Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het rookgedrag van inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Veertien procent van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp rookt (wel eens)

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 rookt 14% van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp van 19 jaar en ouder. Dit zijn zowel dagelijkse rokers als gelegenheidsrokers. 31% van de inwoners is een ex-roker en 55% heeft nooit gerookt. Het percentage rokers van 19 tot en met 64 jaar is in 2016 vergelijkbaar met 2005, 2009 en 2012 (tabel 1). Voor de inwoners van 65 jaar en ouder is het percentage rokers in 2016 vergelijkbaar met 2004, 2008 en 2012.

Tabel 1. Percentage inwoners dat rookt, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Pijnacker-Nootdorp, 2004-2016.
PN_8.2_Roken_T1.png

In Pijnacker-Nootdorp is het percentage rokers lager dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (Figuur 1). Van de rokers in Haaglanden is 43% van plan om binnen een paar maanden haar gezondheid te verbeteren door te stoppen met roken.

Figuur 1. Percentage rokers van 19 jaar en ouder. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
PN_8.2_Roken_F1.png

Het percentage inwoners dat rookt is lager bij ouderen en vrouwen

Het percentage inwoners van Haaglanden dat rookt neemt af met de leeftijd. Zo rookt 25% van de 19 tot en met 34-jarigen en 6% van de 85-plussers (tabel 2). Vrouwen (17%) zijn minder vaak rokers dan mannen (26%). Van de inwoners met een niet-westerse afkomst rookt 27% en dit percentage is hoger dan bij inwoners met een andere afkomst. Het percentage rokers is ook hoger bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn (27%) in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner (17%).

Bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status is het percentage rokers hoger

Het wel of niet roker zijn hangt samen met de sociaaleconomische status: het percentage rokers is het hoogst bij inwoners van Haaglanden met een laag- en middelbaar opleidingsniveau (respectievelijk 25% en 26%) en het laagst bij inwoners met een hoog opleidingsniveau (14%) (tabel 2). Ook is het percentage rokers hoger bij inwoners met een lager inkomen (30%) en inwoners die moeite hebben met rondkomen (35%) dan bij inwoners met een hoger inkomen (20%) of inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (17%).

Tabel 2. Percentage inwoners dat rookt van 19 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken. Haaglanden, 2016.
PN_8.2_Roken_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Twee procent van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp gebruikt (wel eens) een e-sigaret

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 gebruikt 2% van de inwoners uit Pijnacker-Nootdorp van 19 jaar en ouder (wel eens) een e-sigaret. 1% gebruikt dagelijks e-sigaretten.

Het percentage inwoners van Haaglanden dat (wel eens) een e-sigaret gebruikt is hoger bij de laag- en middelbaar opgeleiden (4%) dan bij de hoogopgeleiden (2%). Ook is het percentage dat (wel eens) een e-sigaret gebruikt hoger bij inwoners met een lager inkomen (5%) en inwoners die moeite hebben met rondkomen (6%) dan bij inwoners met een hoger inkomen (3%) of inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (2%).

Bijna een op de zeven inwoners heeft wel eens waterpijp gerookt

14% van de inwoners in Pijnacker-Nootdorp van 19 jaar en ouder heeft wel eens waterpijp gerookt. Geen van de inwoners heeft in de voorgaande vier weken waterpijp gerookt volgens de Gezondheidsenquête 2016.

Bij ruim een op de twintig inwoners wordt dagelijks in huis gerookt

Bij 6% van de inwoners in Pijnacker-Nootdorp van 19 jaar en ouder is in de afgelopen 12 maanden dagelijks in huis gerookt.7 Dit percentage is lager dan in Zuid-Holland West (10%) en de regio Haaglanden (13%).

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Ruim één op de tien jongeren (3 vmbo-leerlingen) heeft ooit gerookt

Van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp (3 vmbo) geeft 11% aan ooit gerookt te hebben.3 In regio Zuid-Holland West is dit percentage 17% (tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo) dat ooit heeft gerookt, regelmatig rookt en dagelijks rookt. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Roken_T1.jpg

Het is vanwege privacy (te kleine aantallen) niet mogelijk uit te splitsen naar kenmerken hoeveel jongeren (3 vmbo-leerlingen) in Pijnacker-Nootdorp ooit, regelmatig en dagelijks rookt. Daarom worden hier de uitsplitsingen voor Zuid-Holland West gepresenteerd. Daarvan heeft 15% van de jongens ooit gerookt en 19% van de meisjes. Onder jongeren op het vmbo-tl heeft binnen de Zuid-Holland West 15% van de jongeren ooit gerookt tegenover 20% van de jongeren op het vmbo-overig. 18% van de jongeren met een Nederlandse herkomst en 15% van de jongeren met een niet-Nederlandse herkomst heeft ooit gerookt. In figuur 1 staan de uitsplitsingen voor ooit, regelmatig en dagelijks roken weergegeven voor Zuid-Holland West.

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit heeft gerookt, regelmatig rookt en dagelijks rookt, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Roken_F1.jpg

Eén vijfde van de jongeren (3 vmbo-leerlingen) heeft ooit waterpijp gerookt

Van de jongeren (3 vmbo) in Pijnacker-Nootdorp geeft een 22% aan ooit waterpijp te hebben gerookt.3 Vanwege te kleine aantallen (in verband met privacy) is het niet mogelijk weer te geven hoeveel jongeren recent waterpijp hebben gerookt. In regio Zuid-Holland West zijn deze percentages respectievelijk 23% en 6% (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de laatste vier weken) waterpijp heeft gerookt. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Roken_T2.jpg

Het is vanwege privacy (te kleine aantallen) niet mogelijk uit te splitsen naar kenmerken hoeveel jongeren (3 vmbo-leerlingen) in Pijnacker-Nootdorp ooit en recent waterpijp rookte. Daarom worden hier de uitsplitsingen voor Zuid-Holland West gepresenteerd. Daarvan heeft 25% van de jongens ooit waterpijp gerookt en 21% van de meisjes. Onder jongeren op de havo heeft binnen de Zuid-Holland West 28% van de jongeren ooit waterpijp gerookt tegenover 19% van de jongeren op het vwo. 20% van de jongeren met een Nederlandse herkomst en 29% van de jongeren met een niet-Nederlandse herkomst heeft ooit waterpijp gerookt. In figuur 2 staan de uitsplitsingen voor ooit en recent waterpijp roken weergegeven voor Zuid-Holland West.

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo) dat ooit en dat recent (in de laatste 4 weken) waterpijp heeft gerookt, naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Roken_F2.jpg

HAVO/VWO

Ruim één op de tien jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit gerookt

Van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp (4 havo/vwo) geeft 11% aan ooit gerookt te hebben.3 In regio Zuid-Holland West is dit percentage 16%. Verder rookt 2% van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp regelmatig (wekelijks), in regio Zuid-Holland West is dit 3% (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo) dat ooit heeft gerookt, regelmatig rookt en dagelijks rookt. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Roken_T3.jpg

Van de jongens en meisjes heeft 11% ooit gerookt. Bijna één op de zeven jongeren op de havo (15%) heeft ooit gerookt en 4% rookt regelmatig. 5% van de jongeren op het vwo heeft ooit gerookt. Van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp met een Nederlandse afkomst heeft één op de acht (12%) ooit gerookt en rookt 3% regelmatig (Figuur 3). Geen van de jongeren op het vwo en van niet-Nederlandse afkomst roken regelmatig (wekelijks) of dagelijks. Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk de overige uitsplitsingen weer te geven.

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit heeft gerookt en regelmatig rookt, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. Pijnacker-Nootdorp, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Roken_F3.jpg

Eén op de tien jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit waterpijp gerookt

10% van de jongeren (4 havo/vwo) geeft aan ooit waterpijp te hebben gerookt.3 Vanwege te kleine aantallen is het niet mogelijk weer te geven hoeveel jongeren recent waterpijp hebben gerookt. In regio Zuid-Holland West heeft 14% ooit en 2% recent waterpijp gerookt (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo) dat ooit en dat recent (in de laatste 4 weken) waterpijp heeft gerookt. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Roken_T4.jpg

Het is vanwege privacy (te kleine aantallen) niet mogelijk uit te splitsen naar kenmerken hoeveel jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) in Pijnacker-Nootdorp ooit en recent waterpijp rookte. Daarom worden hier de uitsplitsingen voor Zuid-Holland West gepresenteerd. Daarvan heeft 18% van de jongens ooit waterpijp gerookt en 12% van de meisjes. Onder jongeren op de havo heeft binnen de Zuid-Holland West ongeveer 20% van de jongeren ooit waterpijp gerookt tegenover 7% van de jongeren op het vwo. 13% van de jongeren met een Nederlandse herkomst en 18% van de jongeren met een niet-Nederlandse herkomst heeft ooit waterpijp gerookt. In figuur 4 staan de uitsplitsingen voor ooit en recent waterpijp roken weergegeven voor Zuid-Holland West.

Figuur 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo) dat ooit en dat recent (in de laatste 4 weken) waterpijp heeft gerookt, naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Roken_F4.jpg

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info [Online]. (bezocht op 21 okt 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/roken/cijfers-context/gevolgen/
  2. Van Dorsselaer S ,Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info [Online]. (bezocht op 21 okt 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/roken/cijfers-context/gevolgen/
  2. Van Dorsselaer S ,Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties