Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft de leefbaarheid van de gemeente Den Haag en de gevoelens van veiligheid die inwoners ervaren. Deze informatie komt uit de Leefbarometer en de Veiligheidsmonitor. De Leefbarometer geeft informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken, waarbij leefbaarheid is gedefinieerd als: 'de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld’. Om de leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van 100 indicatoren, onderverdeeld in 5 dimensies (woningen, bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving). De Leefbarometer wordt sinds 2012 tweejaarlijks geactualiseerd.3,4 De Veiligheidsmonitor is een terugkerend bevolkingsonderzoek waarbij door middel van een vragenlijst informatie wordt verzameld over veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.5

Inwoners (alle leeftijden)

Den Haag scoort ruim voldoende op het gebied van leefbaarheid

In de Leefbarometer krijgen alle gemeenten een score voor hun totale leefbaarheid, variërend van ‘zeer onvoldoende’ (score 1) tot ‘uitstekend’ (score 9).3 Den Haag krijgt in 2016 een ruim voldoende voor de totale leefbaarheid (tabel 1). Dit is hoger dan in 2002, 2012 en 2014 en vergelijkbaar met 2008. Ook de G4-gemeenten en Nederland krijgen in 2016 een ruim voldoende voor de totale leefbaarheid. Voor de G4-gemeenten is dit een iets hogere score ten opzichte van voorgaande jaren. De score in Nederland is sinds 2002 stabiel.4

Tabel 1. Score voor totale leefbaarheid in de Leefbaarometer, naar onderzoeksjaar. Den Haag, G4 en Nederland, 2002-2016.
DH_9.3_Leefbaarheid_T1.png
  • G4

De meerderheid van de wijken zonder achterstand scoren in 2016 ten minste een voldoende op leefbaarheid.3 Twee wijken zonder achterstand scoren zwak op leefbaarheid, namelijk Rustenburg/Oostbroek en Binckhorst. De meerderheid van de wijken met achterstand krijgen in 2016 een score van zwak tot ruim onvoldoende. Alleen de achterstandswijken Regentessekwartier en Stationsbuurt scoren respectievelijk een ruim voldoende en een voldoende op leefbaarheid.

Jongeren, volwassenen en ouderen (15 jaar en ouder)

Inwoners van Den Haag geven rapportcijfer 7,1 voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat inwoners van 15 jaar en ouder uit Den Haag in 2016 gemiddeld een 7,1 geven voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt, gemeten op een schaal van 1 tot en met 10.5 Dit is gelijk aan het oordeel in 2015 en iets hoger dan in de jaren daarvoor. In Nederland geven inwoners in 2016 een 7,5 voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt (tabel 2).

Tabel 2. Oordeel van inwoners (15 jaar en ouder) over de leefbaarheid van de eigen woonbuurt (in rapportcijfers), naar onderzoeksjaar. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2012-2016.
DH_9.3_Leefbaarheid_T2.png
  • G4

Vier op de tien inwoners van Den Haag voelen zich wel eens onveilig

Uit de Veiligheidsmonitor komt naar voren dat 41% van de inwoners (15 jaar en ouder) van Den Haag zich wel eens onveilig voelt. Van hen voelt 4% zich vaak onveilig (tabel 3).5 Deze percentages zijn lager dan in 2012. Ook in Haaglanden en Nederland nemen de percentages inwoners die zich wel eens en vaak onveilig voelen af ten opzichte van 2012. In de G4-steden neemt het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt ook af, maar het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt wijkt niet significant af ten opzichte van 2012.

Tabel 3. Percentage inwoners (15 jaar en ouder) dat zich wel eens/vaak onveilig voelt, naar onderzoeksjaar. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2012 en 2016.
DH_9.3_Leefbaarheid_T3.png
  • G4

Een kwart van de inwoners voelt zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt

In de eigen woonbuurt heeft 24% van de inwoners (15 jaar en ouder) wel eens te maken met onveiligheidsgevoelens. Van hen voelt 3% zich hier vaak onveilig (tabel 4).5 De percentages inwoners die zich wel eens of vaak onveilig voelen nemen af ten opzichte van 2012. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in de G4-steden, Haaglanden en Nederland.

Tabel 4. Percentage inwoners (15 jaar en ouder) dat zich wel eens/vaak onveilig voelt in de eigen woonbuurt, naar onderzoeksjaar. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2012 en 2016.
DH_9.3_Leefbaarheid_T4.png
  • G4

Bijna een kwart van de inwoners is in 2016 het slachtoffer van een delict

In 2016 is 23% van de inwoners van Den Haag het slachtoffer van een delict, zoals diefstal, geweld of vernieling. Dit is minder dan in 2012, toen 27% het slachtoffer van een delict was.5 Ook in de G4, Haaglanden en Nederland neemt het percentage inwoners dat slachtoffer is van een delict af (tabel 5).

Tabel 5. Percentage slachtoffers van een delict (exclusief cybercrime), naar onderzoeksjaar. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2012 en 2016.
DH_9.3_Leefbaarheid_T5.png
  • G4
  1. RIGO Research en Advies BV, i.o.v. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Leefbaarheid van wijken. Amsterdam, 2004.
  2. López MJJ, Veenstra C, Van der Eijk E, Seuren E. Een veilige wijk, een veilig gevoel? Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners van PKVW gecertificeerde nieuwbouwwijken. Den Haag: RCM-advies en Experian Nederland, 2010.
  3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). [Online]. (bezocht op 15 dec 2017); Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/tabel.php.
  4. Leidelmeijer K, Marlet G, van Woerkens C. Verbetering en verschillen. Een analyse van de leefbaarheid in Nederland op basis van de Leefbaarometer 2016. RIGO Research en Advies en Atlas voor gemeenten, 2017. Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/page/Publicaties.
  5. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), data bewerkt door I&O Research. Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties