a26e-efe9-4fa0-ac82-45da32e64a90
Deel dit artikel
Print dit artikel
Download meerdere kernboodschappen en publicaties