Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft de mate van overgewicht onder de inwoners van Den Haag. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder). Gegevens over jongeren zijn afkomstig uit een verdiepend onderzoek van de GGD onder kinderen en jongeren van 2 tot en met 15 jaar. Hierbij zijn gemeten waarden voor gewicht en lengte gebruikt en geen zelfgerapporteerde gegevens (zoals in de Jongerenenquête 2015 wel wordt gedaan).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Bijna helft inwoners Den Haag heeft overgewicht

Bijna de helft van de inwoners van Den Haag van 19 jaar en ouder (49%) kampt met (ernstig) overgewicht.4 Het percentage inwoners met ondergewicht is 3%. Dit betekent dat 49% van de inwoners van Den Haag een gezond gewicht heeft (figuur 1).

Figuur 1. Verdeling inwoners (19 jaar en ouder) naar onder-, over- en gezond gewicht. Den Haag 2016.
DH_8.1_Gewicht_F1.png

Percentage inwoners van Den Haag met overgewicht blijft nagenoeg gelijk

Zowel bij 19- tot en met 64-jarigen als bij 65-plussers blijft het percentage inwoners dat (ernstig) overgewicht heeft vrijwel gelijk sinds 2008 (tabel 1).4

Tabel 1. Percentage inwoners dat (ernstig) overgewicht heeft, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Den Haag, 2008-2016.
DH_8.1_Gewicht_T1.png

Het percentage inwoners van Den Haag met overgewicht is hoger dan in de G4-steden (tabel 2).4

Tabel 2. Percentage inwoners dat (ernstig) overgewicht heeft. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_8.1_Gewicht_T2.png
 • G4

 

Met name inwoners met een lage sociaaleconomische status hebben overgewicht

Verhoudingsgewijs veel inwoners met een laag opleidingsniveau (64%) en inwoners met een inkomen van maximaal 16.100 euro (54%) hebben overgewicht (tabel 3).4 Hetzelfde geldt voor inwoners die moeite hebben met rondkomen (59%).

Daarnaast valt op dat relatief veel mannen overgewicht hebben. Bij inwoners van 19- tot en met 34 jaar en van 85 jaar en ouder is het percentage met overgewicht verhoudingsgewijs laag. In de leeftijdsgroepen van 35 tot en met 84 jaar is het percentage inwoners met overgewicht relatief hoog.

Bij inwoners met een Turkse of Marokkaanse afkomst heeft ongeveer twee op de drie overgewicht, terwijl dit bij inwoners met een autochtone en overig westerse afkomst minder dan de helft is.

Relatief weinig inwoners uit de stadsdelen Segbroek en Scheveningen hebben overgewicht. Escamp en Laak hebben de hoogste percentages inwoners met overgewicht. Het percentage inwoners met overgewicht ligt hoger in wijken met achterstand dan in wijken zonder achterstand.

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat (ernstig) overgewicht heeft, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_8.1_Gewicht_T3.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen
 • Wijk

Kinderen en jongeren (2 tot en met 15 jaar)

Tijdens de consulten met kinderen en jongeren door de Jeugdgezondheidszorg worden de lengte en het gewicht gemeten en geregistreerd. Op basis van deze gegevens is het percentage (leeftijds-gewogen) overgewicht berekend. 6

Percentage overgewicht onder Haagse jeugd stabiel

Het percentage overgewicht (inclusief obesitas) bij de Haagse jeugd van 2 tot en met 15 jaar is over de periode 2012-2019 stabiel: 23,2% in 2012 en 21,3% in 2019 (figuur 1). Ook over de periode 2007-2011 was dit het geval, waar er vóór 2007 nog een toename zichtbaar was van het percentage overgewicht bij de Haagse jeugd 5. Het percentage overgewicht is in 2019 vrijwel gelijk voor jongens en meisjes.

Figuur 1. Leeftijd-gewogen percentages overgewicht, overgewicht geen obesitas, obesitas en morbide obesitas bij de Haagse jeugd van 2t/m 15 jaar. Den Haag 2012-2019.
DH Overgewicht F1

Bij 2- tot 3-jarigen komt overgewicht voor bij één op de negen kinderen

Overgewicht komt het minst vaak voor bij 2- tot 3-jarigen (figuur 2). Echter, zelfs op deze leeftijd komt overgewicht (in 2019) al voor bij 10,8%, dat is ongeveer bij één op de negen kinderen. Overgewicht komt in 2019 het meeste voor bij de 9- tot 10-jarigen, met een percentage van 27,4%, gevolgd door 13- tot 15-jarigen (26,2%), 5- tot 6-jarigen (15,4%) en 2- tot 3-jarigen (10,8%).

Figuur 2. Percentages overgewicht bij de Haagse jeugd van 2 t/m 15 jaar naar leeftijdsgroep. Den Haag 2012-2019.
DH Overgewicht F2

Ruim 37% van de jongens en vier op de tien meisjes van Hindoestaanse afkomst hebben overgewicht (inclusief obesitas)

Het percentage overgewicht is in 2019 het hoogst bij jeugd van Hindoestaanse (38,5%) en Turkse (35,8%) afkomst, gevolgd door jeugd van Marokkaanse (29,8%) en overig niet-westerse afkomst (24,1%) (figuur 3). Kinderen en jongeren van Nederlandse en overig westerse afkomst hebben de laagste percentage overgewicht, respectievelijk 11,3% en 18,2%. In 2019 hebben ruim een derde (36,5%) en ruim vier op de tien (40,7%) meisjes van Hindoestaanse afkomst overgewicht (incl. obesitas).

Figuur 3. Leeftijd-gewogen percentages overgewicht bij de Haagse jeugd van 2 t/m 15 jaar naar afkomst. Den Haag 2012-2019.
DH Overgewicht F3

Percentage overgewicht het hoogst in wijken met hoogste wijkachterstand

Over het algemeen zijn de percentages overgewicht het hoogst in de wijken met de meeste achterstand* en het laagst in de wijken met de minste achterstand (figuur 4). Er zijn grote (sociaaleconomische) verschillen in percentages overgewicht naar wijk. Zo telde bijvoorbeeld Benoordenhout, een wijk met een lage achterstandsscore, het laagste percentage overgewicht (7,2%) en Transvaalkwartier, een wijk met hoge achterstandsscore, het hoogste percentage overgewicht (bijna 35%). 6

Figuur 4. Leeftijd-gewogen percentages overgewicht bij de Haagse jeugd van 2 t/m 15 jaar naar wijkachterstand. Den Haag 2012-2019.
DH Overgewicht F4

 

 1. Overgewicht en obesitas. publicatie nr 2003/07. Den Haag: Gezondheidsraad; 2003.
 2. In 't Panhuis-Plasmans M, Luijben AHP, Hoogenveen RT Zorgkosten van ongezond gedrag. Kosten van ziekten notities 2012-2.Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2012.
 3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Overgewicht; cijfers en context [Online] (bezocht op 21 aug 2017); Beschikbaar op URL:
  https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/gezondheidsgevolgen
 4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
 5. Keetman M., Van der Meer I, de Wilde J. Percentage overgewicht Haagse jeugd 2007-2015. Epidemiologisch bulletin 2016, 51(4).
 6. Meijerman A., Van der Meer, I. Percentage overgewicht Haagse jeugd 2012-2019. Epidemiologisch bulletin 2020, 55(4).
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties