Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft in hoeverre inwoners van Den Haag bewegen en sporten. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder), het Inwonersonderzoek Den Haag 2018 (16 tot en met 70 jaar) en de Jongerenenpeiling 2019.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Zes op de tien inwoners van Den Haag voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Zes op de tien inwoners van Den Haag (van 19 jaar en ouder) bewegen voldoende, uitgaande van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).4 Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête 2016. Onder 65-plussers is er een stijging tussen 2008 en 2016 van het percentage dat voldoet aan de NNGB.

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB. Den Haag 2008-2016.
DH_8.1_Beweging_T1.png

Relatief minder inwoners van Den Haag voldoen aan de Combinorm dan in Nederland

Het percentage inwoners van Den Haag dat aan de NNGB voldoet, is vergelijkbaar met de G4-steden, maar is lager dan Haaglanden en Nederland.4

In totaal voldoet 21% van de inwoners van Den Haag aan de Fitnorm. Dit is lager dan in Haaglanden en Nederland. Ook het percentage inwoners dat aan de Combinorm voldoet is in Den Haag lager dan in Haaglanden en Nederland (tabel 2).

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB, Fitnorm en Combinorm. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_8.1_Beweging_T2.png
 • G4

De helft van de inwoners van Den Haag sport minimaal één keer per week

Naast het voldoen aan de verschillende normen is in de Gezondheidsenquête 2016 ook gevraagd naar sporten. In Den Haag sport 50% van de inwoners van 19 jaar en ouder minimaal 1 keer per week. Dit percentage is lager dan in de G4-steden (tabel 3).4

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat minimaal 1 keer per week sport. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_8.1_Beweging_T3.png
 • G4

Verhoudingsgewijs minder inwoners met een lage sociaaleconomische status bewegen voldoende

Zowel bij inwoners uit Den Haag met een lager opleidingsniveau als met een lager inkomen voldoet een kleiner percentage aan de NNGB in vergelijking met inwoners met een hogere sociaaleconomische status (tabel 4).4 Hetzelfde geldt voor inwoners die inwoners moeite hebben met financieel rondkomen ten opzichte van degenen die dat niet hebben.

Ook bij inwoners met een niet-westerse afkomst is het percentage dat voldoende beweegt lager

Op het gebied van bewegen bestaan verschillen tussen inwoners naar etnische afkomst en leeftijd. Zo bewegen inwoners van Den Haag van een autochtone of overig westerse afkomst meer dan inwoners van niet-westerse afkomst. Bij de uitsplitsing naar leeftijd is te zien dat 50- tot en met 74-jarigen relatief vaak aan de NNGB voldoen. Bij inwoners van de jongste leeftijdsgroepen (19 tot en met 49 jaar) en de oudste leeftijdsgroep (85 jaar en ouder) beweegt een kleiner percentage voldoende.

Uitsplitsing naar stadsdelen laat ten slotte zien dat meer inwoners van de stadsdelen Segbroek (73%) en Scheveningen (70%) voldoen aan de NNGB. In Escamp (53%) en Centrum (55%) voldoen juist minder inwoners aan de NNGB. Het percentage dat voldoet aan de NNGB ligt hoger in de wijken zonder achterstand dan in de wijken met achterstand.

Tabel 4. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_8.1_Beweging_T4.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen
 • Wijk

Bijna twee op de drie inwoners van Den Haag kunnen als sporter worden aangemerkt

In het Inwonersonderzoek (Stadsenquête) Den Haag 20185 is aan de inwoners van 16 tot en met 70 jaar gevraagd naar hun sportgedrag. Het gaat dan om activiteiten volgens omschrijving uit de sportwereld zoals bijvoorbeeld voetbal, badminton, fitness, toerfietsen en schaken, maar niet tuinieren, puzzelen of fietsen naar de bakker. Iemand is sporter als hij/zij in het afgelopen jaar 12 keer of meer heeft gesport.
Van de 16- tot en met 70-jarige inwoners kan 63% worden aangemerkt als sporter. Onder lager opgeleiden zijn minder sporters te vinden (44%) en onder hoger opgeleiden meer (78%). Verder sporten er meer inwoners van de stadsdelen Haagse Hout, Loosduinen en Scheveningen en minder inwoners van Laak (figuur 1).

Figuur 1 Percentage inwoners (16 tot en met 70 jaar) dat minimaal 12 keer per jaar sport, naar opleiding, huishouding, leeftijd en stadsdeel. Den Haag, 2018.
DH_Lichaamsbeweging_F1-2019.jpg

Bijna de helft van alle inwoners sport minimaal 60 keer per jaar (gemiddeld 5 keer per maand), een op de vijf inwoners sport intensief (tabel 5).

Tabel 5 Percentage inwoners (16 tot en met 70 jaar) naar aantal keren sporten per jaar. Den Haag, 2018.
DH_Lichaamsbeweging_T5-2019.jpg

De top-drie van meest beoefende sporten bestaat uit fitness (individueel binnen, 28%), hardlopen (22%) en wandelen (14%).
Bijna twee op de drie sporters (61%) is lid van een sportvereniging of is bij een sportschool. De meeste mensen zijn lid van een sportschool (fitness binnen en buiten), yogaschool of voetbalclub.

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Eén op de zes jongeren (3 vmbo-leerlingen) beweegt dagelijks minstens een uur

Van de Haagse jongeren (3 vmbo) geeft 16% aan dagelijks minimaal een uur te bewegen; 84% beweegt  niet dagelijks of beweegt wel dagelijks, maar dan niet altijd minstens een uur.1 Deze percentages komen overeen met die in regio Haaglanden (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat dagelijks minimaal een uur beweegt. Den Haag, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Lichaamsbeweging_T1.jpg

Twee op de tien jongens (21%) en één op de tien meisjes (11%) beweegt dagelijks minimaal een uur. 16% van de jongeren op het vmbo-tl en 17% van jongeren op vmbo overig bewegen dagelijks minimaal een uur. Van de jongeren in wijken met achterstand beweegt 12% minimaal een uur per dag, in wijken zonder achterstand is dit 19% (Figuur 1). Het percentage Haagse jongeren (3 vmbo) dat dagelijks minimaal één uur beweegt is in tabel 2 uitgesplitst naar etnische afkomst.

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dagelijks minimaal een uur beweegt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Lichaamsbeweging_F1.jpg
 • Wijk
Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat wel/niet dagelijks minimaal een uur beweegt, naar etnische afkomst. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Lichaamsbeweging_T2.jpg
 • Etnische afkomst

HAVO/VWO

Eén op de vijf jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) beweegt dagelijks minstens een uur

Van de Haagse jongeren (4 havo/vwo) geeft 21% aan dagelijks minimaal een uur te bewegen; acht op de tien Haagse jongeren bewegen minder vaak of bewegen wel dagelijks, maar niet altijd minstens een uur.4  In regio Haaglanden zijn deze percentages respectievelijk 18% en 82% (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat dagelijks minimaal een uur beweegt. Den Haag, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Lichaamsbeweging_T3.jpg

Van de jongens beweegt 23% dagelijks minimaal een uur. Bij meisjes is dit 18%. Eén op de vijf jongeren (20%) op de havo en 22% van de jongeren op het vwo bewegen dagelijks minimaal een uur. Onder Haagse jongeren uit wijken met achterstand beweegt 20% minimaal één uur per dag; in wijken zonder achterstand is dit 21% (figuur 2). Het percentage Haagse jongeren (4 havo/vwo) dat dagelijks minimaal één uur beweegt is in tabel 4 uitgesplitst naar etnische afkomst.

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat dagelijks minimaal een uur beweegt, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Lichaamsbeweging_F2.jpg
 • Wijk
Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat dagelijks minimaal een uur beweegt, naar etnische afkomst. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Lichaamsbeweging_T4.jpg
 • Etnische afkomst

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Bewegen. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: http://www.hartstichting.nl/gezond-leven/bewegen. Verkregen op 3 augustus 2017
 2. Wendel-Vos GCW, Ooijendijk WTM, Baal van PHM, Storm I, Vijgen SMC, Jans M, et al. Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht. Onderbouwing Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Bilthoven: RIVM; 2005.
 3. De Gezondheidsraad. Beweegrichtlijnen 2017. publicatienr. 2017/08. De Gezondheidsraad: Delft; 2017. [Online]. (bezocht op 20 sept 2017); https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017.
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Bewegen. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: http://www.hartstichting.nl/gezond-leven/bewegen. Verkregen op 3 augustus 2017
 2. Wendel-Vos GCW, Ooijendijk WTM, Baal van PHM, Storm I, Vijgen SMC, Jans M, et al. Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht. Onderbouwing Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Bilthoven: RIVM; 2005.
 3. De Gezondheidsraad. Beweegrichtlijnen 2017. publicatienr. 2017/08. De Gezondheidsraad: Delft; 2017. [Online]. (bezocht op 20 sept 2017); https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017
 4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
 5. Gemeente Den Haag. Inwonersonderzoek 2018. Den Haag (nog niet gepubliceerd).
 6. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties