Gezondheidsmonitor
7 Kwetsbaar.svg

Deze tekst beschrijft het voorkomen van huiselijk geweld bij volwassenen (19 tot en met 64 jaar) en het voorkomen van ouderenmishandeling (65 jaar en ouder) gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016.6 Vervolgens wordt het aantal bij Veilig Thuis geregistreerde meldingen van huiselijk geweld en het aantal opgelegde huisverboden gepresenteerd.7,8

Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

Prevalentie van huiselijk geweld in Pijnacker-Nootdorp is vergelijkbaar met Haaglanden

Tabel 1. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat ooit, het afgelopen jaar, of de afgelopen vijf jaar slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016.
Pijnacker-Nootdorp_7.3_Huiselijkgeweldenoudermishandeling_T1.png

Het percentage huiselijk geweld in Pijnacker-Nootdorp wijkt niet af van Zuid-Holland West of Haaglanden (tabel 1). Dit geldt zowel voor het ooit, afgelopen jaar, of de afgelopen vijf jaar slachtoffer geweest zijn van huiselijk geweld.

De vaakst voorkomende vorm van huiselijk geweld is psychisch geweld

De vorm van huiselijk geweld die het vaakst genoemd wordt is psychisch geweld (68%), gevolgd door lichamelijk geweld (55%). Van de respondenten geeft 12% aan ooit seksueel misbruikt te zijn. In de helft (50%) van de gevallen is er sprake van meerdere vormen van huiselijk geweld. Dit wijkt niet af van de verdeling van deze vormen van huiselijk geweld in Haaglanden of Zuid-Holland West.

In de 50% van de gevallen dat er sprake is van één vorm van huiselijk geweld, gaat het bij 47% om psychisch en bij 28% om lichamelijk geweld. Is er sprake is van meerdere vormen van huiselijk geweld tegelijk (50% van de gevallen), dan gaat het vrijwel altijd om zowel psychisch (91%) als lichamelijk geweld (85%).

Daders van huiselijk geweld het vaakst ex-partners en (stief)ouders

Plegers van huiselijk geweld zijn het vaakst de ex-partner (37%), gevolgd door(stief)ouders (33%) of een ander familielid (24%). De partner is in 20% van de gevallen de pleger van geweld. In 10% van de gevallen gaat het om meerdere daders.

Meer mensen ‘ooit slachtoffer van huiselijk geweld’ dan in voorgaande jaren

Het percentage inwoners van Pijnacker-Nootdorp dat antwoordt ooit slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld is in 2016 significant hoger dan in 2005 en 2009 (tabel 2). In heel Haaglanden wordt er een stijging gezien van het percentage mensen dat ooit geconfronteerd is geweest met huiselijk geweld van 8% naar 12%. Deze stijging kan niet goed verklaard worden.

Tabel 2. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) in Pijnacker-Nootdorp dat ooit, het afgelopen jaar, of de afgelopen vijf jaar slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Pijnacker-Nootdorp, 2005-2016.
Pijnacker-Nootdorp_7.3_Huiselijkgeweldenoudermishandeling_T2.png

Risicogroepen huiselijk geweld: vrouwen, alleenstaanden en lage SES-groepen

Niet iedereen loopt dezelfde kans slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Vrouwen rapporteren ongeveer twee keer vaker ooit slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld dan mannen (17% versus 8%; tabel 3). Ditzelfde geldt voor recenter huiselijk geweld. Alleenstaanden of gescheiden personen hebben in vergelijking met gehuwden of samenwonenden een twee keer hogere kans ooit geconfronteerd te zijn geweest met huiselijk geweld. Bewoners van niet-westerse afkomst zijn vaker slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Dit geldt zowel voor de vraag of er ooit sprake is geweest van huiselijk geweld als voor de vraag naar huiselijk geweld in het afgelopen jaar.

Er bestaat een duidelijke samenhang tussen opleiding en het recent of in het verleden slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Naarmate mensen minder opleiding hebben genoten, zijn ze vaker slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Ditzelfde geldt voor mensen met de laagste inkomens of die moeite hebben met rondkomen.

Tabel 3. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat ooit, of het afgelopen jaar (recent) slachtoffer is geweest van huiselijk geweld naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Pijnacker-Nootdorp_7.3_Huiselijkgeweldenoudermishandeling_T3.png

Ouderenmishandeling (65 jaar en ouder)

Verbaal geweld en financiële benadeling voornaamste vormen van huiselijk geweld tegen ouderen

In de gezondheidsenquête 2016 is voor het eerst apart aandacht besteed aan geweld tegen ouderen. Figuur 1 laat het voorkomen zien van de verschillende vormen van recente oudermishandeling (laatste 12 maanden) in Pijnacker-Nootdorp en Haaglanden.

Figuur 1. Percentage ouderenmishandeling (65 jaar en ouder) in het afgelopen jaar naar de verschillende vormen van mishandeling. Pijnacker-Nootdorp en Haaglanden 2016.
Pijnacker-Nootdorp_7.3_Huiselijkgeweldenoudermishandeling_F1.png

Bij ouderenmishandeling komt psychische mishandeling in de vorm van beledigen en treiteren het vaakst voor (3,6%), gevolgd door financiële benadeling (2%). De overige vormen van huiselijk geweld tegen ouderen treffen 1% (beperking van de vrijheid) of minder dan 1% van de ouderen.

Risicogroepen ouderenmishandeling: moeite met rondkomen, lager inkomen en een niet-westerse afkomst.

Huiselijk geweld bij ouderen komt het vaakst voor bij ouderen die moeite hebben met rondkomen (13%), gevolgd door bewoners van niet-westerse afkomst (10%) (Tabel 4). Opvallend is dat, in tegenstelling tot huiselijk geweld bij 19-64 jarigen, er bij ouderen geen significant verschil bestaat in het voorkomen van huiselijk geweld tussen mannen en vrouwen of tussen wel of niet alleenstaanden.

Tabel 4. Percentage inwoners 65 jaar en ouder dat de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van enige vorm van ouderenmishandeling naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Pijnacker-Nootdorp_7.3_Huiselijkgeweldenoudermishandeling_T4.png

In de gezondheidsenquête van 2012 werd, anders dan in 2016, alleen gevraagd of iemand in de afgelopen 5 jaar slachtoffer was geweest van huiselijk geweld. Deze vraag werd door slechts 0,5% van de ouderen bevestigend beantwoord . Uit de enquête van 2016 blijkt dat 6% van de ouderen slachtoffer is van enige vorm van huiselijk geweld. Mogelijk dat veel ouderen die worden beledigd, getreiterd, of financieel worden benadeeld zichzelf niet beschouwden als slachtoffer van huiselijk geweld.

Meldingen bij VEILIG THUIS (alle leeftijden)

Per 1 januari 2015 zijn de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in Haaglanden samengevoegd in Veilig Thuis. Het doel hiervan was dat er meer samenhang en samenwerking zou komen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/ of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, maar ook voor bezorgde omstanders en professionals. Veilig Thuis registreert per melding of advies de aard van het geweld en of er kinderen bij betrokken zijn. Tabel 5 laat de cijfers voor 2018 voor Pijnacker-Nootdorp, zoals verzameld door Veilig Thuis regio Haaglanden.7

Tabel 5. Aantal meldingen en adviezen door Veilig Thuis. De getallen zijn absolute aantallen met het % van het totaal tussen haakjes. Pijnacker-Nootdorp 2018.
Pijnacker-Nootdorp_7.3_Huiselijkgeweldenoudermishandeling_T5.png

In 54% van de meldingen huiselijk geweld bij Veilig Thuis gaat het om kindermishandeling

In 2018 waren er 338 contacten (meldingen plus adviezen) met Veilig Thuis over huiselijk geweldsituaties (tabel 5). Het merendeel van de meldingen (77%) werd door de politie gedaan, terwijl deze zelden (16%) om advies vroeg. Bij andere melders dan de politie gaat het in 84% van de gevallen om een advies en in 23% om een melding. In 88% van de meldingen en 82% van adviezen waren er kinderen betrokken bij het geweld. 7 In 54% van de geregistreerde meldingen en in 49% van de geregistreerde adviezen, was er sprake van kindermishandeling. In de overige gevallen gaat het om huiselijk geweld zonder kinderen.

De aard van het geweld van de meldingen gaat vooral om pedagogische verwaarlozing (59%), getuige van geweld in het gezin (35%), en psychisch geweld (25%) (tabel 5). NB. Er kan bij een melding sprake zijn van meerdere soorten geweld.

Huisverboden

In 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod van kracht geworden. Deze wet betekent een invulling van een bestuursrechtelijke mogelijkheid om (potentiële) plegers van huiselijk geweld tien dagen uit huis te plaatsen en tegelijkertijd een hulpverleningstraject te starten. Deze periode kan verlengd worden tot 28 dagen als er sprake blijft van geweldsdreiging. In de praktijk handelt een meerderheid van de strafzaken om eenvoudige mishandeling (68%-73%), gevolgd door bedreiging (17%-19%). Psychisch geweld komt met 2% maar zeer weinig voor in de registratie van justitie. Een uithuisplaatsing is primair bedoeld om rust te creëren in een crisissituatie. In de praktijk vormt het vaak het startpunt van een zorgtraject waarin de verdachte en het slachtoffer hulp krijgen aangeboden. Op de korte termijn (2 jaar) lijkt het tijdelijk huisverbod een gunstige invloed te hebben op het aantal recidieven, op de wat langere termijn is dit gunstige effect niet langer waarneembaar.8

Na een aanvankelijk toename in het aantal huisverboden is er sinds 2012 landelijk sprake van een stagnatie en vervolgens een (lichte) afname.9

Tabel 6. Aantal huisverboden. Pijnacker-Nootdorp en Haaglanden 2015-2018.
Pijnacker-Nootdorp_7.3_Huiselijkgeweldenoudermishandeling_T6.png

In Haaglanden is het aantal huisverboden na 2013 nog gestegen van 389 in 2013 naar 412 in 2014.10 Na 2014 is het aantal opgelegde huisverboden vrijwel gelijk gebleven: 419 in 2015 en 418 in 2016 (tabel 6). In 2018 is er echter sprake van een stijging naar 432 opgelegde huisverboden in Haaglanden, waarvan acht in Pijnacker-Nootdorp.7

  1. Wat is huiselijk geweld? [online] bezocht op 31 jan 2018. Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/wat-huiselijk-geweld-is.
  2. MOVISIE Huiselijk geweld feiten en cijfers. Factsheet Uitgave Movisie november 2009 [online] beschikbaar op URL: https://www.huiselijkgeweld.nl/beleid/landelijk/huiselijk_geweld_mei_2009.
  3. Dijk van T, Veen M, Cox E. Slachtofferschap van huiselijk geweld: aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag. WODC, Ministerie van Justitie. Intomart, 2010.
  4. Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. tk (2010/2011). Brief aan de Tweede Kamer van 11 maart 2011. Tweede Kamer, vergaderjaar 2010/2011, 29389, nr. 30.
  5. Plaisier I, Klerk de M (red.). Ouderenmishandeling in Nederland Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling. Sociaal en Cultureel Planbureau. Den Haag; 2015.
  6. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  7. Veilig Thuis. Intern rapport.
  8. Alberda DL, Boonmann C, Wartna BSJ. Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld. Ontwikkeling in de terugval en lange termijneffect Wet tijdelijk huisverbod. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Cahier 2015-13-3; 2015
  9. Kuppens J, Hardeman M, Ferwerda H. Tijd om te herijken? Naar een mogelijke aanpassing van de Wet tijdelijk huisverboden het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld. Bureau Beke; 2015.
  10. Vergadering College van B&W Den Haag 24-05-2016. Evaluatie tijdelijk huisverbod 2013 – 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties