Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft het percentage inwoners dat te maken heeft met een beperking. Dit is gemeten door middel van een set vragen die ingaat op gehoor-, gezichts- en mobiliteitsbeperkingen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over of iemand een gesprek kan volgen in een groep van drie of meer personen (eventueel met een hoorapparaat), of de ogen goed genoeg zijn om de kleine letters in de krant te kunnen lezen (zo nodig met bril of contactlenzen) en of iemand 400 meter aan een stuk kan lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok). Het gaat hierbij niet om tijdelijke problemen.

Daarnaast hebben inwoners van 19 jaar en ouder in de Gezondheidsenquête 2016 aangegeven of zij minstens zes maanden beperkt zijn in activiteiten die mensen gewoonlijk doen, vanwege problemen met de gezondheid. Deze kunnen een andere oorzaak hebben dan gehoor-, gezichts- en mobiliteitsbeperkingen.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Vijftien procent heeft een beperking in mobiliteit

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 20% van de inwoners van Den Haag één of meerdere beperkingen op het gebied van gehoor, gezicht of mobiliteit (figuur 1).3 Mobiliteitsbeperkingen komen het meest voor, 15% van de inwoners heeft hier mee te maken. Gezichtsbeperkingen (9%) en gehoorbeperkingen (6%) komen minder vaak voor.

Figuur 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een beperking, naar soort beperking. Den Haag, 2016.
DH_4.4_Beperkingen_F1.png

Bij 65-plussers is het percentage inwoners met een beperking op gehoor, gezicht of mobiliteit afgenomen ten opzichte van 2012 (tabel 1).3 Deze afname is niet zichtbaar bij inwoners van 19 tot en met 64 jaar.

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een beperking, naar soort beperking. Den Haag, 2016.
DH_4.4_Beperkingen_T1.png

Het percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een beperking op gehoor, gezicht of mobiliteit is in Den Haag hoger dan in de G4-steden, Haaglanden en Nederland (tabel 2).3

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een beperking op gehoor, gezicht of mobiliteit. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_4.4_Beperkingen_T2.png
  • G4

Het percentage inwoners dat een beperking op gehoor, gezicht of mobiliteit heeft neemt toe met de leeftijd

Het percentage inwoners met een beperking op gehoor, gezicht of mobiliteit neemt toe met de leeftijd (tabel 3).3 Zo heeft 9% van de 19- tot en met 34-jarigen een beperking, bij 85-plussers is dat 63%. Bij vrouwen is het percentage met een beperking hoger dan bij mannen. Dit geldt overigens niet voor gezichtsbeperkingen: het percentage vrouwen met een gezichtsbeperking wijkt niet af van het percentage mannen met een gezichtsbeperking.

Bij inwoners van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en overig niet-westerse afkomst heeft een hoger percentage een beperking dan bij inwoners van autochtone of overig westerse afkomst. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Het percentage inwoners met een beperking op gehoor, gezicht of mobiliteit is hoger bij inwoners met een lage sociaaleconomische status

Het hebben van beperkingen op gehoor, gezicht of mobiliteit hangt samen met de sociaaleconomische status. Bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status (lager opleidingsniveau, lager inkomen) en/of bij inwoners die moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage een beperking heeft dan bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status en/of geen moeite met rondkomen.

In het stadsdeel Laak is het percentage inwoners met een beperking het hoogst en in Scheveningen en Segbroek het laagst. Het percentage inwoners met een beperking ligt hoger in wijken met achterstand dan in wijken zonder achterstand.

 

Tabel 3. Percentage inwoners met een beperking op gehoor, gezicht of mobiliteit, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_4.4_Beperkingen_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Wijk
  • Huishoudinkomen

Ongeveer een derde is beperkt vanwege gezondheidsproblemen

In Den Haag geeft 35% van de inwoners aan sinds 6 maanden of langer beperkt te zijn in activiteiten die zij gewoonlijk doen, vanwege problemen met de gezondheid.3 Bij deze vraag is niet nagegaan om welke beperkingen het gaat. Het percentage is hoger dan in de G4-steden (32%), maar vergelijkbaar met Haaglanden (33%) en Nederland (33%).

 

  1. Lankhorst GJ, Halbertsma J, De Kleijn-de Vrankrijker MW. De internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps van de Wereldgezondheidsorganisatie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1990; 134:212-213.
  2. Van der Lucht F, Polder JJ. Van gezond naar beter. Kernrapport van de Volksgezondheid toekomstverkenning 2010. Bilthoven: RIVM, 2010.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties