Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft in hoeverre inwoners van Den Haag bewegen en sporten. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder), het Inwonersonderzoek Den Haag 2018 (16 tot en met 70 jaar) en de Jongerenenquête 2015 (12 tot en met 18 jaar).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Zes op de tien inwoners van Den Haag voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Zes op de tien inwoners van Den Haag (van 19 jaar en ouder) bewegen voldoende, uitgaande van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).4 Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête 2016. Onder 65-plussers is er een stijging tussen 2008 en 2016 van het percentage dat voldoet aan de NNGB.

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB. Den Haag 2008-2016.
DH_8.1_Beweging_T1.png

Relatief minder inwoners van Den Haag voldoen aan de Combinorm dan in Nederland

Het percentage inwoners van Den Haag dat aan de NNGB voldoet, is vergelijkbaar met de G4-steden, maar is lager dan Haaglanden en Nederland.4

In totaal voldoet 21% van de inwoners van Den Haag aan de Fitnorm. Dit is lager dan in Haaglanden en Nederland. Ook het percentage inwoners dat aan de Combinorm voldoet is in Den Haag lager dan in Haaglanden en Nederland (tabel 2).

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB, Fitnorm en Combinorm. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_8.1_Beweging_T2.png
 • G4

De helft van de inwoners van Den Haag sport minimaal één keer per week

Naast het voldoen aan de verschillende normen is in de Gezondheidsenquête 2016 ook gevraagd naar sporten. In Den Haag sport 50% van de inwoners van 19 jaar en ouder minimaal 1 keer per week. Dit percentage is lager dan in de G4-steden (tabel 3).4

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat minimaal 1 keer per week sport. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_8.1_Beweging_T3.png
 • G4

Verhoudingsgewijs minder inwoners met een lage sociaaleconomische status bewegen voldoende

Zowel bij inwoners uit Den Haag met een lager opleidingsniveau als met een lager inkomen voldoet een kleiner percentage aan de NNGB in vergelijking met inwoners met een hogere sociaaleconomische status (tabel 4).4 Hetzelfde geldt voor inwoners die inwoners moeite hebben met financieel rondkomen ten opzichte van degenen die dat niet hebben.

Ook bij inwoners met een niet-westerse afkomst is het percentage dat voldoende beweegt lager

Op het gebied van bewegen bestaan verschillen tussen inwoners naar etnische afkomst en leeftijd. Zo bewegen inwoners van Den Haag van een autochtone of overig westerse afkomst meer dan inwoners van niet-westerse afkomst. Bij de uitsplitsing naar leeftijd is te zien dat 50- tot en met 74-jarigen relatief vaak aan de NNGB voldoen. Bij inwoners van de jongste leeftijdsgroepen (19 tot en met 49 jaar) en de oudste leeftijdsgroep (85 jaar en ouder) beweegt een kleiner percentage voldoende.

Uitsplitsing naar stadsdelen laat ten slotte zien dat meer inwoners van de stadsdelen Segbroek (73%) en Scheveningen (70%) voldoen aan de NNGB. In Escamp (53%) en Centrum (55%) voldoen juist minder inwoners aan de NNGB. Het percentage dat voldoet aan de NNGB ligt hoger in de wijken zonder achterstand dan in de wijken met achterstand.

Tabel 4. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_8.1_Beweging_T4.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen
 • Wijk

Bijna twee op de drie inwoners van Den Haag kunnen als sporter worden aangemerkt

In het Inwonersonderzoek (Stadsenquête) Den Haag 20185 is aan de inwoners van 16 tot en met 70 jaar gevraagd naar hun sportgedrag. Het gaat dan om activiteiten volgens omschrijving uit de sportwereld zoals bijvoorbeeld voetbal, badminton, fitness, toerfietsen en schaken, maar niet tuinieren, puzzelen of fietsen naar de bakker. Iemand is sporter als hij/zij in het afgelopen jaar 12 keer of meer heeft gesport.

Van de 16- tot en met 70-jarige inwoners kan 63% worden aangemerkt als sporter. Onder lager opgeleiden zijn minder sporters te vinden (44%) en onder hoger opgeleiden meer (78%). Verder sporten er meer inwoners van de stadsdelen Haagse Hout, Loosduinen en Scheveningen en minder inwoners van Laak (figuur 1).

Figuur 1. Percentage inwoners (16 tot en met 70 jaar) dat minimaal 12 keer per jaar sport, naar opleiding, huishouding, leeftijd en stadsdeel. Den Haag, 2018
DH_8.1_Lichaamsbeweging_F1

Bijna de helft van alle inwoners sport minimaal 60 keer per jaar (gemiddeld 5 keer per maand), een op de vijf inwoners sport intensief (tabel 5).

Tabel 5 Percentage inwoners (16 tot en met 70 jaar) naar aantal keren sporten per jaar. Den Haag, 2018.
DH_8.1_Lichaamsbeweging_T5

De top 3 van meest beoefende sporten bestaat uit fitness (individueel binnen, 28%), hardlopen (22%) en wandelen (14%). Bijna twee op de drie sporters (61%) is lid van een sportvereniging of is bij een sportschool. De meeste mensen zijn lid van een sportschool (fitness binnen en buiten), yogaschool of voetbalclub.

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

13% van de jongeren voldoet aan de NNGB

Uit de Jongerenenquête 2015 blijkt dat bijna negen op de tien jongeren in Den Haag niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.6 Dit is evenveel als in Haaglanden. Voor kinderen en jongeren is de NNGB elke dag minimaal een uur bewegen. In deze jongerenenquête is ook voor 18-jarigen uitgegaan van een uur per dag (in tegenstelling tot een half uur). Het percentage meisjes dat niet aan de NNGB voldoet is hoger dan bij jongens (tabel 6).

Tabel 6. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat niet voldoet aan de NNGB, naar achtergrondkenmerken. Den Haag en Haaglanden, 2015.
DH_8.1_Beweging_T5.png
 • Etnische afkomst
 • Wijk
 1. Bewegen. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op www.hartstichting.nl/gezond-leven/bewegen
 2. Wendel-Vos GCW, Ooijendijk WTM, Baal van PHM, Storm I, Vijgen SMC, Jans M, et al. Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht. Onderbouwing Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Bilthoven: RIVM; 2005.
 3. De Gezondheidsraad. Beweegrichtlijnen 2017. publicatienr. 2017/08. Den Haag; D2017. [Online]. (bezocht op 20 sept 2017); ); https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017
 4. Gezondheidsenquête 2016
 5. Gemeente Den Haag. Inwonersonderzoek 2018. Den Haag. De publicatie is op te vragen bij Anita van der Velden:anita.vandervelden@denhaag.nl 
 6. Jongerenenquête 2015

 

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties