Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft de mate van overgewicht onder de inwoners van Midden-Delfland. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en gegevens van de JGZ Zuid-Holland West (2 tot en met 15 jaar).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Bijna helft inwoners Midden-Delfland heeft overgewicht

Bijna de helft van de inwoners van Midden-Delfland van 19 jaar en ouder (48%) kampt met (ernstig) overgewicht.4 Het percentage inwoners met ondergewicht is 1%. Dit betekent dat 51% van de inwoners van Midden-Delfland een gezond gewicht heeft (figuur 1).

Figuur 1. Verdeling inwoners (19 jaar en ouder) naar onder-, over- en gezond gewicht. Midden-Delfland 2016.
MD_8.1_Gewicht_F1.png

Percentage inwoners van Midden-Delfland met overgewicht blijft nagenoeg gelijk

Bij 65-plussers blijft het percentage inwoners dat (ernstig) overgewicht heeft vrijwel gelijk sinds 2008 (tabel 1).4 Bij 19- tot en met 64-jarigen is er vanaf 2012 sprake van een toename.

Tabel 1. Percentage inwoners dat (ernstig) overgewicht heeft, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Midden-Delfland, 2008-2016.
MD_8.1_Gewicht_T1.png

Het percentage inwoners van Midden-Delfland met overgewicht is vergelijkbaar met Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 2).4

Tabel 2. Percentage inwoners dat (ernstig) overgewicht heeft. Midden-Delfland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
MD_8.1_Gewicht_T2.png

Met name inwoners met een lage sociaaleconomische status hebben overgewicht

Verhoudingsgewijs veel inwoners met een laag opleidingsniveau (62%) en inwoners met een inkomen van maximaal 16.100 euro (51%) hebben overgewicht (tabel 3).4 Hetzelfde geldt voor inwoners die moeite hebben met rondkomen (58%).

Daarnaast valt op dat relatief veel mannen overgewicht hebben. Bij inwoners van 19 tot en met 34 jaar (30%) en van 85 jaar en ouder (42%) is het percentage met overgewicht verhoudingsgewijs laag. In de leeftijdsgroepen van 35 tot en met 84 jaar komt overgewicht juist relatief veel voor.

Bij inwoners met een niet-westerse afkomst is ongeveer 55% te zwaar, terwijl dit onder inwoners met een autochtone en overig westerse afkomst minder dan de helft is.

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat (ernstig) overgewicht heeft, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
MD_8.1_Lichaamsgewicht_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Kinderen en jongeren (2 tot en met 15 jaar)

Omdat kinderen en jongeren in de groei zijn en hun lichaamsverhoudingen en –samenstelling nog wijzigt, gelden de grenzen voor BMI niet voor kinderen. Voor kinderen zijn de grenzen afhankelijk van leeftijd en geslacht.Cijfers betreffende overgewicht bij jeugdigen in het onderstaande overzicht voor 2016 en 2019 zijn afkomstig uit het registratiesysteem van JGZ Zuid Holland-West. Deze cijfers zijn berekend op basis van lengte en gewichtsmetingen die tijdens JGZ-contactmomenten zijn ingevoerd.5 Doordat de opkomst doorgaans hoog is bij de JGZ-contactmomenten (> 80%), vormen de leeftijd-specifieke cijfers een representatief beeld van overgewicht onder deze leeftijdsgroep.

Percentage overgewicht onder jeugdigen in Midden-Delfland vrijwel gelijk gebleven

Uit de JGZ-cijfers blijkt dat 9% van de jeugdigen in Midden-Delfland (2 tot en met 15 jaar) overgewicht heeft (in 2019); dit percentage is vergelijkbaar met dat in 2016 (Tabel 4). Het percentage overgewicht bij meisjes (9%) is vrijwel gelijk aan dat bij jongens (8%). Binnen de leeftijdsgroep van 9 tot en met 10 jaar is het percentage overgewicht het hoogst (14%), in 2016 was dit percentage nog 9%.

Tabel 4. Percentages overgewicht bij jeugdigen (2-15 jaar) naar geslacht en leeftijdsgroep. Midden-Delfland, 2016 en 2019.
MD Overgewicht T1

In 2015 is de mate van overgewicht onder 12- t/m 18-jarige kinderen berekend op basis van zelf-gerapporteerde lengte en gewicht. Overgewicht cijfers voor deze groep jongeren (12 t/m 18 jaar) vindt u hier.

  1. Overgewicht en obesitas. publicatie nr 2003/07. Den Haag: Gezondheidsraad; 2003.
  2. In 't Panhuis-Plasmans M, Luijben AHP, Hoogenveen RT. Zorgkosten van ongezond gedrag. Kosten van ziekten notities 2012-2. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2012.
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Overgewicht; cijfers en context [Online] (bezocht op 21 aug 2017); Beschikbaar op URL:
    https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/gezondheidsgevolgen
  4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  5. JGZ Zuid-Holland West. Gegevens verkregen op basis van maatwerk na persoonlijke communicatie; 2020.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties