Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft de leefbaarheid van Den Haag en de gevoelens van veiligheid die inwoners ervaren. De informatie komt uit de leefbaarometer, de veiligheidsmonitor (alle leeftijden) en de Jongerenpeiling 2019. De Leefbaarometer geeft informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken, waarbij leefbaarheid is gedefinieerd als: 'de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld’. Om de leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van 100 indicatoren, onderverdeeld in 5 dimensies (woningen, bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving). De Leefbaarometer wordt sinds 2012 tweejaarlijks geactualiseerd.3,4 De Veiligheidsmonitor is een terugkerend bevolkingsonderzoek waarbij door middel van een vragenlijst informatie wordt verzameld over veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De verzamelde informatie is gebaseerd op een steekproef. De gepresenteerde cijfers zijn schattingen van het werkelijke percentage.5

Inwoners (alle leeftijden)

Den Haag scoort ruim voldoende op het gebied van leefbaarheid

In de Leefbaarometer krijgen alle gemeenten een score voor hun totale leefbaarheid, variërend van ‘zeer onvoldoende’ (score 1) tot ‘uitstekend’ (score 9).3 Den Haag krijgt in 2016 een score ‘ruim voldoende’ voor de totale leefbaarheid (tabel 1). Dit is hoger dan in 2008, 2012 en 2014 maar vergelijkbaar met 2016. Nederland krijgt sinds 2002 een score ‘ruim voldoende’ voor de totale leefbaarheid.4

Tabel 1. Score voor totale leefbaarheid in de Leefbaarometer, naar onderzoekjaar. Den Haag en Nederland, 2008-2018.
DH_9.3 Leefbaarheidenveiligheid_T1.png
 • G4

De meerderheid van de wijken zonder achterstand scoren in 2018 ten minste een voldoende op leefbaarheid.3 Eén wijk zonder achterstand scoort ‘zwak’ op leefbaarheid, namelijk Rustenburg/Oostbroek. De meerderheid van de wijken met achterstand krijgen in 2016 een score van ‘zwak’ tot ‘ruim onvoldoende’. Alleen de achterstandswijken Regentessekwartier en Stationsbuurt scoren respectievelijk een score ‘ruim voldoende’ en een ‘voldoende’ op leefbaarheid.

Jongeren, volwassenen en ouderen (15 jaar en ouder)

Inwoners van Den Haag geven rapportcijfer 7,2 voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat inwoners van 15 jaar en ouder uit Den Haag in 2019 gemiddeld een 7,2 geven voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt, gemeten op een schaal van 1 tot en met 10.5 Dit is vergelijkbaar met het oordeel in voorgaande jaren. In Nederland geven inwoners in 2017 een 7,6 voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt (tabel 2).

Tabel 2. Oordeel van inwoners (15 jaar en ouder) over de leefbaarheid van de eigen woonbuurt (in rapportcijfers), naar onderzoekjaar. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2013-2019.
DH Leefbaarheid T2

Vier op de tien inwoners van Den Haag voelen zich wel eens onveilig

Uit de Veiligheidsmonitor komt naar voren dat 40% van de inwoners (15 jaar en ouder) van Den Haag zich wel eens onveilig voelt. Van hen voelt 3% zich vaak onveilig (tabel 3).5 Onveiligheidsbeleving bevat onveiligheidsgevoelens van de burger, beoordeling van criminaliteit en veiligheid en inschatting van kans om slachtoffer te worden van criminaliteit. Deze percentages zijn lager dan in 2012 en vergelijkbaar met 2017. Ook in geheel Haaglanden en Nederland nemen de percentages inwoners die zich wel eens en vaak onveilig voelen af ten opzichte van 2012. In de G4-steden neemt het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt ook af ten opzichte van 2012.

Tabel 3. Percentage inwoners (15 jaar en ouder) dat zich wel eens/vaak onveilig voelt, naar onderzoekjaar. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2012, 2017 en 2019.
DH Leefbaarheid T3

Een kwart van de inwoners voelt zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt

In de eigen woonbuurt heeft 23% van de inwoners (15 jaar en ouder) wel eens te maken met onveiligheidsgevoelens. Van hen voelt 4% zich hier vaak onveilig (tabel 4).5 Het percentage inwoners dat zich wel eens of vaak onveilig voelt neemt af ten opzichte van 2012. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in de G4-steden, Haaglanden en Nederland.

Tabel 4. Percentage inwoners (15 jaar en ouder) dat zich wel eens/vaak onveilig voelt in de eigen woonbuurt, naar onderzoekjaar. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2012, 2017 en 2019.
DH Leefbaarheid T4

Twee op de tien inwoners zijn het slachtoffer van een delict

In 2019 is 19% van de inwoners van Den Haag het slachtoffer van een delict, zoals diefstal, geweld of vernieling.5 Het betreft persoonlijk slachtofferschap dat burgers en als privépersoon hebben meegemaakt (excl. cybercrime). Dit is een afname ten opzichte van 2012. Ook in geheel Haaglanden, G4 en in Nederland neemt het percentage inwoners dat slachtoffer is van een delict af ten opzichte van 2012 (tabel 5).

Tabel 5. Percentage slachtoffers van een delict (exclusief cybercrime), naar onderzoekjaar. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2012, 2017 en 2019.
DH Leefbaarheid T5

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Drie op de tien jongeren (3 vmbo-leerlingen) voelen zich wel eens onveilig

Van de Haagse jongeren (3 vmbo) geeft 30% aan zich wel eens onveilig te voelen, bijvoorbeeld op straat, in het openbaar vervoer, tijdens het uitgaan of thuis.7 Dit percentage is gelijk aan dat in regio Haaglanden (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt. Den Haag, Zuid-Holland West en regio Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Veiligheid_T1.jpg

Twee op de tien jongens (22%) en vier op de tien meisjes (41%) voelen zich wel eens onveilig. Bijna één derde van de jongeren op het vmbo-tl (31%) en 30% van de jongeren op het vmbo-overig voelt zich wel eens onveilig. Van de jongeren uit wijken met achterstand geeft 28% aan zich wel eens onveilig te voelen, in wijken zonder achterstand is dit 32% (Figuur 1). Het percentage Haagse jongeren (3 vmbo) dat zich wel eens onveilig voelt is in Tabel 2 uitgesplitst naar etnische afkomst. Van jongeren van Nederlandse afkomst voelt 35% zich wel eens onveilig. In Den Haag is, onder jongeren van niet-westerse afkomst, het percentage jongeren dat zich wel eens onveilig voelt het hoogst onder jongeren van Antilliaanse afkomst (43%) en het laagst onder jongeren van Marokkaanse afkomst (20%).  

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Veiligheid_F1.jpg
 • Wijk
Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar etnische afkomst. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Veiligheid_T2.jpg
 • Etnische afkomst

Eén op de negen jongeren (3 vmbo) voelt zich wel eens onveilig op straat buiten de eigen buurt en in het openbaar vervoer

Van de Haagse jongeren (3 vmbo) geeft 11% aan zich wel eens onveilig te voelen op straat buiten de eigen woonbuurt. Ook in de trein, tram, bus en/of metro voelt één op de negen jongeren zich wel eens onveilig (Tabel 3). Thuis en bij sportaccommodaties voelen jongeren zich het minst vaak onveilig (respectievelijk 1% en 2%).

Tabel 3. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar locatie. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Veiligheid_T3.jpg

HAVO/VWO

Bijna vier op de tien jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) voelen zich wel eens onveilig

Van de Haagse jongeren (4 havo/vwo)  geeft 38% aan zich wel eens onveilig te voelen, bijvoorbeeld op straat, in het openbaar vervoer, tijdens het uitgaan of thuis.7 In regio Haaglanden is dit percentage 36% (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt. Den Haag, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Veiligheid_T4.jpg

Ruim twee op de tien jongens (22%) en vijf op de tien meisjes (53%) voelen zich wel eens onveilig. Ruim een derde van de jongeren op de havo (37%) en van het vwo (38%) voelen zich wel eens onveilig. Van de jongeren uit wijken met achterstand geeft 34% aan zich wel eens onveilig te voelen, in wijken zonder achterstand is dit 38% (Figuur 2). Het percentage Haagse jongeren (4 havo/vwo) dat zich wel eens onveilig voelt, is in tabel 5uitgesplitst naar etnische afkomst. Van jongeren van Nederlandse afkomst voelt 39% zich wel eens onveilig, dit percentage is gelijk aan dat onder Haagse jongeren van Surinaamse afkomst. Het percentage jogneren dat aangeeft zich wel eens onveilig te voelen is het laagst onder jongeren van Marokkaanse afkomst.

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Veiligheid_F2.jpg
 • Wijk
Tabel 5. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt, naar etnische afkomst. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Veiligheid_T5.jpg
 • Etnische afkomst

Bijna één op de vijf jongeren (4 havo/vwo) voelt zich wel eens onveilig op straat buiten de eigen buurt

Van de Haagse jongeren (4 havo/vwo) geeft 18% aan zich wel eens onveilig te voelen op straat buiten de eigen woonbuurt. In de trein, tram, bus en/of metro voelt 13% zich wel eens onveilig en 12% voelt zich wel eens onveilig op het station. Thuis, bij sportaccommodaties en op school voelen jongeren zich het minst vaak onveilig (alle genoemd door 1% van de jongeren) (Tabel 6).

Tabel 6. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat zich wel eens onveilig voelt. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Veiligheid_T6.jpg

Referenties Inwoners (alle leeftijden)

 1. RIGO Research en Advies BV, i.o.v. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Leefbaarheid van wijken. Amsterdam, 2004.
 2. López MJJ, Veenstra C, Van der Eijk E, Seuren E. Een veilige wijk, een veilig gevoel? Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners van PKVW gecertificeerde nieuwbouwwijken. Den Haag: RCM-advies en Experian Nederland, 2010.
 3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Leefbaarometer [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/tabel.php.
 4. Leidelmeijer K, Marlet G, van Woerkens C. Verbetering en verschillen. Een analyse van de leefbaarheid in Nederland op basis van de Leefbaarometer 2016. RIGO Research en Advies en Atlas voor gemeenten, 2017. Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/page/Publicaties.
 5. Centraal Bureau voor de Statistiek [Online]. (bezocht op 8 augustus 2019); beschikbaar op URL https://www.statline.nl

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. RIGO Research en Advies BV, i.o.v. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Leefbaarheid van wijken. Amsterdam, 2004.
 2. López MJJ, Veenstra C, Van der Eijk E, Seuren E. Een veilige wijk, een veilig gevoel? Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners van PKVW gecertificeerde nieuwbouwwijken. Den Haag: RCM-advies en Experian Nederland, 2010.
 3. Frans Knol, Cora Maas-de Waal, Theo Roes en Joep de Hart. Zekere banden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2002. URL: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2002/Zekere_banden
 4. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/tabel.php.
 5. Leidelmeijer K, Marlet G, van Woerkens C. Verbetering en verschillen. Een analyse van de leefbaarheid in Nederland op basis van de Leefbaarometer 2016. RIGO Research en Advies en Atlas voor gemeenten, 2017. Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/page/Publicaties.
 6. Centraal Bureau voor de Statistiek [Online]. (bezocht op 8 augustus 2019); beschikbaar op URL https://www.statline.nl
 7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties