Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft op basis van de Gezondheidsenquête 2016 het percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat alcohol drinkt en het percentage dat aan het advies voor alcohol voldoet (geen alcohol of anders niet meer dan 1 glas per dag). Daarna wordt ingegaan op het percentage zware drinkers en overmatige drinkers. Op basis van de jongerenpeiling 2019 wordt het alcoholgebruik en het voorkomen van binge drinken bij jongeren (12 tot en met 18 jaar) beschreven.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Ruim een derde voldoet aan het advies voor alcohol

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 89% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Midden-Delfland in het afgelopen jaar alcohol gedronken.9 Ruim een derde (36%) van de inwoners (19 jaar en ouder) van Midden-Delfland voldoet aan het advies geen of maximaal één glas alcohol per dag te drinken. In de hele regio Haaglanden voldoet 45% aan dit advies. 

Negentien procent van de inwoners van Midden-Delfland is een overmatige drinker

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 is 10% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Midden-Delfland een zware drinker, zij drinken dus wekelijks op minstens één dag minimaal zes glazen (mannen) of vier glazen (vrouwen) alcohol (tabel 1).9 Het percentage overmatige drinkers in Midden-Delfland is 19%. Dit is voor mannen meer dan 14 glazen per week en voor vrouwen meer dan 7 glazen per week. In vergelijking met het zware drinken is dit dus minder alcohol op een dag, maar wel op meerdere dagen van de week.

De percentages zware en overmatige drinkers in Midden-Delfland zijn vergelijkbaar met Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland.

Tabel 1. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder). Midden-Delfland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
MD_8.2_Alcohol_T1.png

Het percentage zware drinkers (19 tot en met 64 jaar) is in Midden-Delfland in 2016 lager dan in 2005, maar vergelijkbaar met de percentages in 2009 en 2012 (tabel 2).9 Het percentage overmatige drinkers (19 tot en met 64 jaar) is in 2016 lager dan in 2005, 2009 en 2012. Bij 65-plussers zijn de percentages zware en overmatige drinkers vergelijkbaar met 2012.

Tabel 2. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar onderzoeksjaar. Midden-Delfland 2005-2016.a
MD_8.2_Alcohol_T2.png (1)

Het percentage overmatige drinkers is hoger bij inwoners met een hoger inkomen

Het percentage zware drinkers is in Haaglanden het hoogst bij de jongvolwassenen (19- tot en met 34-jarigen; tabel 3).9 Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij de jongste groep ouderen (65- tot en met 74-jarigen). Verder is het percentage zware drinkers hoger bij mannen dan bij vrouwen. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Het percentage zware drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden opleidingsniveau en met een lager inkomen. Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden en hoog opleidingsniveau en een hoger inkomen.

De percentages zware en overmatige drinkers zijn het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst

Het percentage zware en overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst. Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn is het percentage zware drinkers hoger dan bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Tabel 3. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
MD_8.2_Alcohol_T3.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

HAVO/VWO

De helft van de jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit alcohol gedronken, één vijfde was recent dronken of aangeschoten

Van de jongeren in Midden-Delfland (4 havo/vwo) geeft 51% aan ooit gedronken te hebben, zij dronken ook allemaal in de laatste vier weken. Eén derde (36%) was ooit en 21% recent dronken of aangeschoten.9 Eén vijfde (22%) van de jongeren dronk in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes bij één gelegenheid. In regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 55%, 51%, 34%, 21% en 21% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk. Midden-Delfland, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Midden-Delfland_Alcoholgebruik_T1.png

Van de jongens én van de meisjes in Midden-Delfland heeft de helft (respectievelijk 48% en 53%) ooit en recent alcohol gedronken. Ruim één derde van zowel de jongens (36%) als de meisjes (35%) was ooit aangeschoten of dronken; een kwart van de meisjes was recent dronken of aangeschoten. Het aantal jongens dat recent dronken of aangeschoten was, is te klein (in verband met privacy) om het percentage te kunnen presenteren. Eén op de vijf jongens en meisjes (22%) heeft recent bij één gelegenheid vijf of meer drankjes gedronken (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar geslacht. Midden-Delfland, schooljaar 2018/2019.
Midden-Delfland_Alcoholgebruik_F1.png

Zes op de tien jongeren in Midden-Delfland op de havo geven aan ooit en recent alcohol te hebben gedronken. Deze percentages liggen bij jongeren op het vwo op 41%. Van de jongeren op de havo waren vier op de tien (42%) ooit dronken of aangeschoten en was een kwart (24%) recent dronken of aangeschoten. Bij jongeren op het vwo was dit respectievelijk 28% en 18%. Ruim een kwart (29%) van de jongeren op de havo dronk recent bij één gelegenheid vijf of meer drankjes. Het aantal jongeren op het vwo dat recent heeft binge gedronken is te klein om het percentage weer te geven (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar opleidingsniveau. Midden-Delfland, schooljaar 2018/2019.
Midden-Delfland_Alcoholgebruik_F2.png

Van jongeren van Nederlandse afkomst dronk de helft (53%) ooit, maar ook in de laatste vier weken alcohol. Ruim één derde was ooit dronken of aangeschoten, terwijl bijna een kwart (23%) aangeeft in de laatste vier dronken of aangeschoten te zijn geweest. Ook geeft bijna een kwart (23%) aan bij één recente gelegenheid vijf of meer drankjes te hebben gedronken (Figuur 3). Van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst zijn de aantallen voor ooit en recent alcohol drinken te klein om de percentages weer te kunnen geven. Geen van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst is ooit of recent dronken of aangeschoten geweest en heeft recent vijf of meer drankjes gedronken bij één recente gelegenheid.

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar afkomst. Midden-Delfland, schooljaar 2018/2019.
Midden-Delfland_Alcoholgebruik_F3.png

Jongeren (4 havo/vwo) in ZHW drinken alcohol voornamelijk met anderen binnenshuis of in een keet

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het voor jongeren (4 havo/vwo) uit Midden-Delfland niet mogelijk om voor een meerderheid van de drinklocaties resultaten weer te geven. Daarom presenteren we hier deze gegevens voor jongeren (4 havo/vwo) uit Zuid-Holland West (Tabel 2). Aan de jongeren (4 havo/vwo) is gevraagd waar zij meestal alcohol drinken, waarbij zij maximaal drie locaties mochten aangeven Ruim een derde (36%) van de jongeren in ZHW gaf aan bij anderen thuis te drinken en twee op de tien (19%) thuis, met anderen. Eén op tien jongeren drinkt in een keet, hok of schuur en in een discotheek.

Tabel 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat alcohol drinkt, naar locatie. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Midden-Delfland_Alcoholgebruik_T2.png

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Richtlijnen Goede Voeding 2015. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf.
 2. Volksgezondheidenzorg.info. Alcoholgebruik, Cijfers & Context. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie.
 3. Verdurmen J, Abraham M, Planije M, Monshouwer K, Van Dorsselaer S, Schulten I. et al. Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar: Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Utrecht: Trimbos- instituut; 2006.
 4. Van Hasselt N. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren. Utrecht: Trimbos- instituut; 2010.
 5. De Vos-Van der Hoeven T. Het effect van alcohol op puberhersenen [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: http://www.opvoedadvies.nl/alcoholhersen.htm.
 6. Vermeulen-Smit E. The role of parents in preventing adolescent alcohol and cannabis use [proefschrift]. Ridderkerk: Riddeprint BV; 2014.
 7. Van Dorsselaer S, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar, M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief over de nota Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Den Haag: 2015.
 9. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Richtlijnen Goede Voeding 2015. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf.
 2. Volksgezondheidenzorg.info. Alcoholgebruik, Cijfers & Context. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie.
 3. Verdurmen J, Abraham M, Planije M, Monshouwer K, Van Dorsselaer S, Schulten I. et al. Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar: Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Utrecht: Trimbos- instituut; 2006.
 4. Van Hasselt N. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren. Utrecht: Trimbos- instituut; 2010.
 5. De Vos-Van der Hoeven T. Het effect van alcohol op puberhersenen [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: http://www.opvoedadvies.nl/alcoholhersen.htm.
 6. Vermeulen-Smit E. The role of parents in preventing adolescent alcohol and cannabis use [proefschrift]. Ridderkerk: Riddeprint BV; 2014.
 7. Van Dorsselaer S, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar, M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief over de nota Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Den Haag: 2015.
 9. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties