Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het percentage inwoners dat mantelzorg ontvangt. In de Gezondheidsenquête 2016 is gevraagd of inwoners van 65 jaar en ouder momenteel mantelzorg (hulp van een bekende uit de omgeving) ontvangen en hoeveel uur per week dit is.a Ook is nagevraagd of de ouderen in het afgelopen jaar mantelzorg ontvingen.

a Hierbij is niet uitgegaan van de criteria in de standaarddefinitie van mantelzorger (minimaal 8 uur in de week of gedurende minimaal 3 maanden zorgen voor iemand anders)

Ouderen (65 jaar en ouder)

Negen procent ontvangt momenteel mantelzorg

Op het moment van het onderzoek ontving 9% van de inwoners van Den Haag mantelzorg (tabel 1).3 Van deze inwoners, ontvangt 40% minstens tien uur per week mantelzorg. Dit is vergelijkbaar met de G4-steden, Haaglanden en Nederland.

Tabel 1. Percentage inwoners (65 jaar en ouder) dat momenteel mantelzorg ontvangt en dat meer dan 10 uur per week mantelzorg ontvangt. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_10.3_Mantelzorg_T1.png
  • G4

Elf procent van de ouderen ontving mantelzorg

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 ontving 11% van de inwoners van 65 jaar en ouder in Den Haag in het afgelopen jaar mantelzorg.3 Dit percentage is vergelijkbaar met Haaglanden en ligt iets lager dan in de G4-steden en Nederland (tabel 2).

Tabel 2. Percentage inwoners (65 jaar en ouder) dat in het afgelopen jaar mantelzorg ontving. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_10.3_Mantelzorg_T2.png
  • G4

In het afgelopen jaar ontvingen verhoudingsgewijs meer vrouwen dan mannen mantelzorg

Het percentage inwoners van Den Haag (van 65 jaar en ouder) dat in het afgelopen jaar mantelzorg ontving neemt toe met de leeftijd.3 Zo ontving 6% van de 65- tot en met 74-jarigen mantelzorg, bij 85-plussers is dat 28% (tabel 3). Ook ontving een hoger percentage vrouwen dan mannen mantelzorg. Bij inwoners van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst ontving een hoger percentage mantelzorg dan bij inwoners van autochtone afkomst. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ook bij inwoners met een lage sociaaleconomische status ontving een hoger percentage mantelzorg

Het ontvangen van mantelzorg hangt samen met de sociaaleconomische status; bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status (lager opleidingsniveau, lager inkomen) en inwoners die moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage het afgelopen jaar mantelzorg ontving dan bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status of inwoners die geen moeite hebben met rondkomen.

In stadsdeel Centrum is het percentage inwoners dat het afgelopen jaar mantelzorg ontving het hoogst, in Leidschenveen-Ypenburg is dit het laagst. In wijken met achterstand ontving een hoger percentage inwoners het afgelopen jaar mantelzorg dan in wijken zonder achterstand.

Tabel 3. Percentage inwoners (65 jaar en ouder) dat in het afgelopen jaar mantelzorg ontving, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_10.3_Mantelzorg_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen
  • Wijk

 

  1. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mantelzorg. [Online]. (bezocht op 27 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2016/45/een-op-zeven-mantelzorgers-vindt-zichzelf-zwaarbelast/mantelzorg.
  2. Klerk M de, Boer A de, Plaisier I, Schyns P, Kooiker S. Informele hulp: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2015.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties