Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft de ontwikkeling van de Haagse bevolking op de korte en lange termijn. Er zijn verschillende bevolkingsprognoses beschikbaar voor Den Haag. Er is een korte termijn prognose, de zogenoemde woningbouwprognose (WBP) tot 2023. Daarnaast zijn er twee varianten van een lange termijn prognose tot 2040 (Agenda Ruimte voor de Stad (ARvdS)-prognose, 2000 en 2500 varianta). Naast de Haagse bevolkingsprognoses zijn er ook provinciale en landelijke prognoses beschikbaar (Provincie Zuid-Holland, PRIMOS en Planbureau voor de Leefomgeving / Centraal Bureau voor de Statistiek [PBL/CBS]) die iets zeggen over de verwachte bevolkingsontwikkeling in Den Haag.1-3

In deze tekst worden resultaten gepresenteerd van de verschillende prognoses. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling voor de gehele stad, vervolgens wordt gespecificeerd naar leeftijd, etnische afkomst en stadsdeel. Voor etnische afkomst en stadsdeel is er enkel een korte termijn prognose 

a In de 2000-variant wordt uitgegaan van een jaarlijkse toevoeging van 2000 woningen aan de woningvoorraad, bij de 2500-variant van een jaarlijkse toevoeging van 2500 woningen.

Inwoners (alle leeftijden)

Groei van de Haagse bevolking zet door

Volgens de diverse bevolkingsprognoses zal de Haagse bevolking blijven groeien. Op 1 januari 2018 telde Den Haag 533.026 inwoners. Volgens de korte termijn prognose (WBP) zal het aantal inwoners groeien naar 566.716 inwoners in 2023, een toename van 33.690 inwoners (6,3%) (figuur 1). De voorspellingen voor de lange termijn (tot 2040) lopen uiteen van ruim 602.000 inwoners (ARvdS-prognose 2000-variant, bevolkingsgroei van 13,0%) in 2040 tot ruim 630.000 inwoners in 2040 (PRIMOS-prognose 2017, bevolkingsgroei van 18,1%).1-3

Figuur 1. Ontwikkeling van de Haagse bevolking volgens verschillende prognoses. Den Haag, prognose 1 januari 2019-1 januari 2040.
DH_1.3_Bevolkingsprognose_F1.PNG

Prognose naar leeftijd

Op de korte termijn (tot 2023) is de bevolkingstoename het grootst onder 65-plussers

Het aantal 0- tot en met 19-jarigen neemt volgens de korte termijn prognose (WBP) toe met 3,1% en het aantal 20- tot en met 64-jarigen met 6,1% (tabel 1). De toename is het grootst bij het aantal 65-plussers (12,4% toename). In vergelijking met 2018 neemt de groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) iets af in 2023, maar neemt de grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) juist iets toe.1,2

Tabel 1. Aantal inwoners, procentuele toename per leeftijdscategorie en groene en grijze druk volgens de WBP prognose. Den Haag, 2018 en prognose 2023.*
DH_1.3_Bevolkingsprognose_T1.PNG

* De aantallen van 2018 zijn de gerealiseerde aantallen, de aantallen van 2023 zijn de aantallen die voorspeld zijn in de prognose.

Ook in de lange termijn prognose (tot 2040) is de bevolkingstoename het grootst onder 65-plussers

In deze paragraaf worden drie lange termijn prognoses besproken. Twee hiervan zijn Haagse prognoses (ARvdS-prognose, 2000- en 2500-variant) en één landelijk (PBL/CBS). De toename van het aantal 0- tot en met 19-jarigen tot 2040 varieert in deze prognoses van ongeveer 5.500 (4,5%) tot bijna 25.000 (20,4%) (figuur 2). De landelijke prognose gaat uit van de grootste toename van het aantal 0- tot en met 19-jarigen (20,4%). De toename van het aantal 20- tot en met 64-jarigen loopt uiteen van ruim 9.000 (2,8%) tot 37.500 (11,2%). Hier voorspelt de landelijke prognose juist de laagste groei. De groep 65-plussers zal het meest toenemen: er wordt een groei voorspeld van 42.600 (55,7%) tot bijna 50.000 65-plussers (64,7%, landelijke prognose). 

De twee Haagse lange termijn prognoses gaan ervan uit dat de groene druk ongeveer gelijk zal blijven (van 36,7% in 2018 naar 36,1% in 2040). De landelijke prognose gaat uit van een stijging van de groene druk naar 43% in 2040.

Alle drie de prognoses gaan uit van een toename van de grijze druk. In 2018 was de grijze druk 22,9%. De twee Haagse prognoses gaan uit van een grijze druk van 33,5% (ARvdS-2000) en 32,7% (ARvdS-2500) in 2040; de landelijke prognose van een grijze druk van 36,7%.1-3

Figuur 2. Ontwikkeling van de Haagse bevolking naar leeftijd volgens drie lange termijn–prognoses. Den Haag, 2018-prognose 2040.*
DH_1.3_Bevolkingsprognose_F2.PNG

* De aantallen van 2018 zijn de gerealiseerde aantallen, de overige aantallen zijn de aantallen die voorspeld zijn in de prognose.

Prognose naar etnische afkomst

 

In 2023 vormen inwoners van overig Westerse afkomst, na autochtone inwoners, de grootste bevolkingsgroep

Op 1 januari 2018 was 46,2% van de Haagse bevolking van autochtone afkomst. Volgens de korte termijn prognose (WBP) daalt dit percentage naar 42,7% in 2023. Ook het percentage Surinaamse Hagenaars neemt licht af (8,7% naar 8,0%). Alle andere groepen nemen in aantal toe. De groep overig niet-westerse inwoners groeit volgens de prognose het hardst: op 1 januari 2018 waren er 59.449 Hagenaars van overig niet-westerse afkomst (11,2%), in 2023 zullen er volgens de prognose 80.278 Hagenaars van overig niet-westerse afkomst zijn (14,2%).1,2

In 2023 zullen de overige Westerse allochtone Hagenaars (19,6%) na de autochtone Hagenaars de grootste groep in Den Haag vormen. Zij worden gevolgd door de Hagenaars uit de overig niet-westerse landen (14,2%), Surinaamse Hagenaars (8,0%) en Turkse Hagenaars (7,4%) (figuur 3).1,2

Figuur 3. Ontwikkeling van het percentage Hagenaars van niet-Nederlandse afkomst, naar etnische afkomst. Den Haag 2018-prognose 2023.*
DH_1.3_Bevolkingsprognose_F3.PNG

* De aantallen van 2018 zijn de gerealiseerde aantallen, de overige aantallen zijn de aantallen die voorspeld zijn in de prognose.

Prognose naar stadsdeel

 

Grootste groei in stadsdeel Laak, kleinste groei in Leidschenveen-Ypenburg

Volgens de korte termijn prognose (WBP) zal stadsdeel Laak procentueel gezien de grootste groei doormaken. In 2018 telde Laak 43.524 inwoners. Volgens de prognose zal dit in 2023 toenemen met ruim 8.000 inwoners tot 51.741 inwoners, een groei van 18,9% (tabel 2). Dit heeft er mee te maken dat dit het stadsdeel is waar de woningvoorraad tot 2023 het sterkst toeneemt. De stadsdelen Loosduinen, Scheveningen en Haagse Hout volgen hierna met een groei van resp. 12,0%, 7,7% en 7,5%. Leidschenveen-Ypenburg zal volgens de prognose de kleinste groei doormaken (505 inwoners, 1,0% groei).1,2

Tabel 2. Aantal inwoners en procentuele toename per stadsdeel. Den Haag, 2018 en prognose 2023.*
DH_1.3_Bevolkingsprognose_T2.PNG

* De aantallen van 2018 zijn de gerealiseerde aantallen, de overige aantallen zijn de aantallen die voorspeld zijn in de prognose.

 

  1. Gemeente Den Haag. Dienst Stedelijke Ontwikkelingen; Programmamanagement, Strategie en Onderzoek. Themabrief Bevolkingsprognose 2018. Den Haag, 2018.
  2. Gemeente Den Haag, Dienst Burgerzaken. Den Haag in Cijfers. [Online]. (bezocht op 17 september 2018); Beschikbaar op URL: https://denhaag.buurtmonitor.nl/.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015. [Online]. (bezocht op 26 juli 2018); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl/statline.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties