Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft de mate van overgewicht onder de inwoners van Den Haag. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder). Gegevens over jongeren zijn afkomstig uit een verdiepend onderzoek van de GGD onder kinderen en jongeren van 2 tot en met 15 jaar. Hierbij zijn gemeten waarden voor gewicht en lengte gebruikt en geen zelfgerapporteerde gegevens (zoals in de Jongerenenquête 2015 wel wordt gedaan).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Bijna helft inwoners Den Haag heeft overgewicht

Bijna de helft van de inwoners van Den Haag van 19 jaar en ouder (49%) kampt met (ernstig) overgewicht.4 Het percentage inwoners met ondergewicht is 3%. Dit betekent dat 49% van de inwoners van Den Haag een gezond gewicht heeft (figuur 1).

Figuur 1. Verdeling inwoners (19 jaar en ouder) naar onder-, over- en gezond gewicht. Den Haag 2016.
DH_8.1_Gewicht_F1.png

Percentage inwoners van Den Haag met overgewicht blijft nagenoeg gelijk

Zowel bij 19- tot en met 64-jarigen als bij 65-plussers blijft het percentage inwoners dat (ernstig) overgewicht heeft vrijwel gelijk sinds 2008 (tabel 1).4

Tabel 1. Percentage inwoners dat (ernstig) overgewicht heeft, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Den Haag, 2008-2016.
DH_8.1_Gewicht_T1.png

Het percentage inwoners van Den Haag met overgewicht is hoger dan in de G4-steden (tabel 2).4

Tabel 2. Percentage inwoners dat (ernstig) overgewicht heeft. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_8.1_Gewicht_T2.png
  • G4

 

Met name inwoners met een lage sociaaleconomische status hebben overgewicht

Verhoudingsgewijs veel inwoners met een laag opleidingsniveau (64%) en inwoners met een inkomen van maximaal 16.100 euro (54%) hebben overgewicht (tabel 3).4 Hetzelfde geldt voor inwoners die moeite hebben met rondkomen (59%).

Daarnaast valt op dat relatief veel mannen overgewicht hebben. Bij inwoners van 19- tot en met 34 jaar en van 85 jaar en ouder is het percentage met overgewicht verhoudingsgewijs laag. In de leeftijdsgroepen van 35 tot en met 84 jaar is het percentage inwoners met overgewicht relatief hoog.

Bij inwoners met een Turkse of Marokkaanse afkomst heeft ongeveer twee op de drie overgewicht, terwijl dit bij inwoners met een autochtone en overig westerse afkomst minder dan de helft is.

Relatief weinig inwoners uit de stadsdelen Segbroek en Scheveningen hebben overgewicht. Escamp en Laak hebben de hoogste percentages inwoners met overgewicht. Het percentage inwoners met overgewicht ligt hoger in wijken met achterstand dan in wijken zonder achterstand.

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat (ernstig) overgewicht heeft, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_8.1_Gewicht_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen
  • Wijk

Kinderen en Jongeren (2 tot en met 15 jaar)

Tijdens de consulten met kinderen en jongeren door de jeugdgezondheidszorg wordt de lengte en het gewicht gemeten en geregistreerd.5 Op basis van deze gegevens is het percentage overgewicht berekend.*

Na stijging tot 2007 is overgewicht gestabiliseerd

Het percentage totaal overgewicht (inclusief obesitas) bij de Haagse jeugd van 2 tot en met 15 jaar is in de periode 2007 tot en met 2015 stabiel: 19,8% in 2007 en 19,4% in 2015.5 In de periode voor 2007 was er nog een stijging van het percentage overgewicht bij de Haagse jeugd zichtbaar. Bij de jongens is er een kleine maar significante daling zichtbaar van 19,1% in 2007 naar 18,0% in 2015.5 Bij de meisjes blijft het percentage overgewicht ongeveer gelijk.

Bij 2- tot 3-jarigen in Den Haag komt overgewicht voor bij één op de acht kinderen

Overgewicht komt het minst vaak voor bij de 2- tot 3-jarigen (figuur 2).5 Echter, zelfs op deze leeftijd komt overgewicht (in 2015) al voor bij 12,8%; dat is dus één op de acht kinderen. Hoewel overgewicht het meeste voorkomt bij de 9- tot 10-jarigen, is er bij deze groep sprake van een significante daling, namelijk van 27,9% in 2007 naar 23,6% in 2015. Bij de 5- tot 6-jarigen blijkt er een stijging in totaal overgewicht van 13,9% in 2007 naar 16,2% in 2015.

Figuur 2. Gewogen percentages totaal overgewicht naar leeftijd. Den Haag 2007-2015.
DH_8.1_Gewicht_F2.png

Ruim een derde van de jongens en vier op de tien meisjes van Hindostaanse afkomst hebben overgewicht (inclusief obesitas)

Het percentage totaal overgewicht is in 2015 het hoogst bij jeugd van Hindostaanse (37,0%) en Turkse afkomst (33,4%), gevolgd door jeugd van Marokkaanse (25,5%) en overig niet-westerse afkomst (22,0%) (figuur 3).5 Kinderen en jongeren van Nederlandse en overig westerse afkomst hebben de laagste percentages overgewicht, resp. 11,0% en 13,9%. Alleen bij de jeugd van Nederlandse afkomst is er een significante daling in het percentage overgewicht: van 12,4% in 2007 naar 11,0% in 2015. Bij de jeugd van Hindostaanse afkomst stijgt het percentage overgewicht exclusief obesitas van 17,6% in 2007 naar 18,2% in 2015. In 2015 heeft ruim een derde (35,5%) van de jongens en vier op de tien (39,9%) meisjes van Hindostaanse afkomst overgewicht inclusief obesitas (totaal overgewicht).

Figuur 3. Gewogen percentages totaal overgewicht naar etnische afkomst. Den Haag 2007-2015.
DH_8.1_Gewicht_F3.png

Percentage overgewicht naar wijk

Er zijn grote (sociaal-economische) verschillen in percentages overgewicht naar wijk: van minder dan 10% tot meer dan 30%. Over het algemeen zijn de percentages overgewicht het hoogst in de wijken met de meeste achterstand en het laagst in de wijken met de minste achterstand. Zie voor de percentages overgewicht naar wijk het artikel in het Epidemiologisch Bulletin.5

  1. Overgewicht en obesitas. publicatie nr 2003/07. Den Haag: Gezondheidsraad; 2003.
  2. In 't Panhuis-Plasmans M, Luijben AHP, Hoogenveen RT Zorgkosten van ongezond gedrag. Kosten van ziekten notities 2012-2. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2012.
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Overgewicht; cijfers en context [Online] (bezocht op 21 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/samenvatting
  4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  5. Keetman, M., Van der Meer, I., De Wilde, J. Percentage overgewicht Haagse jeugd 2007-2015. Epidemiologisch bulletin 2016, 51(4): 7-17.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties