Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

In het onderstaande wordt een beschrijving gegeven van het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen in Den Haag. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die gemeenten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2018.

Alle leeftijden

Ruim zesendertigduizend inwoners in Den Haag maken gebruik van een maatwerkvoorziening.

Uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2018 blijkt dat 36.830 inwoners van Den Haag in 2018 gebruik maken van één of meerdere maatwerkvoorzieningen (tabel 1).5 In totaal maken in Den Haag 69 per 1.000 inwoners gebruik van minstens één maatwerkvoorziening. Dit aantal is iets lager dan het aantal in 2016. In Nederland maken 64 per 1.000 inwoners gebruik van minstens één maatwerkvoorziening in 2018. Dit is een iets hoger aantal dan het aantal in 2016.

De meest verstrekte voorzieningen in Den Haag betreffen hulpmiddelen en diensten, zoals rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en financiële tegemoetkoming. In totaal maken 47 per 1.000 inwoners van Den Haag gebruik van één van deze voorzieningen. In Nederland is dit 43 per 1.000 inwoners.

Tabel 1: Aantal inwoners dat gebruikt maakt van een WMO-maatwerkvoorziening, naar type voorziening. Den Haag en Nederland, 2016-2018.
DH WMO T1

In Den Haag maken 28 per 1.000 inwoners gebruik van één Wmo-maatwerkvoorziening, bij de rest (37 per 1.000 inwoners) gaat het om meerdere voorzieningen (tabel 2).6

Tabel 2: Aantal inwoners per 1.000 dat gebruikt maakt van een WMO maatwerkvoorziening, naar aantal voorzieningen per inwoner. Den Haag, 2016- 2018.
DH WMO T2

Ruim een derde van de inwoners van 75 jaar en ouder maakt gebruik van één of meerdere maatwerkvoorzieningen.

Uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein komt naar voren dat bij inwoners jonger dan 30 jaar 13 per 1.000 inwoners gebruik maken van een maatwerkvoorziening (tabel 3).5 Bij 30- tot en met 44-jarigen en 45- tot en met 59-jarigen maken respectievelijk 33 en 63 per 1.000 inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening. Bij inwoners van 60 tot en met 74 jaar is dit aantal hoger (132 per 1.000 inwoners), met name bij hulpmiddelen en diensten (101 per 1.000 inwoners). Bij 75-plussers neemt dit nog verder toe; in totaal maken 385 per 1.000 inwoners van deze leeftijd gebruik van minstens één maatwerkvoorziening. Bij 328 per 1.000 inwoners zijn dit hulpmiddelen en diensten en bij 182 per 1.000 inwoners (ook) ondersteuning thuis.

Tabel 3: Aantal inwoners per 1.000 dat gebruikt maakt van een WMO maatwerkvoorziening, naar leeftijd en type voorziening. Den Haag, 2018.
DH WMO T3

Meer vrouwen dan mannen maken gebruik van maatwerkvoorzieningen.

In Den Haag maken bij vrouwen 84 per 1.000 inwoners gebruik van één of meerdere maatwerkvoorzieningen. Bij mannen is dit 54 per 1.000 inwoners. Bij beide groepen gaat het voornamelijk om hulpmiddelen en diensten (tabel 4).5

Tabel 4: Aantal inwoners per 1.000 dat gebruikt maakt van een WMO maatwerkvoorziening, naar geslacht en type voorziening. Den Haag, 2018.
DH WMO T4

Meer inwoners van autochtone afkomst maken gebruik van een maatwerkvoorziening dan inwoners van overig westerse of niet-westerse afkomst.

In Den Haag maken bij inwoners van autochtone afkomst 80 per 1.000 inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening. Bij inwoners van overig westerse en niet-westerse afkomst is dit respectievelijk 38 en 71 per 1.000 inwoners. Bij alle drie de groepen gaat het voornamelijk om hulpmiddelen en diensten (tabel 5).5

Tabel 5: Aantal inwoners per 1.000 dat gebruikt maakt van een WMO maatwerkvoorziening, naar etnische afkomst en type voorziening. Den Haag, 2018.
DH WMO T5
  1. Wmo 2015: Wat is er veranderd? [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.movisie.nl/artikel/wmo-2015-wat-er-veranderd
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015.
  3. Welke ondersteuning kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo? [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/ondersteuning-gemeente-wmo-2015.
  4. KRL Juristengroep. Wmo en Algemene voorziening en Maatwerkvoorziening. [Online]. (bezocht op 5 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.krl-juristen.nl/onze-vakgebieden/bezwaar-wmo/algemene-voorziening-of-maatwerk/.
  5. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio. [Online]. (bezocht op 1 juni 2020); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
  6. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio. [Online]. (bezocht op 1 juni 2020); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties