Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft de leefbaarheid van Leidschendam-Voorburg en de gevoelens van veiligheid die inwoners ervaren. De informatie komt uit de leefbaarometer, de veiligheidsmonitor (alle leeftijden) en de Jongerenpeiling 2019. De Leefbaarometer geeft informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken, waarbij leefbaarheid is gedefinieerd als: 'de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld’. Om de leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van 100 indicatoren, onderverdeeld in 5 dimensies (woningen, bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving). De Leefbaarometer wordt sinds 2012 tweejaarlijks geactualiseerd.3,4 De Veiligheidsmonitor is een terugkerend bevolkingsonderzoek waarbij door middel van een vragenlijst informatie wordt verzameld over veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De verzamelde informatie is gebaseerd op een steekproef. De gepresenteerde cijfers zijn schattingen van het werkelijke percentage.5

Inwoners (alle leeftijden)

Leidschendam-Voorburg scoort goed op het gebied van leefbaarheid

In de Leefbaarometer krijgen alle gemeenten een score voor hun totale leefbaarheid, variërend van ‘zeer onvoldoende’ (score 1) tot ‘uitstekend’ (score 9).3 Leidschendam-Voorburg krijgt in 2018 een score ‘goed’ voor de totale leefbaarheid (tabel 1). Dit is vergelijkbaar met 2014 en 2016 maar iets hoger dan in 2008 en 2012. Nederland krijgt sinds 2002 een score ‘ruim voldoende’ voor de totale leefbaarheid.4

Tabel 1. Score voor totale leefbaarheid in de Leefbaarometer, naar onderzoekjaar. Leidschendam-Voorburg en Nederland, 2008-2018.
Leidschendam-Voorburg_9.3 Leefbaarheidenveiligheid_T1.png

Jongeren, volwassenen en ouderen (15 jaar en ouder)

Inwoners van Leidschendam-Voorburg geven rapportcijfer 7,7 voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat inwoners van 15 jaar en ouder uit Leidschendam-Voorburg in 2019 gemiddeld een 7,7 geven voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt (tabel 2, gemeten op een schaal van 1 tot en met 10).5 Dit is gelijk aan het oordeel in 2017. In Nederland geven inwoners in 2019 een 7,6 voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt.

Tabel 2. Oordeel van inwoners (15 jaar en ouder) over de leefbaarheid van de eigen woonbuurt (in rapportcijfers), naar onderzoeksjaar. Leidschendam-Voorburg, Haaglanden en Nederland, 2013-2019.
LV Leefbaarheid T2

Ruim een derde van de inwoners van Leidschendam-Voorburg voelt zich wel eens onveilig

Uit de Veiligheidsmonitor 2019 komt naar voren dat 35% van de inwoners (15 jaar en ouder) van Leidschendam-Voorburg zich in wel eens onveilig voelt. Van hen voelt 1% zich vaak onveilig (tabel 3).5 Onveiligheidsbeleving bevat onveiligheidsgevoelens van de burger, beoordeling van criminaliteit en veiligheid en inschatting van kans om slachtoffer te worden van criminaliteit. In geheel Haaglanden en in Nederland nemen de percentages inwoners die zich wel eens en vaak onveilig voelen af ten opzichte van 2012.

Tabel 3. Percentage inwoners (15 jaar en ouder) dat zich wel eens/vaak onveilig voelt, naar onderzoekjaar. Leidschendam-Voorburg, Haaglanden en Nederland, 2012, 2017 en 2019.
LV Leefbaarheid T3

Een op de zeven inwoners voelt zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt

In de eigen woonbuurt heeft 14% van de inwoners (15 jaar en ouder) wel eens te maken met onveiligheidsgevoelens (tabel 4).5 Deze percentages zijn in 2019 lager dan die in 2012. Ook in geheel Haaglanden zijn de percentages inwoners die zich wel eens of vaak onveilig voelen in de eigen woonbuurt afgenomen ten opzichte van 2012.

Tabel 4. Percentage inwoners (15 jaar en ouder) dat zich wel eens/vaak onveilig voelt in de eigen woonbuurt, naar onderzoekjaar. Leidschendam-Voorburg, Haaglanden en Nederland, 2012, 2017 en 2019.
LV Leefbaarheid T4

Een op de acht inwoners is in 2017 het slachtoffer van een delict

In 2019 is 13% van de inwoners van Leidschendam-Voorburg het slachtoffer van een delict, zoals diefstal, geweld of vernieling.5 Het betreft persoonlijk slachtofferschap dat burgers en als privépersoon hebben meegemaakt (excl. cybercrime). Dit is een afname ten opzichte van 2012. Ook in geheel Haaglanden en in Nederland neemt het percentage inwoners dat slachtoffer is van een delict af ten opzichte van 2012 (tabel 5).

Tabel 5. Percentage slachtoffers van een delict (exclusief cybercrime), naar onderzoekjaar. Leidschendam-Voorburg, Haaglanden en Nederland, 2012, 2017 en 2019.
LV Leefbaarheid T5

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Een derde van de jongeren (3 vmbo-leerlingen) voelt zich wel eens onveilig

Van de jongeren in Leidschendam-Voorburg (3 vmbo) geeft 32% aan zich wel eens onveilig te voelen, bijvoorbeeld op straat, in het openbaar vervoer, tijdens het uitgaan of thuis.7 Dit percentage is in de regio Zuid-Holland West 29% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Veiligheid_T1.jpg

Een kwart van de jongens (23%) en bijna de helft van de meisjes (45%) voelen zich wel eens onveilig. Een derde van de jongeren op het vmbo-tl (36%) en een kwart van de jongeren op het vmbo-overig (27%) voelt zich wel eens onveilig. Van de jongeren van Nederlandse afkomst geeft 36% aan zich wel eens onveilig te voelen, bij jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 25% (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Veiligheid_F1.jpg

Eén op de negen jongeren (3 vmbo) voelt zich wel eens onveilig in het openbaar vervoer

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om de locaties waar jongeren zich onveilig voelen weer te geven voor jongeren (3 vmbo) in Leidschendam-Voorburg. Daarom presenteren we hier de gegevens voor jongeren (3 vmbo) uit Zuid-Holland West (Tabel 2). Van de jongeren (3 vmbo) in de regio Zuid-Holland West geeft 11 % aan zich wel eens onveilig te voelen in de trein, tram, bus of metro.  Bijna één op de tien jongeren voelt zich wel eens onveilig op straat buiten de eigen woonbuurt (9%) of op het station (9%) (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar locatie. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Veiligheid_T2.jpg

HAVO/VWO

Vier op de jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) voelt zich wel eens onveilig

Van de jongeren (4 havo/vwo) in Leidschendam-Voorburg geeft vier op de tien (41%) aan zich wel eens onveilig te voelen, bijvoorbeeld op straat, in het openbaar vervoer, tijdens het uitgaan of thuis.7 In regio Zuid-Holland West is dit percentage 34% (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Veiligheid_T3.jpg

Een kwart van de jongens (25%) en ruim de helft van de meisjes (55%) voelt zich wel eens onveilig. Ruim één derde van de jongeren op de havo (37%) en vier op de tien jongeren op het vwo (44%) voelen zich wel eens onveilig. Van de jongeren van zowel Nederlandse afkomst als niet-Nederlandse afkomst is dit 41% (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Veiligheid_F2.jpg

Eén op de zes jongeren (4 havo/vwo) voelt zich wel eens onveilig op straat buiten de eigen buurt

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om de locaties waar jongeren zich onveilig voelen weer te geven voor jongeren (4 havo/vwo) in Leidschendam-Voorburg. Daarom presenteren we hier de gegevens voor jongeren (4 havo/vwo) uit Zuid-Holland West (Figuur 2).Van de jongeren (4 havo/vwo) in de regio Zuid-Holland West geeft 16% aan zich wel eens onveilig op straat buiten de eigen woonbuurt.  Ruim één op de acht jongeren voelt zich wel eens onveilig in de trein, tram, bus en/of metro (13%) of op het station (12%) (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar locatie. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Veiligheid_T4.jpg

Referenties Inwoners (alle leeftijden)

 1. RIGO Research en Advies BV, i.o.v. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Leefbaarheid van wijken. Amsterdam, 2004.
 2. López MJJ, Veenstra C, Van der Eijk E, Seuren E. Een veilige wijk, een veilig gevoel? Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners van PKVW gecertificeerde nieuwbouwwijken. Den Haag: RCM-advies en Experian Nederland, 2010.
 3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Leefbaarometer [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/tabel.php.
 4. Leidelmeijer K, Marlet G, van Woerkens C. Verbetering en verschillen. Een analyse van de leefbaarheid in Nederland op basis van de Leefbaarometer 2016. RIGO Research en Advies en Atlas voor gemeenten, 2017. Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/page/Publicaties.
 5. Centraal Bureau voor de Statistiek [Online]. (bezocht op 21 oktober 2020); beschikbaar op URL https://www.statline.nl

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. RIGO Research en Advies BV, i.o.v. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Leefbaarheid van wijken. Amsterdam, 2004.
 2. López MJJ, Veenstra C, Van der Eijk E, Seuren E. Een veilige wijk, een veilig gevoel? Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners van PKVW gecertificeerde nieuwbouwwijken. Den Haag: RCM-advies en Experian Nederland, 2010.
 3. Frans Knol, Cora Maas-de Waal, Theo Roes en Joep de Hart. Zekere banden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2002. URL: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2002/Zekere_banden
 4. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/tabel.php.
 5. Leidelmeijer K, Marlet G, van Woerkens C. Verbetering en verschillen. Een analyse van de leefbaarheid in Nederland op basis van de Leefbaarometer 2016. RIGO Research en Advies en Atlas voor gemeenten, 2017. Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/page/Publicaties.
 6. Centraal Bureau voor de Statistiek [Online]. (bezocht op 8 augustus 2019); beschikbaar op URL https://www.statline.nl
 7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties