Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft hoeveel mensen in Leidschendam-Voorburg gehinderd worden door geluid in de leefomgeving. Deze informatie is gebaseerd op geluidskaarten 2016 van de gemeente Leidschendam-Voorburg en de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder). In deze enquête is gevraagd naar hinder van zes bronnen van geluid: wegverkeer (wegen met een maximum snelheid van 50 km/uur en wegen waar men harder mag dan 50 km/uur), buren, vliegverkeer, treinverkeer en brommers/scooters.
De gegevens die op basis van de geluidskaarten 2016 zijn berekend en die van de Gezondheidsenquête 2016 kunnen niet zonder meer met elkaar vergeleken worden. Dit komt doordat verschillende definities van geluidshinder zijn gehanteerd en de gegevens op verschillende manieren zijn verkregen.

Alle leeftijden

Ruim 11.000 inwoners van Leidschendam-Voorburg worden gehinderd door wegverkeer

Op 19 juni 2017 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg geluidsbelastingkaarten gepubliceerd voor spoorwegen en wegverkeer.a De kaarten zijn gemaakt op basis van modelberekeningen voor het peiljaar 2016 en geven de berekende geluidsbelasting op de gevels van gebouwen weer, waarbij gekeken werd naar een blootstelling van 55 decibel (dB) of meer gedurende een etmaal (Lden) en 50dB of meer in de nacht (Lnight).4

Op basis van de geluidskaarten is volgens wettelijk vastgestelde rekenregels het aantal inwoners per geluidsklasse (van 5 dB) bepaald en op basis daarvan het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapverstoorden (per geluidsklasse van 5 dB).b Het aantal (ernstig) gehinderden is bepaald aan de hand van dosis-effect relaties.c

Wegverkeer is in 2016 de belangrijkste bron van geluidshinder in Leidschendam-Voorburg.4 Figuur 1 toont per geluidsbelastingsklasse het aantal inwoners dat (ernstig) gehinderd is door wegverkeer. In 2016 werden 11.223 inwoners van Leidschendam-Voorburg gehinderd door wegverkeer en 4.774 inwoners ernstig gehinderd (figuur 1).4 

In totaal waren er in 2016 18.667 woningen die een geluidsbelasting gedurende een etmaal hadden van 55 dB (Lden) of meer ten gevolge van wegverkeer. Daarnaast waren er in 2016 25 andere geluidgevoelige locaties, zoals scholen.4

a Rijkswegen, provinciale wegen, en gemeentelijke wegen/trams.

De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibellen (dB). Een geluidsniveau van 20 dB is vergelijkbaar met stille natuur. In een stille woonstraat is het geluidsniveau ’s avonds ongeveer 40 dB. De geluidssterkte van een gesprek is 50-60 dB. Langs een drukke verkeersweg is 80 dB een normaal geluidsniveau. Bij een popconcert zal meestal rond de 100 dB aan geluid worden geproduceerd. De pijngrens ligt bij ongeveer 140 dB.

Dosis-effect relaties geven de relatie weer tussen de waarde van een geluidsbelasting en een schadelijk effect op de gezondheid.

Figuur 1. Berekend aantal (ernstig) gehinderde inwoners door wegverkeer, naar geluidsbelastingsklasse. Leidschendam-Voorburg, 2016.
LV_9.2_Geluidshinder_F1.png

Figuur 2 laat zien dat in 2016 1.986 inwoners van Leidschendam-Voorburg in hun slaap gestoord werden door wegverkeer.4

Figuur 2. Berekend aantal slaapgestoorde inwoners door wegverkeer, naar geluidsbelastingsklasse. Leidschendam-Voorburg, 2016.
LV_9.2_Geluidshinder_F2.png

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

De helft van de inwoners van Leidschendam-Voorburg ervaart matige tot ernstige geluidshinder

De helft (49%) van de inwoners van Leidschendam-Voorburg (19 jaar en ouder) heeft in het afgelopen jaar matige geluidshinder ervaren, 2% van de inwoners ervoer ernstige geluidshinder. Naar schatting hadden ongeveer 2.900 inwoners last van matige tot ernstige geluidshinder. Ruim vier op de tien inwoners (44%) hadden weinig tot geen hinder van geluid en voor 4% van de inwoners waren geen van de nagevraagde geluidbronnen thuis hoorbaar.

Figuur 3 laat zien dat brommers/scooters (32%), wegverkeer op wegen waar het verkeer niet harder mag dan 50 km/uur (24%) en buren (20%) het afgelopen jaar voor de grootste groepen inwoners bronnen van geluidshinder waren.5

Figuur 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat in het afgelopen jaar weinig tot geen, matige of ernstige geluidshinder heeft ervaren, naar bron van geluid. Leidschendam-Voorburg 2016.
LV_9.2_Geluidshinder_F3.png

Het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar (matige tot ernstige) geluidshinder heeft ervaren is in Leidschendam-Voorburg hoger dan in de regio Zuid-Holland West, maar vergelijkbaar met dat in Haaglanden en Nederland (tabel 1).

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat in het afgelopen jaar (matige tot ernstige) geluidshinder heeft ervaren. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
LV_9.2_Geluidshinder_T1.png

Jongvolwassenen ervaren vaker geluidshinder dan ouderen

Het percentage inwoners van Haaglanden dat in het afgelopen jaar geluidshinder heeft ervaren neemt af met de leeftijd. Zo heeft 58% van de 19- tot en met 34-jarigen in Haaglanden het afgelopen jaar geluidshinder ondervonden tegenover een derde (32%) van de 85-plussers (tabel 2).5

Ervaren geluidshinder hangt samen met opleiding, inkomen en moeite met rondkomen

Het ervaren van geluidshinder hangt daarnaast samen met het opleidingsniveau en het inkomen.

Onder inwoners met een hoog opleidingsniveau of een lager inkomen (< 16.100 euro) is het percentage dat geluidshinder heeft ervaren hoger dan onder inwoners met een laag opleidingsniveau of een hoger inkomen. Onder inwoners die enige of grote moeite hebben met rondkomen is het percentage dat in het afgelopen jaar geluidshinder heeft ervaren hoger dan onder inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (tabel 2).5

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat het afgelopen jaar (matige tot ernstige) geluidshinder heeft ervaren, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden, 2016.
LV_9.2_Geluidshinder_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Leefomgeving en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

  1. Berglund B, Lindvall T, et al. WHO Guidelines for Community Noise. Kopenhagen: WHO, 1999.
  2. Babisch W. Transportation noise and cardiovascular risk: Updated review and synthesis of epidemiological studies indicate that the evidence has increased. Noise Health 2006; 8(30): 1-29.
  3. Kempen, EEMM van, Kamp I van, Stellato RK, Houthuijs DJM, Fischer PH. Het effect van geluid van vlieg- en wegverkeer op cognitie, hinder beleving en de bloeddruk van bassischoolkinderen. RIVM-rapport nr. 441520021. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2005.
  4. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Geluidsbelastingskaarten en tellingen over 2016 van de gemeente Leidschendam-Voorburg ten behoeve van de EU-richtlijn Omgevingslawaai. Rapport M.2016.1548.00.R001. Leidschendam-Voorburg, 19-06-2017.
  5. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties