Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft hoe school beleefd wordt door jongeren uit Leidschendam-Voorburg en het percentage jongeren dat in een periode van vier weken voorafgaand aan het invullen van de enquête ziek thuis is geweest van school of heeft gespijbeld. Het gaat om jongeren die in Leidschendam-Voorburg wonen. Deze informatie is gebaseerd op de Jongerenpeiling 2019. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het percentage jongeren (12- tot en met 22-jarigen) dat school voortijdig heeft verlaten. Deze informatie is afkomstig van Onderwijs in Cijfers. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek, Dienst Uitvoering Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Bijna vier op de tien jongeren (3 vmbo) bleven in de laatste vier weken ziek thuis.

Bijna vier op de tien jongeren in Leidschendam-Voorburg (38%) zijn in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen thuisgebleven van school, in Zuid-Holland West is dit 44%. Bijna één op de zeven jongeren (15%) in Leidschendam-Voorburg heeft in de laatste vier schoolweken wel eens één of meer uren gespijbeld (Tabel 1).7

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat één of meer uur spijbelde. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Schoolverzuimenbeleving_T1.jpg

Van de jongens verzuimde 31% in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school en 47% van de meisjes. 12% van de jongens en 18% van de meisjes heeft in de afgelopen vier weken wel eens één uur of meer gespijbeld. Onder de jongeren in Leidschendam-Voorburg met vmbo-tl is het ziekteverzuim 38%, bij vmbo-overig is dit 37%. Het ziekteverzuim onder jongeren van Nederlandse afkomst is 37% en onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst 38% (Figuur 1). Respectievelijk 13% en 18% spijbelde al eens in de afgelopen vier weken. Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor spijbelen de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven.

 

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat één of meer uur spijbelde, naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Schoolverzuimenbeleving_F1.jpg

 

Bijna de helft van de jongeren (3 vmbo) vindt het (hartstikke) leuk op school.

Aan jongeren in Leidschendam-Voorburg is gevraagd hoe ze het vinden op school. De helft van de jongeren vindt het (hartstikke) leuk (48%), ruim een derde vindt het wel gaan (39%) en een klein deel vindt het niet leuk/vreselijk op school (13%). In Zuid-Holland West vindt 52% van de jongeren het (hartstikke) leuk op school (Tabel 2).

 

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Schoolverzuimenbeleving_T2.jpg

 

Van de jongens vindt 47% het (hartstikke) leuk op school en 49% van de meisjes; respectievelijk 41% en 38% van de jongens en meisjes vindt dat het wel gaat. Van de jongeren met vmbo-tl vindt 43% het (hartstikke) leuk op school en 53% van de jongeren op vmbo-overig. Van de jongeren van Nederlandse afkomst vindt 49% school (hartstikke) leuk en van de jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond 46%. Het percentage dat school niet leuk of vreselijk vind, is gelijk voor jongeren met een Nederlandse en niet-Nederlandse achtergrond (beide 13%) (Figuur 2).

 

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk, naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Schoolverzuimenbeleving_F2.jpg

 

HAVO/VWO

Drie op de tien jongeren (4 havo/vwo) bleven in de laatste vier weken ziek thuis.

Bijna drie op de tien jongeren (30%) zijn in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen thuisgebleven van school, in Zuid-Holland West is dit 35%. Een kwart van de jongeren (25%) in Leidschendam-Voorburg heeft in de laatste vier schoolweken wel eens één of meer uren gespijbeld, in regio Zuid-Holland West 15% (Tabel 3).7

 

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat één of meer uur spijbelde. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en regio Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Schoolverzuimenbeleving_T3.jpg

Van de jongens verzuimde 24% in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school en 36% van de meisjes. Respectievelijk 24% en 26% van de jongens en meisjes heeft in de afgelopen vier weken wel eens één uur of meer gespijbeld. Het ziekteverzuim onder jongeren op havo is 31% en onder jongeren op vwo is 29%. 30% van de jongeren op de havo heeft in de afgelopen 4 weken gespijbeld en 22% van de jongeren op het vwo. Bijna drie op de tien (29%) jongeren van Nederlandse afkomst hebben in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school verzuimd, voor jongeren van niet-Nederlandse achtergrond is dit 34%, voor spijbelen zijn deze percentages respectievelijk 25% en 27% (Figuur 3).

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en dat één of meer uur spijbelde, naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Schoolverzuimenbeleving_F3.jpg

Twee derde van de jongeren (4 havo/vwo) vindt het (hartstikke) leuk op school.

Twee op de drie jongeren in Leidschendam-Voorburg (67%) vindt het (hartstikke) leuk, 28% vindt het wel gaan en 6% vindt het niet leuk of vreselijk op school. In Zuid-Holland West vindt 63% van de jongeren het (hartstikke) leuk op school (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Schoolverzuimenbeleving_T4.jpg

Van de jongens vindt 63% het (hartstikke) leuk op school, voor de meisjes is dit 70%; respectievelijk 32% en 25% van de jongens en meisjes vindt dat het wel gaat op school. Van de jongeren met havo vindt 60% het (hartstikke) leuk op school en op het vwo is dit 71%. Van jongeren van Nederlandse achtergrond noemt 68% school (hartstikke) leuk en van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst 60% (Figuur 4). Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor schoolbeleving de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven.

Figuur 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk, naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Schoolverzuimenbeleving_F4.jpg

 

Jongeren (12 tot en met 22 jaar)

Ruim twee procent van de jongeren in Leidschendam-Voorburg verlaat school voortijdig

Van de jongeren (12 tot en met 22 jaar) in Leidschendam-Voorburg die aan het begin van het schooljaar 2017/2018 ingeschreven stonden in het onderwijs (onderwijsdeelnemers, n=4878) heeft 2,1% voortijdig de school verlaten (tabel 5).8 In het schooljaar 2016/2017  was dit 1,7%. Landelijk lag het percentage voortijdig schoolverlaters in 2017/2018 op 1,9%.

Tabel 5. Percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) dat school voortijdig heeft verlaten, naar schooljaar. Leidschendam-Voorburg en Nederland, schooljaar 2013/2014 tot en met 2017/2018.
Dht Schoolverzuimenbeleving T5
  1. Wanders FHK. The contribution of schools to societal participation of young adults. The role of teachers, parents, and friends in stimulating societal interest and societal involvement during adolescents [proefschrift]. Amsterdam; 2019.
  2. Geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen. [Online]. (bezocht op 13 dec 2019); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen
  3. Weerman FM, Van der Laan PH. Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit. Justitiële Verkenningen; Den Haag 4:6. 39-53; 2006.
  4. Kearney CA. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 28:3. 451-471; 2008.
  5. Ministerie van OCW. VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval. [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); Beschikbaar op URL: vsvverkenner.nl
  6. Ministerie OCW. Kamerbrief over de stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten, van 8 mei 2017 [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/05/08/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten.pdf
  7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
  8. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onderwijs in Cijfers [Online]. (bezocht op 27 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten/vsv-in-de-gemeenten
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties