Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft hoe school beleefd wordt door jongeren uit Pijnacker-Nootdorp en het percentage jongeren dat in een periode van vier weken voorafgaand aan het invullen van de enquête ziek thuis is geweest van school of heeft gespijbeld. Het gaat om jongeren die in Pijnacker-Nootdorp wonen. Deze informatie is gebaseerd op de Jongerenpeiling 2019. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het percentage jongeren (12- tot en met 22-jarigen) dat school voortijdig heeft verlaten. Deze informatie is afkomstig van Onderwijs in Cijfers. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek, Dienst Uitvoering Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Ruim vier op de tien jongeren (3 vmbo) bleven in de laatste vier weken ziek thuis.

Meer dan vier op de tien jongeren in Pijnacker-Nootdorp (42%) zijn in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen thuisgebleven van school, in Zuid-Holland West is dit 44%. Negen procent van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp heeft in de laatste vier schoolweken wel eens één of meer uren gespijbeld, in Zuid-Holland West is dit 14% (Tabel 1).7

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat één of meer uur spijbelde. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Schoolverzuimenbeleving_T1.jpg

In de laatste vier schoolweken verzuimde 37% van de jongens en 50% van de meisjes wegens ziekte één of meerdere dagen van school. 11% van de meisjes heeft in de afgelopen vier weken wel eens één uur of meer gespijbeld. Onder de jongeren in Pijnacker-Nootdorp met vmbo-tl is het ziekteverzuim 47%, terwijl één tiende spijbelde. Bij vmbo-overig is het verzuimpercentage 34%. Het ziekteverzuim onder jongeren van Nederlandse afkomst is 42% en onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst 47%. 12% van de jongeren met van Nederlandse afkomst spijbelde de afgelopen vier weken, terwijl geen van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst dit deed. Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor spijbelen de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven. (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en dat één of meer uur spijbelde, naar achtergrondkenmerken. Pijnacker-Nootdorp, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Schoolverzuimenbeleving_F1.jpg

Ruim vier op de tien jongeren (3 vmbo) vinden het (hartstikke) leuk op school.

Aan jongeren in Pijnacker-Nootdorp is gevraagd hoe ze het vinden op school. Ruim één op de vier jongeren (43%) vindt het (hartstikke) leuk, bijna de helft vindt het wel gaan (46%) en een klein deel vindt het niet leuk/vreselijk op school (11%). In Zuid-Holland West vindt 52% van de jongeren het (hartstikke) leuk op school (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Schoolverzuimenbeleving_T2.jpg

Van de jongens vindt 40% het (hartstikke) leuk op school, terwijl 47% van de meisjes dit aangeeft; respectievelijk 45% en 47% van de jongens en meisjes vindt dat het wel gaat. Van de jongeren met vmbo-tl vindt 47% het (hartstikke) leuk op school, 42% vindt het wel gaan en één tiende vindt school niet leuk of vreselijk. Op het vmbo-overig vindt één derde school (hartstikke) leuk en ruim de helft (53%) vindt het wel gaan. Van de jongeren van Nederlandse afkomst vindt 43% school (hartstikke) leuk en onder de jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond is dit 42%. Het percentage dat vindt dat het wel gaat op school is voor jongeren van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst respectievelijk 45% en 49% (Figuur 2). Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor schoolbeleving de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven.

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk, naar achtergrondkenmerken. Pijnacker-Nootdorp, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Schoolverzuimenbeleving_F2.jpg

HAVO/VWO

Ruim drie op de tien jongeren (4 havo/vwo) bleven in de laatste vier weken ziek thuis.

Ongeveer drie op de tien jongeren (32%) zijn in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen thuisgebleven van school, in Zuid-Holland West is dit 35%. Bijna één op de acht jongeren (12%) in Pijnacker-Nootdorp hebben in de laatste vier schoolweken wel eens één of meer uren gespijbeld (Tabel 3).7

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en dat één of meer uur spijbelde. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Schoolverzuimenbeleving_T3.jpg

Van de jongens verzuimde 24% in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school. Dit gold voor 39% van de meisjes. Respectievelijk 15% en 9% van de jongens en meisjes heeft in de afgelopen vier weken wel eens één uur of meer gespijbeld. Het ziekteverzuim onder jongeren op havo is 37%, op het vwo is dit een kwart (25%). 16% van de jongeren op de havo en 7% op het vwo heeft in de afgelopen 4 weken gespijbeld. Drie op de tien (30%) jongeren van Nederlandse afkomst hebben in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school verzuimd; 13% heeft gespijbeld. Eén op de vier jongeren (42%) van niet-Nederlandse afkomst verzuimde wegens ziekte (Figuur 3). Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor spijbelen de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven.

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat één of meer uur spijbelde, naar achtergrondkenmerken. Pijnacker-Nootdorp, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Schoolverzuimenbeleving_F3.jpg

Ruim zes op de tien jongeren (4 havo/vwo) vinden het (hartstikke) leuk op school.

Aan de jongeren in Pijnacker-Nootdorp is gevraagd hoe ze het vinden op school. Ruim zes op tien jongeren (61%) vinden het (hartstikke) leuk, 32% vindt het wel gaan en 7% vindt het niet leuk of vreselijk op school. In Zuid-Holland West vindt 63% van de jongeren het (hartstikke) leuk op school (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Schoolverzuimenbeleving_T4.jpg

Van de jongens en meisjes vindt respectievelijk 60% en 61% het (hartstikke) leuk op school; (bijna) één derde van de jongens (31%) en meisjes (33%) vindt dat het wel gaat. Van de jongeren op de havo vindt 55% het (hartstikke) leuk op school, op het vwo is dit 68%. Ruim één derde (36%) van de jongeren op de havo en ruim een kwart (27%) van de jongeren op het vwo vinden school wel gaan. Zowel jongeren van Nederlandse als van niet-Nederlandse afkomst geven over het algemeen aan dat zij school (hartstikke) leuk vinden (respectievelijk 61% en 60%). Eén derde geeft aan dat zij school wel vinden gaan. Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor schoolbeleving de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven (Figuur 4).

Figuur 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk, naar achtergrondkenmerken. Pijnacker-Nootdorp, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Schoolverzuimenbeleving_F4.jpg

Jongeren (12 tot en met 22 jaar)

Ruim één procent van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp verlaat school voortijdig
Van de jongeren (12 tot en met 22 jaar) in Pijnacker-Nootdorp die aan het begin van het schooljaar 2017/2018 ingeschreven stonden in het onderwijs (onderwijsdeelnemers, n=5208) heeft 1,3% voortijdig de school verlaten (tabel 5).8 In het schooljaar 2016/2017 was dit 1,6%. Landelijk lag het percentage voortijdig schoolverlaters in 2017/2018 op 1,9%.

Tabel 5. Percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) dat school voortijdig heeft verlaten, naar schooljaar. Pijnacker-Nootdorp en Nederland, schooljaar 2013/2014 tot en met 2017/2018.
PN Schoolverzuimenbeleving T5
  1. Wanders FHK. The contribution of schools to societal participation of young adults. The role of teachers, parents, and friends in stimulating societal interest and societal involvement during adolescents [proefschrift]. Amsterdam; 2019.
  2. Geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen. [Online]. (bezocht op 13 dec 2019); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen
  3. Weerman FM, Van der Laan PH. Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit. Justitiële Verkenningen; Den Haag 4:6. 39-53; 2006.
  4. Kearney CA. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 28:3. 451-471; 2008.
  5. Ministerie van OCW. VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval. [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); Beschikbaar op URL: vsvverkenner.nl
  6. Ministerie OCW. Kamerbrief over de stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten, van 8 mei 2017 [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/05/08/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten.pdf
  7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
  8. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onderwijs in Cijfers [Online]. (bezocht op 27 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten/vsv-in-de-gemeenten
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties