Gezondheidsmonitor
3 gezonde levensverwachting.svg

Deze tekst beschrijft eerst het totaal aantal sterfgevallen, de gestandaardiseerde sterfte en de belangrijkste doodsoorzaken. Vervolgens komen het aantal schouwen en de niet-natuurlijke doodsoorzaken aan bod. De tekst sluit af met perinatale sterfte. De informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de afdeling Forensische Geneeskunde van de GGD Haaglanden en Perined.

Alle leeftijden

In 2019 waren er 139 sterfgevallen in Midden-Delfland

In 2019 overleden in Midden-Delfland 139 personen: 66 mannen en 73 vrouwen. Dit komt overeen met 6,8 sterfgevallen per 1.000 mannen en 7,5 sterfgevallen per 1.000 vrouwen. Landelijk gezien was de sterfte in 2019 8,6 per 1.000 mannen en 8,9 per 1.000 vrouwen.

In figuur 1 staat de gestandaardiseerde sterfte per 1.000 weergegeven voor mannen en vrouwen voor de periode 2014-2019 voor Midden-Delfland en Nederland. Het sterftecijfer in Midden-Delfland schommelt erg en is, met uitzondering van 2015, lager dan in Nederland. In de meeste jaren is het sterftecijfer hoger voor vrouwen in Midden-Delfland dan voor mannen in Midden-Delfland, behalve in 2017. Landelijk is een patroon te zien dat het gestandaardiseerde sterftecijfer hoger is bij vrouwen dan bij mannen.2

Figuur 1. Gestandaardiseerde sterfte per 1.000 naar geslacht. Midden-Delfland en Nederland, 2014-2019.
MD Sterfte F1

De meeste mensen in Midden-Delfland overleden in 2019 aan nieuwvormingena

De aandoeningen waar de meeste mensen in Midden-Delfland aan zijn overleden in 2019 zijn nieuwvormingen (27% van de sterfgevallen), ziekten van hart- en vaatstelsel (22%) en ziekten van het ademhalingsstelsel (9%). In Nederland werd in 2019 respectievelijk 31%, 25% en 8% van de sterfgevallen door deze aandoeningen veroorzaakt.5

a Ziekelijke weefselontaarding. Er worden zowel goedaardige als kwaadaardige gezwellen (kanker), inclusief kwaadaardige bloedziekten onder verstaan.

In Midden-Delfland heeft 9% van de sterfgevallen een niet-natuurlijke doodsoorzaak

Uit de doodsoorzaken statistieken van het CBS blijkt dat in 2019 8,6% van de sterfgevallen onder inwoners van Midden-Delfland het gevolg was van een niet-natuurlijke doodsoorzaak, zoals een ongeval, zelfdoding, moord of doodslag en andere uitwendige oorzaken van sterfte. Landelijk en voor de regio Haaglanden ligt dit percentage op respectievelijk 5,7 en 6,3%.6,7

In figuur 2 is het aantal schouwen naar doodsoorzaak weergegeven over de periode 2014-2018. Hieruit blijkt dat het totaal aantal schouwen vanaf 2016 hoger is dan in voorgaande jaren. Het aantal schouwen bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak neemt vanaf 2014 ieder jaar iets toe. Voor euthanasie is het aantal schouwen in 2018 lager dan in 2017. Voor natuurlijk overlijden lijkt er een lichte afname te zijn de afgelopen jaren. In 2018 zijn in totaal 1.137 schouwen verricht in regio Haaglanden, waarvan 7 per jaar in Midden-Delfland.3

Figuur 2. Aantal schouwen naar doodsoorzaak. Haaglanden, 2014-2018.
MD Sterfte F2

Rondom geboorte

Perinatale sterfte en morbiditeit zijn in Midden-Delfland iets lager dan landelijk

In Midden-Delfland was de gemiddelde perinatale sterfte in de periode 2015-2019 4,5 per 1.000 geboorten. Landelijk lag dit gemiddelde op 4,5 per 1.000 geboorten in deze periode.

Voor de BIG2 geldt dat dit voorkwam bij 132,8 van de duizend levendgeborenen in de periode 2015-2019 in Midden-Delfland. Landelijk was dit bij 157,5 per 1.000 levendgeborenen.4

  1. Van der Meer I. Sterfte in Den Haag. Epidemiologisch Bulletin 2015 (4): 17-26.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Overledenen; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, regio. [Online]. (bezocht op 16 november 2020); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
  3. De Ridder V, Dekkers C. GGD Haaglanden. Niet-natuurlijke dood in de regio Haaglanden 2014-2018. Den Haag: februari 2020
  4. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Realisatie. Dashboard Gezondheid: Perinatale kerncijfers. [Online]. (bezocht op 16 november 2020); Beschikbaar op URL: http://www.waarstaatjegemeente.nl/
  5. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Regionale kerncijfers Nederland (doodsoorzaken). [Online]. (bezocht op 16 november 2020); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
  6. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio. [Online]. (bezocht op 16 november 2020); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
  7. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen, regio. [Online]. (bezocht op 28-1-2021); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties