Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft hoeveel mensen in Midden-Delfland gehinderd worden door geluid in de leefomgeving. Deze informatie is gebaseerd op geluidskaarten 2016 van de gemeente Midden-Delfland en de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder). In deze enquête is gevraagd naar hinder van zes bronnen van geluid: wegverkeer (wegen met een maximum snelheid van 50 km/uur en wegen waar men harder mag dan 50 km/uur), buren, vliegverkeer, treinverkeer en brommers/scooters.
De gegevens die op basis van de geluidskaarten 2016 zijn berekend en die van de Gezondheidsenquête 2016 kunnen niet zonder meer met elkaar vergeleken worden. Dit komt doordat verschillende definities van geluidshinder zijn gehanteerd en de gegevens op verschillende manieren zijn verkregen.

Alle leeftijden

Ruim 1.100 inwoners van Midden-Delfland worden gehinderd door wegverkeer

Op 24 november 2017 heeft de gemeente Midden-Delfland geluidsbelastingkaarten gepubliceerd voor railverkeer, luchtverkeer en wegverkeer. De kaarten zijn gemaakt op basis van modelberekeningen voor het peiljaar 2016 en geven de berekende geluidsbelasting op de gevels van gebouwen weer, waarbij gekeken werd naar een blootstelling van 55 decibel (dB) of meer gedurende een etmaal (Lden) en 50dB of meer in de nacht (Lnight). Ook in 2012 zijn geluidskaarten opgesteld, destijds over het peiljaar 2011.4 

Op basis van de geluidskaarten is volgens wettelijk vastgestelde rekenregels het aantal inwoners per geluidsklasse (van 5 dB) bepaald en op basis daarvan het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapverstoorden (per geluidsklasse van 5 dB).a Het aantal (ernstig) gehinderden is bepaald aan de hand van dosis-effect relaties.b

Figuur 1 toont per geluidsbelastingsklasse het aantal inwoners dat (ernstig) gehinderd is door wegverkeer voor de jaren 2011 en 2016. In 2016 werden 1.107 inwoners van Midden-Delfland gehinderd door wegverkeer en 452 inwoners ernstig gehinderd. Ten opzichte van 2011 is het aantal gehinderden door wegverkeer in 2016 afgenomen met 28% en het aantal ernstig gehinderden personen met 27% (figuur 1).4 

In totaal waren er in 2016 2.071 woningen die zijn blootgesteld aan een geluidsbelasting van 55 dB Lden of meer en 12 andere geluidgevoelige locaties, zoals scholen en kinderdagverblijven. In 2011 lagen deze aantallen nog op respectievelijk 2.728 woningen en 29 geluidgevoelige gebouwen.4

a De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibellen (dB). Een geluidsniveau van 20 dB is vergelijkbaar met stille natuur. In een stille woonstraat is het geluidsniveau ’s avonds ongeveer 40 dB. De geluidssterkte van een gesprek is 50-60 dB. Langs een drukke verkeersweg is 80 dB een normaal geluidsniveau. Bij een popconcert zal meestal rond de 100 dB aan geluid worden geproduceerd. De pijngrens ligt bij ongeveer 140 dB.

b Dosis-effect relaties geven de relatie weer tussen de waarde van een geluidsbelasting en een schadelijk effect op de gezondheid.

Figuur 1. Berekend aantal (ernstig) gehinderde inwoners door wegverkeer, naar geluidsbelastingsklasse. Midden-Delfland, 2011 en 2016.
MD_9.2_Geluidshinder_F1.png

Figuur 2 laat zien dat in 2016 1.216 inwoners van Midden-Delfland in hun slaap gestoord werden door wegverkeer, voornamelijk in de geluidsbelastingsklasse van 50-54 dB.4

Figuur 2. Berekend aantal slaapgestoorde inwoners door wegverkeer, naar geluidsbelastingsklasse. Midden-Delfland, 2016.
MD_9.2_Geluidshinder_F2.png

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Vier op de tien inwoners van Midden-Delfland ervaren matige tot ernstige geluidshinder

Veertig procent van de inwoners van Midden-Delfland (19 jaar en ouder) heeft in het afgelopen jaar matige geluidshinder ervaren, 1% van de inwoners ervoer ernstige geluidshinder. Naar schatting hadden ongeveer 5.600 inwoners last van matige tot ernstige geluidshinder. De helft van de inwoners (51%) had weinig tot geen hinder van geluid en voor 9% van de inwoners waren geen van de nagevraagde geluidbronnen thuis hoorbaar.

Figuur 3 laat zien dat brommers/scooters (27%), wegverkeer op wegen waar het verkeer niet harder mag dan 50 km/uur (15%) en buren (14%) het afgelopen jaar voor de grootste groepen inwoners bronnen van geluidshinder waren.5

Figuur 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat in het afgelopen jaar weinig tot geen, matige of ernstige geluidshinder heeft ervaren, naar bron van geluid. Midden-Delfland 2016.
MD_9.2_Geluidshinder_F3.png

Het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar (matige tot ernstige) geluidshinder heeft ervaren is in Midden-Delfland lager dan in de regio Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 1).

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat in het afgelopen jaar (matige tot ernstige) geluidshinder heeft ervaren. Midden-Delfland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
MD_9.2_Geluidshinder_T1.png

Jongvolwassenen ervaren vaker geluidshinder dan ouderen

Het percentage inwoners van Haaglanden dat in het afgelopen jaar geluidshinder heeft ervaren neemt af met de leeftijd. Zo heeft 58% van de 19- tot en met 34-jarigen in Haaglanden het afgelopen jaar geluidshinder ondervonden tegenover een derde (32%) van de 85-plussers (tabel 2).5

Ervaren geluidshinder hangt samen met opleiding, inkomen en moeite met rondkomen

Het ervaren van geluidshinder hangt daarnaast samen met het opleidingsniveau en het inkomen.

Onder inwoners met een hoog opleidingsniveau of een lager inkomen (< 16.100 euro) is het percentage dat geluidshinder heeft ervaren hoger dan onder inwoners met een laag opleidingsniveau of een hoger inkomen. Onder inwoners die enige of grote moeite hebben met rondkomen is het percentage dat in het afgelopen jaar geluidshinder heeft ervaren hoger dan onder inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (tabel 2).5

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat het afgelopen jaar (matige tot ernstige) geluidshinder heeft ervaren, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden, 2016.
MD_9.2_Geluidshinder_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Leefomgeving en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

  1. Berglund B, Lindvall T, et al. WHO Guidelines for Community Noise. Kopenhagen: WHO, 1999.
  2. Babisch W. Transportation noise and cardiovascular risk: Updated review and synthesis of epidemiological studies indicate that the evidence has increased. Noise Health 2006; 8(30): 1-29.
  3. Kempen, EEMM van, Kamp I van, Stellato RK, Houthuijs DJM, Fischer PH. Het effect van geluid van vlieg- en wegverkeer op cognitie, hinder beleving en de bloeddruk van bassischoolkinderen. RIVM-rapport nr. 441520021. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2005.
  4. Gemeente Midden-Delfland. Geluidsbelastingskaarten EU-richtlijn. Omgevingslawaai 2016. Kenmerk MDD003/KzJ/0006.02. Midden-Delfland, 24-11-2017.
  5. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties