Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft het aantal en de kenmerken van minimahuishoudens in Midden-Delfland en de regelingen die voor deze huishoudens beschikbaar zijn. Ook wordt een overzicht gegeven van het percentage kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar) dat opgroeit in een minimahuishouden of in een bijstandsgezin. De resultaten over (opgroeien in een) minimahuishouden komen uit de Armoedemonitor Midden-Delfland 2016. De gegevens over bijstandsgezinnen zijn gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Midden-Delfland spreekt men van een minimahuishouden wanneer het inkomen maximaal 110 procent van het wettelijk sociaal minimum bedraagt.5 Bij gezinnen die rondkomen van een bijstandsuitkering, zit het inkomen op 100 procent van het wettelijk sociaal minimumloon.a,6

a Deze norm is voor gehuwden en samenwonenden. Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders ligt deze norm op 70 procent van het wettelijk sociaal minimum. De uitkering voor jongeren van 18 tot 21 jaar wordt afgeleid van de kinderbijslag.

Minimahuishoudens (18 jaar en ouder)

Bijna een op de veertig huishoudens in Midden-Delfland heeft een inkomen tot 110% van het sociaal minimum

In Midden-Delfland richt het minimabeleid zich op huishoudens met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Uit de Armoedemonitor 2016 van de gemeente Midden-Delfland blijkt dat in 2015 2,4% van de huishoudens een inkomen tot 110% van het sociaal minimum heeft (tabel 1). Het gaat in totaal om 180 huishoudens.5

Tabel 1. Huishoudens naar inkomen in percentage van het wettelijk sociaal minimum. Midden-Delfland 2015.
Midden-Delfland_2.3b_Armoede_T1.png

Ruim de helft van de minimahuishoudens heeft al drie jaar of langer een laag inkomen

Ruim de helft (52%) heeft inkomen vanuit de Participatiewet (bijstandsuitkering), een op de vijf (19%) ontvangt AOW en ruim een kwart (29%) heeft een andere bron van inkomen, zoals werk of een WW-uitkering. De helft van de minimahuishoudens (51%) is alleenstaand, 19% bestaat uit meerpersoonshuishoudens met kinderen, 18% uit meerpersoonshuishoudens zonder kinderen en 11% uit eenoudergezinnen. Wat betreft leeftijd vormen minimahuishoudens waarvan de oudste persoon in het huishouden tussen de 27 en 64 jaar is de grootste groep; in 36% van de huishoudens is de oudste persoon in het huishouden tussen de 27 en 44 jaar, in 38% van de huishoudens tussen de 45 en 64 jaar.

Ruim de helft van alle minimahuishoudens (53%) moet in 2015 al drie jaar of langer rondkomen van een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum.5

Overzicht van regelingen in het minimabeleid van Midden-Delfland

Het minimabeleid in de gemeente Midden-Delfland kent verschillende soorten regelingen. De uitvoering is meestal lokaal, maar enkele regelingen worden landelijk uitgevoerd. De verschillende regelingen hebben inkomensgrenzen die zijn afgeleid van normen uit de Participatiewet. Tabel 2 geeft deze grenzen in procenten van het wettelijk sociaal minimum (wsm) weer, met erachter hoeveel huishoudens in de gemeente Midden-Delfland in 2015 in deze doelgroep vielen en hoeveel huishoudens gebruik maakten van deze regelingen.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt het meest gebruikt door de inwoners die er recht op hebben (83%). Het gebruik van de bijzondere bijstand ligt lager (26%), maar is voor een deel afhankelijk van de hoeveelheid afzonderlijke regelingen. Ongeveer een derde van de doelgroep gebruikt de individuele inkomenstoeslag en bijna twee op de vijf maakt gebruik van de collectieve zorgverzekering.5

Tabel 2. Overzicht inkomensgrenzen, doelgroep, gebruik en bereik per regeling in het minimabeleid. Midden-Delfland 2015.
Midden-Delfland_2.3b_Armoede_T2.png

Kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar)

Bijna drie procent van de kinderen in Midden-Delfland groeit op in een minimahuishouden

In totaal groeit 2,8% van de kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar) in Midden-Delfland in 2015 op in een huishouden met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum (tabel 3). Het gaat in totaal om 116 kinderen. Van de kinderen in eenoudergezinnen groeit 12% op in een minimahuishouden. Bij kinderen in meerpersoonshuishoudens ligt dit percentage op 2%.5

Tabel 3. Percentage kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar) dat opgroeit in een huishouden met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Midden-Delfland 2015.
Midden-Delfland_2.3b_Armoede_T3.png

Twee procent van de kinderen in Midden-Delfland groeit op in een bijstandsgezin

In 2017 is het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen in Nederland weer licht gedaald. In 2017 woonden ruim 227.790 kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar) in Nederland in een bijstandsgezin (6,7%). In 2016 waren dit er 230.470 (6,7%). In Midden-Delfland groeit 2,2% van de kinderen op in een bijstandsgezin (figuur 1). In 2012 was dit 1,2%, er is sprake van lichte stijging.7

Figuur 1. Percentage kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar) in een bijstandsgezin. Midden-Delfland 2012-2017.
Midden-Delfland_2.3b_Armoede_F1.png
  1. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Armoede in kaart. [Online]. 2016 (bezocht op 20 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/wat_is_armoede/.
  2. Winsemius A, Ballering C, Scheffel R, Schoorl R. Wat werkt bij sociaal en gezond? Over de bijdrage van sociale factoren aan gezondheid. Movisie: Utrecht; 2016.
  3. Sociaal-Economische Raad (SER). Opgroeien zonder Armoede. Den Haag; 2017.
  4. Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Opvoeden en opgroeien in armoede. Utrecht; 2015.
  5. Piepers, H., Schoot Uiterkamp, T. Armoedemonitor 2016 gemeente Midden-Delfland. KWIZ: Groningen; 2016.
  6. Wat is de bijstandsnorm per 1 juli 2017? [Online]. 2017 (bezocht op 7 sep 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-bijstandsnorm.
  7. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongeren in bijstandsgezinnen; 0 tot 18 jarigen, regio. [Online]. (bezocht op 10 jul 2019); Beschikbaar op URL: https://jmopendata.cbs.nl/#/JM/nl/dataset/72032ned/table?ts=1563798382245
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties