Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het rookgedrag van inwoners van Den Haag en van de uitgaanders in Den Haag. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder), de Jongerenpeiling 2019 en het Haags Uitgaansonderzoek 2017 (18 tot en met 35 jaar).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Een kwart van de Haagse inwoners rookt (wel eens)

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 rookt 25% van de Haagse inwoners van 19 jaar en ouder. Dit zijn zowel dagelijkse rokers als gelegenheidsrokers. Een kwart van de inwoners (26%) is een ex-roker en 49% heeft nooit gerookt. Bijna de helft van de rokers (45%) is van plan om binnen een paar maanden haar gezondheid te verbeteren door te stoppen met roken.

Het percentage rokers van 19 tot en met 64 jaar is afgenomen tussen 2008, 2012 en 2016 (tabel 1). Deze afname is niet significant bij rokers van 65 jaar en ouder.

Tabel 1. Percentage inwoners dat rookt, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Den Haag, 2008-2016.
DH_8.2_Roken_T1.png

In Den Haag is het percentage rokers hoger dan in Haaglanden en Nederland en vergelijkbaar met de G4 (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage rokers van 19 jaar en ouder. Den Haag, Haaglanden, G4 en Nederland, 2016.
DH_8.2_Roken_F1.png
 • G4

Het percentage inwoners dat rookt is lager bij ouderen en vrouwen

Het percentage inwoners dat rookt neemt af met de leeftijd. Zo rookt 28% van de 19 tot en met 34-jarigen en 7% van de 85-plussers (tabel 2). Vrouwen (19%) zijn minder vaak rokers dan mannen (31%).

Van de inwoners met een Turkse afkomst rookt 38% en dit percentage is hoger dan bij inwoners met een andere afkomst. Het percentage rokers is ook hoger bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn (30%) in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner (21%).

Bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status is het percentage rokers hoger

Het wel of niet roker zijn hangt samen met de sociaaleconomische status: het percentage rokers is het hoogst bij inwoners met een laag- en middelbaar opleidingsniveau (respectievelijk 29% en 31%) en het laagst bij inwoners met een hoog opleidingsniveau (19%) (tabel 2). Ook is het percentage rokers hoger bij inwoners met een lager inkomen (34%) en inwoners die moeite hebben met rondkomen (39%) dan bij inwoners met een hoger inkomen (23%) of inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (19%).

In het stadsdeel Escamp is het percentage inwoners dat rookt het hoogst (31%) en in de stadsdelen Leidschenveen-Ypenburg en Scheveningen het laagst (14%, 21%). Verder is het percentage rokers hoger in wijken met achterstand (30%) dan wijken zonder achterstand (22%).

Tabel 2. Percentage inwoners dat rookt van 19 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken. Den Haag, 2016.
DH_8.2_Roken_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen
 • Wijk

Vier procent van de Haagse inwoners gebruikt (wel eens) een e-sigaret

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 gebruikt 4% van de inwoners van 19 jaar en ouder (wel eens) een e-sigaret. Bijna 40% van deze groep gebruikt dagelijks e-sigaretten.

Het percentage inwoners dat (wel eens) e-sigaretten gebruikt neem af met de leeftijd. Zo gebruikt 5% van de 19 tot en met 49-jarigen (wel eens) een e-sigaret en 1% van de 75-plussers. Het percentage inwoners dat (wel eens) een e-sigaret gebruikt is hoger bij de laag- en middelbaar opgeleiden (5%) dan bij de hoogopgeleiden (3%).

Bijna een kwart van de inwoners heeft wel eens waterpijp gerookt

24% van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft wel eens waterpijp gerookt. 2% van de inwoners heeft in de voorgaande vier weken waterpijp gerookt. Van deze groep heeft 9% meer dan 10 keer waterpijp gerookt in de voorgaande vier weken.

Bij zestien procent van de inwoners wordt dagelijks in huis gerookt

Bij 16% van de Haagse inwoners van 19 jaar en ouder is in de afgelopen 12 maanden dagelijks in huis gerookt.7 Dit percentage is hoger dan in Zuid-Holland West (10%).

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Eén op de tien jongeren (3 vmbo-leerlingen) heeft ooit gerookt, één op de vijftig rookt dagelijks

Van de Haagse jongeren (3 vmbo) geeft 10% aan ooit gerookt te hebben, 3% rookt regelmatig (wekelijks) en 2% rookt dagelijks.3 In Haaglanden zijn deze percentages respectievelijk 14%, 4% en 2% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit heeft gerookt, regelmatig rookt en dagelijks rookt. Den Haag, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Roken_T1.jpg

Van de jongens heeft 9% ooit gerookt, bij de meisjes is dit 12%. Van zowel jongeren op het vmbo-tl (9%) als jongeren op vmbo-overig (12%) heeft ongeveer een op de tien jongeren ooit gerookt. Van de jongeren in wijken zonder achterstand heeft 13% ooit gerookt, in wijken met achterstand is dit 7% (Figuur 1). Percentages over het rookgedrag van Haagse jongeren (3 vmbo) uitgesplitst naar etnische afkomst staan in tabel 2.

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit heeft gerookt, regelmatig rookt en dagelijks rookt, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Roken_F1.jpg
 • Wijk
Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit heeft gerookt, regelmatig rookt en dagelijks rookt, uitgesplitst naar etnische afkomst. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Roken_T2.jpg
 • Etnische afkomst

HAVO/VWO

Bijna een op de zes jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit gerookt, één op de vijftig rookt dagelijks

Van de Haagse jongeren (4 havo/vwo) geeft 18% aan ooit gerookt te hebben, 6% rookt regelmatig (wekelijks) en 2% rookt dagelijks.3 In Haaglanden zijn deze percentages respectievelijk 16%, 4% en 1% (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo) dat ooit heeft gerookt, regelmatig rookt en dagelijks rookt. Den Haag, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Roken_T3.jpg

Van de jongens heeft 17% ooit gerookt, bij de meisjes is dit 18%. Een op de vijf jongeren op de havo (20%) heeft ooit gerookt en 15% van de jongeren op het vwo. Van de jongeren in wijken zonder achterstand heeft 20% ooit gerookt, in wijken met achterstand is dit 8% (Figuur 2). Percentages over het rookgedrag van Haagse jongeren (4 havo/vwo) uitgesplitst naar etnische afkomst staan in tabel 4.

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit heeft gerookt, regelmatig rookt en dagelijks rookt, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Roken_F2.jpg
 • Wijk
Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo) dat ooit heeft gerookt, regelmatig rookt en dagelijks rookt, uitgesplitst naar etnische afkomst. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Roken_T4.jpg
 • Etnische afkomst

Uitgaande jongeren en jongvolwassenen (15 tot en met 35 jaar)

Een vijfde van de uitgaanders in Den Haag rookt dagelijks

In bepaalde groepen jongvolwassenen wordt naar verhouding meer gerookt dan in de algemene bevolking. Uit het Haags onderzoek naar het uitgaansgedrag van jongeren en jongvolwassenen van 15 tot en met 35 jaar blijkt dat roken onder uitgaanders geen uitzondering is.4 Roken komt bij deze groep twee keer vaker voor dan in de algemene bevolking in dezelfde leeftijdsgroep. Twee derde (67%) van de uitgaanders in Den Haag heeft in het afgelopen jaar gerookt en 59% in de afgelopen maand. Een vijfde (22%) rookt dagelijks.

 

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info [Online]. (bezocht op 21 okt 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/roken/cijfers-context/gevolgen/
 2. Van Dorsselaer S ,Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 3. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info [Online]. (bezocht op 21 okt 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/roken/cijfers-context/gevolgen/
 2. Van Dorsselaer S ,Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 3. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
 4. Dijk van AP, Keetman M, Hastan P. HUO 2017. Een onderzoek naar uitgaansgedrag van jongeren uit Den Haag en de regio Haaglanden. Den Haag: GGD Haaglanden; 2018 [In press]
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties